مقایسه ویژگی های عاطفی، شناختی و رفتاری معلم از دید دانش آموزان نابینا،کم بینا و عادی دختر وپسر

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

هدف پژوهش حاضرتعیین و مقایسه ویژگیهای معلم از دید دانش آموزان نابینا، کم بینا و عادی بود.روش پژوهش پس رویدادی و جامعه شامل دانش آموزان عادی، کم بینا و نابینا در شهر تهران، در مقطع دبستان بود.حجم نمونه، 240 نفر به تفکیک گروه (عادی، نابینا،کم بینا) و جنس(دختر و پسر) بود که براساس روش نمونه برداری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند.برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه پژوهشگر سخته ای که توسط کامکاری و عسگریان در سال 1385 تدوین شدن است، استفاده گردید که دارای 30 گویه و از ضریب اعتبار و روایی مطلوبی برخوردار است.یافته ها: نشان داد، دیدگاه کودکان کم بینا و نابینا، در مقایسه با کردکان عادی در شاخص های عاطفی لحن گرم، صوت دلنشین، عشق به معلمی و مورد تبعیض قرار نگرفتن، تفاوت معناداری دارد. نتیجه گیری: افراد نابینا در مقایسه با دو گروه دیگر نسبت به لحن گرم معلم و افراد نابینا و کم بینا در مقایسه با افراد عادی، نسبت به عشق به معلمی حساسیت درند و آن را در امر خطیر معلمی جزو ویزگی های ضروری معلم می دانند.از این رو در گزینش مربیان کودکان نابینا و کم بینا لازم است به شاخص های لحن گرم، صوت دلنشین، عشق به معلمی و تبعیض نگذاشتن تأکید شود.

کلیدواژه‌ها