مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن به شیوه حفظ با معانی با غیر انتفاعی عادی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده

پژوهش تعیین سطوح و مقایسه قضاوت اخلاقی و رشد اجتماعی دانش آموزان دبستان های غیر انتفاعی تحت تعلیم آموزش قرآن (به شیوه حفظ با معانی ) و دانش آموزان عادی منطقه چهار شهر تهران بود . روش پژوهش پس رویدادی از نوع علی–مقایسه ای بود . جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر و پسر 10 و 11 سالة در حال تحصیل در کلاس چهارم و پنجم در سال 87- 1386 و نمونه گیری به صورت تصادفی چند مرحله ای و تعداد نمونه در هر گروه 60 دانش آموز بود . آزمودنی ها به پرسشنامه های قضاوت اخلاقی ( 1998 ) و رشد اجتماعی واینلند ( 1965 ) پاسخ دادند . داده ها با استفاده از آزمون های t، تحلیل واریانس دو و چند راهه مورد تحلیل قرار گرفت . یافته ها نشان داد میزان رشد اجتماعی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان حافظ قرآن بالاتر از دانش آموزان عادی است . همچنین تفاوت بین خرده مقیاس های رشد اجتماعی دانش آموزان دختر و پسر معنی دار ، و نیز رابطه بین رشد اجتماعی و قضاوت اخلاقی معنی دار و مثبت است . نتیجه گیری : این پژوهش، مبین نقش مؤثر شیوه های جدید آموزش و پرورش قرآن محور در افزایش رشد اجتماعی و قضاوت اخلاقی دانش آموزان، نسبت به روش های متداول و سنّتی آموزش و پرورش است.

کلیدواژه‌ها