رابطه ساختاری عزت نفس و سلامت عمومی با بروز رفتار پرخاشگرانه در دختران فراری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

تاجیکستان

چکیده

 چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین رابطه عزت­نفس و سلامت عمومی با رفتار پرخاشگرانه دختران فراری بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری کلیه دختران ساکن در مرکز نگه­داری بهزیستی مربوط به دختران فراری شهر کرج به تعداد 500 نفر در سال 1389 بود که 120 نفر از آن­ها به روش تصادفی ساده انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش­نامه­های عزت نفس کوپر اسمیت 1967، پرسش­نامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر 1972 و پرسش­نامه کنترل خشم آنتونی استور 1988 بود. یافته­ها: نتایج حاکی از همبستگی منفی بین متغیرهای عزت نفس و سلامت عمومی با ابراز خشم در دختران فراری و برازش خوب داده­ها با الگوی ارائه شده بود. ضرائب مسیر نشان داد متغیرهای عزت نفس اجتماعی، تحصیلی، همسالان و متغیرهای علائم جسمانی، اضطراب و اختلال خواب و ناکارامدی اجتماعی می­توانند ابراز خشم را در دختران فراری پیش­بینی کنند. نتیجه­گیری: از آن­جا که عزت نفس و سلامت عمومی دختران فراری ممکن است به­دلیل مشکلات خانوادگی آسیب ببیند و زمینه بروز رفتارهای پرخاشگرانه را در آن­ها فراهم آورد، لذا می­توان با آموزش مهارت­های کنترل خشم، مدیریت استرس و روش­های درست حل مسأله، زمینه ارتقاء عزت نفس و سلامت عمومی دختران را فراهم و از رفتار پرخاشگرانه فرار آن­ها جلوگیری کرد.

کلیدواژه‌ها


 1. منابع
 2. اردلان، علی.، سیدان، فریبا.، و ذوالفقاری، مصطفی. (1385). فرار زنان همسردار از منزل( بررسی عوامل مؤثر اجتماعی-روانی). فصلنامه رفاه اجتماعی، 5(21): 204-185.
 3. امین‌شکروی، فرخنده.، معماریان، ربابه.، حاجی‌زاده، ابراهیم.، و مشکی، مهدی. (1386). نقش برنامه طراحی‌شده در ارتقای سطح عزت نفس دانش‌آموزان دختر مدارس تهران. افق دانش. فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، 13(4)، 81-74.
 4. تقوی، سیدمحمدرضا. (1380). بررسی روائی و اعتبار پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ-28). مجله روان‌شناسی. زمستان، 5(4): 398-381.
 5. دانش، عصمت. (1389). مقایسه سطح شادکامی و سلامت جسمی و روانی دانشجویان دختر و پسر متأهل و مجرد دانشگاه. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. زمستان، 4(16): 72-57
 6. رسول‌زاده طباطبایی، سید کاظم.، بشارت، محمد‌علی.، و بازیابی، مهناز. (1384). بررسی مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی، شرایط اقتصادی و اجتماعی دختران فراری و دختران غیرفراری. دوماهنامه علمی-پژوهشی دانشگاه شاهد، 12(10): 34-23.
 7. زادپور، طیبه. (1372). بررسی و مقایسه ویژگی‌های روانی-شخصیتی بزهکاران و افراد عادی در شهرستان اصفهان. پایان‌نامه کارشناسی رشته روان‌شناسی. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اصفهان.
 8. زکی، محمدعلی. (1386). کیفیت زندگی و رابطه ی آن با عزت نفس در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه اصفهان. مجله روان‌پزشکی و روان‌شناسی بالینی ایران. زمستان 13(4): 419-416.
 9. زینی‌وند، علی. (1384). بررسی عزت نفس و حمایت اجتماعی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال دوم دبیرستان شهرستان دره شهر. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی. دانشکدة علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه تربیت معلم تهران.
 10. ساکی، ماندانا.، صفا، میترا.، جزایری، حسین.، آستی، پروین.، جاریانی، مژگان.، و ساکی، مژگان. (1386). بررسی ویژگی‌های شخصیتی و روان‌شناختی زنان و دختران فراری نگه‌داری شده در مراکز مداخله در بحران‌های اجتماعی استان لرستان. فصلنامه یافته دانشگاه علوم پزشکی لرستان. 9(1): 42-35.
 11. شاطرلو، عالیه. (1386). افزایش عزت نفس دانش‌آموزان کم توان ذهنی. ماهنامه تعلیم و تربیت استثنایی،(74): 36-27.
 12. شیرزایی، کیانوش.، میری، محمدرضا.، شریف‌زاده، غلامرضا.، یعقوبی، مریم.، حسینی، خدیجه.، کاظمی، سعیده. (1389). کنترل خشم در کارکنان پرستاری بیمارستان امام رضا (ع) بیرجند. مراقبت-های نوین. فصلنامه علمی- پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند.8 (2): 73-78.
 13. کاظمی، زینب.، نشاط‌دوست، حمیدطاهر.، کجباف، محمدباقر.، عابدی، احمد.، و آقامحمدی، سمیه. (1389). اثربخشی آموزش تحلیل رفتار متقابل بر کاهش رفتارهای پرخاشگرانه 3 دختر فراری در شهر اصفهان: یک پژوهش مورد منفرد. فصلنامه زن و مطالعات خانواده، 3(10): 129-111.
 14. محمدخانی، شهرام. (1386). عوامل روانی اجتماعی مؤثر در فرار دختران از خانه. فصلنامه رفاه اجتماعی. 6(25): 168-147.
 15. نیسی، عبدالکاظم.، و شهنی‌ییلاق، منیجه. (1381). تأثیر آموزش ابراز وجـود بـر ابـراز وجـود، عزت نفس، اضطراب اجتماعی و بهداشت روانی دانش‌آموزان پسر مـضطرب اجتمـاعی دبیرستانی شهرستان اهواز. مجله علوم تربیتی و روان‌شناسی، بهار و تابستان، 8(2-1): 30-11.
 16. هومن، حیدرعلی(1384). مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت).
 17. یعقوبی، حمید.، کریمی، معصومه.، امیدی، عبداله.، باروتی، عصمت.، و عابدی، میلاد. (1392). اعتباریابی و تحلیل عاملی پرسش‌نامه سلامت عمومی (GHQ) در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 6(2)، 160-153.
 18. Atkinson, R. (2009). Family systems approach for preventing adolescent runaway behavior. J Adolesc Health. 24(2): 263-8.
 19. Brosan, L., Hoppitt, L., Shelfer, L., Sillence, A., & Mackintosh, B. (2011). Cognitive bias modification for attention and interpretation reduces trait and state anxiety in girls that run away from home. J Behav Exp Psychiat, 42(2): 258-264.
 20. Carlson, K. S., & Gjerd. P. F. (2009). Preschool personality antecedents of narcissism in adolescence and young adulthood: A 20 year longitudinal study. Journal of research in personality, 36(4): 570-578.
 21. Cheung, N., & Yuet, W., Cheung, S. (2007). Self-control, social factors, and delinquency: A test of the general theory of crime among adolescents in Hong Kong. J Adolesc, 37(5):412-30.
 22. Fata, L., & Mootabi, F. (2006). Effective communication skills. Tehran, Iran: Danjeh; [In Persian].
 23. Heinonen, K., & Raikkonen, K. (2005). Self-esteem in early and late adolescence predicts dispositional optimism- pessimism in adulthood. A 21-year longitudinal study Journal of personality and individual differences, Vol. 32(39): 511-521.
 24. Hundt, N. E., Nelson-Gray, R. O., Kimbrel, N. A., Mitchell, J. T, & Kwapil, T. R. (2007). Mental disorder and comorbidity among runaway adolescent. J Adolesc Health, 43(8):1001-1012.
 25. Kalnin, AJ., Edwards, C. R., & Willia, Y. W. (2011). The interacting role of violence exposure and aggressive disruptive behavior in adolescent that run away from home. J Psychiat Res, 35(5): 129-192.
 26. Kazdin, AE., & Whitley, M. K. (2006). Comorbidity, case complexity, and effects of evidence-based treatment for children referred for disruptive behavior. Journal of consulting and Clinical Psychology, 74(12): 455-467
 27. Lapsely, DK., & Alsma, M. C. (2006). An empirical typology of narcissism and mental health in late adolescence. Journal of Adolescence, 3(29): 53-71.
 28. Lewis, M. (1991). Child and adolescent psychology: A comprehensive textbook, London, Kowkab Publisher.
 29. Looise, KL., & Israel, C. (2008). Perceived anxiety control as a mediator of the relationship between family stability and run away. J Anx Disord, 22 (7):1454-61.
 30. Lu, T., Chen, J., & Liao, G. (2008). Home street home: The interpersonal dimensions of adolescents, analysis of social issues and public. J Gen Hos Psychiat, 34(3):1018-1027.
 31. Magaya, L., & Schreiber, JB. (2005). Stress and coping strategies among Zimbabwean adolescents: J Br Edu Psychol; 75(7):661-671.
 32. Mc Evoy, PM., & Mahoney, EJ. (2011). Achieving certainty about the structure of treatment seeking sample with anxiety and depression in girl run away from home. J Anx Disord, 25(9):112-122.
 33. Melinda, F., & Cannon, C. (2010). Weems cognitive biases in girls with run away from home do interpretive and judgment biases distinguish run away youth from their non-runaway? J Anx Disord; 24(2): 751-8.
 34. Ribberi, L., Hoppitt, L., Shelfer, L., & Sillence, A. (2008). Aggressive: a survey of attitudes, opinions and behaviors. J Saf Res, 39(7): 375-381.
 35. Ribeiro, M. O. (2008). Street children and their relationship with the police. International nursing review, 55: 89-98.
 36. Rosenthal, D., Mallett, S., & Myers, P. (2006). Why do homeless young people leave home? Australian and New Zealand, Journal of Public Health, 30, 281-185.
 37. Rozental, K., Bos, A., Dalbert, C., Schops, D., & Hoyer, J. (2006). Posttraumatic symptoms, depression, and anxiety of girls’ victims. J Gen Hos Psychiatry, 40(2):1075-1084.
 38. Saliou, V., Fichelle, A., McLoughlin, M., Thauvin, I., & Lejoyeux, M. (2005). Psychiatric disorders among patients admitted to a French medical emergency service. J Gen Hos Psychiat, 24(9):263-268.
 39. Sherman, S. S., Plitt, S., Hassan, S., Cheng, Y., & Zafar, ST. (2005). Drug use, street survival, and risk behaviors among run away children in Lahore, Pakistan. J Health: Bull Am Acad Med, 82(9):113-124.
 40. Slater, F. (2002).The trouble with self-esteem: May be thinking highly of you is the real problem. New York Times Magazine, Section 6, p. 44.
 41. Spirito, A., & Esposito-Smothers, C. (2009). Attempted and completed suicide in adolescence. J Ann Rev Clin Psychol, 2(3):237-266.
 42. Susan, S. L., & Vicki, E. (2005) .The exercise and self-esteem model in adult women: the inclusion of physical acceptance. Psychology of Sport and Exercise 6: 571-584.
 43. Townsend, MC. (2006). Psychiatric mental health nursing: Concepts of care in evidence-based practice. 5ed. Philadelphia, PA: F.A. Davis Company Pub.
 44. Tyler, K., & Melander, L., (2010). Self-injurious behaivior among homless young adultd: A social stress analysis. Social science & Medicine, 70: 269-272.
 45. Webster, G. D. (2006). Low self-esteem is related to aggression, but when controlling for gender. A replication and extension of Research in Social Psychology, 29(9): 12-18.