وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان کم توان ذهنی مرزی در مدارس عادی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموزی مرزی بود.روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری پژوهش دانش آموزان مرزی مشغول به تحصیل در مدارس عادی شهرستان خمینی شهر بودند که از میان آنها 58 پسر و42 دختر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند.علاوه بر مراجعه به سوابق و کارنامه های تحصیلی دانش آموزان ،ازپرسشنامه رفتاری کودکان راتر(فرم معلم1967)، آزمون هوشی ریون(فرم کودکان1974) و (پرسشنامه سنجش وضعیت اجتماعی، اقتصادی خانواده،1982) و برای تجزیه و تحلیل داده ها از شاخص های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره استفاده گردید. یافته ها نشان داد دانش آموزان پسر دیرآموزمشغول به تحصیل در مدارس عادی از نظر تحصیلی نسبت به دانش آموزان دختر دیرآموز در وضعیت ضعیفتری قرار داشتند. همچنین تفاوت بین وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان مرزی و متغیرهای جمعیت شناختی (پایه، جنس، تحصیلات پدر و مادر و وضعیت تحصیلی و رفتاری دانش آموزان اجتماعی، اقتصادی خانواده) معنادار نبود. نتیجه گیری : طبق نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر آگرچه دانش آموزان مرزی در سالهای اولیه ورود به دبستان، نیاز به توجه و مراقبت بیشتری دارند ولی از نظر تحصیلی در پایه های اول تا پنجم ابتدایی تفاوت معناداری در این زمینه از خود نشان نمیدهند.

کلیدواژه‌ها