ساخت و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش دو خصیصه شخصیتی در دانش آموزان پیش دانشگاهی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی شخصیت

2 دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشگاه تهران

چکیده

هدف پژوهش سنجش دو خصیصه شخصیتی مراقب/ تفکر پارانویایی و انزواطلبی/تفکر اسکیزوییدی و ساخت ابزاری بر مبنای نظریه تههیج و بازداری هیجانی آیزنک برای آن است.روش پژوهش از نوع توصیفی و آزمون سازی است.پس از تهیه مقیاس پنج درجه ای کرج و اطمینان از روایی و پایایی آن، تعداد567 نفر دانش آموز دختر و پسر مراکز پیش دانشگاهی شهرستان اردبیل آن را تکمیل کردند.با روش تحلیل عوامل پاسخهای آزمودنی ها،از200ماده پرسشنامه اولیه،63 ماده استخراج و فرم63 سئوالی، مقیاس شخصیتی کرج؟ نامگذاری شد.یافته ها : روایی صوری و محتوایی مقیاس از طریق پرسشنامه اولیه مورد تایید صاحبنظران روانشناسی قرار گرفت و اعتبار و پایانی آن با دو روش بازآزمایی و برآورد ضریب همبستگی بین خرده مقیاسهای آزمون های موازی از جمله «ملیون»،«SLC90-R»،«وودورث»،«پرسشنامه آیزنک»و با ازمون همتای آن، مقیاس شخصیتی کرج بررسی و پایانی درونی با ضریب آلفای کرونباخ نیز محاسبه شد که رضایت بخش و در سطح 001/0P˃ معنی دار بود.نتیجه گیری: «مقیاس شخصیتی کرج»برای کاربرد در پژوهشهای روانشناختی و تشخیص بالینی برای افراد18 و بالای18 سال واجد شرایط است.

کلیدواژه‌ها