اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در زنان نابارور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 این مقاله بر گرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مشاوره دانشگاه ازاد اسلامی اراک می باشد.تاریخ دفاع 94/11/30 می باشد.

2 دانشگاه علامه طباطبایی

3 دانشگاه ازاد اسلامی اراک

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر حمایت اجتماعی ادراک‌شده در زنان نابارور بود. روش: روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون با گروه گواه و پیگیری یک ماهه و جامعه آماری زنان نابارور در مرکز رویان شهر اراک در سال 1395-1394 بود. از میان آن‌ها 32 نفر به‌روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب، از نظر ملاک‌های ورود به پژوهش همتا و به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شد. ابزار پژوهش پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک‌شده زیمت، داهلم، زیمت، و فارلی، 1988 و 5 جلسه مداخله روان‌درمانی گروهی مبتنی بر کیفیت زندگی فریش، 1390 هفته‌ای یک‌بار هر جلسه 90 دقیقه بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس تکرار سنجش تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد روان‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده گروه آزمایش را افزایش داده (09/33 = F، 001/0 = P) و نتیجه درمان در مرحله پیگیری پایدار مانده است (087/0 = F، 001/0 = P). نتیجه‌گیری: می‌توان از برنامه درمانی کیفیت زندگی به­عنوان روشی موثر برای بهبود حمایت اجتماعی ادراک‌شده زنان نابارور سود جست و سلامت روان آن­ها را ارتقاء بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of group therapy based on quality of life on perceived social support in infertile women

چکیده [English]

The aim of the current research was to determine the effectiveness of psychotherapy based on life quality on social support found for infertile women in semi-test methodology with pretest-past test plan with control group.
The statistical unit in this study includes all infertile women in Arak in 1394-1395 and statically sample was more than 32 persons (16 persons in test group and 16 persons in control group) they were choosed in available sampling mode in Arak Royan center and both two groups were peer in research standards. Questionnaire tool was used as documentary method for data accumulation .social support was used scales found in this study. Statistical consequential CO-VARIANCE was used to analyze data; the results show that the therapeutic plan of life quality influence found social support and improved that.

کلیدواژه‌ها [English]

 • social support
 • psychotherapy based on life quality
 • infertile
 1. منابع
 2. آقامحمدیان شعرباف، حمیدرضا.، زارع‌زاده خیبری، شیوا.، حروف‌قناد، معصومه.، و حکم‌آبادی، محمدابراهیم. (1393). بررسی رابطه بین ابعاد کمال‌گرایی با عملکرد جنسی زنان نابارور. مجله زنان مامایی و نازائی ایران، 17(3): 17-9.
 3. بهجتی‌اردکانی، زهره.، آخوندی، محمدمهدی.، کمالی، کوروش.، فضلی‌خلف، زهرا.، اسکندری، شمسیه.، و قربانی، بهزاد. (1389). ارزیابی سلامت روانی افراد نابارور مراجعه‌کننده به‌مرکز درمان ناباروری ابن سینا دانشگاه شهید بهشتی. مجله باروری و ناباروری، 11(4): 324-319.
 4. پاداش، زهرا.، فاتحی‌زاده، مریم‌السادات.، و عابدی، محمدرضا. (1390). اثربخشی آموزش روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر شادکامی همسران. فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 1(1):130-115.
 5. پاداش، زهرا.، فاتحی‌زاده، مریم.، عابدی، محمدرضا.، و ایزدی‌خواه، زهرا. (1391). بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر کیفیت زندگی بر رضایت زناشویی. تحقیقات علوم رفتاری، 7(2 پیاپی 26): 372-363.
 6. پاک‌گوهر، مینو.، ویژه، مریم.، بابایی، غلام‌رضا.، رمضان‌زاده، فاطمه.، و عابدی‌نیا، نسرین. (1387). تأثیر مشاوره بر رضایت جنسی زنان نابارور. مجله دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی تهران (حیات)، 14(1): 30-21.
 7. جمشیدی‌منش، منصوره.، علی‌منش، نیلوفر.، بهبودی‌مقدم، زهرا.، و حقانی، حمید. (1394). بررسی تأثیر آموزش بر خودکارآمدی زنان نابارور. نشریه پایش، 14(2): 237-227.
 8. خباز، محمود.، بهجتی، زهرا.، و ناصری، محمد. (1390). رابطه حمایت اجتماعی و سبک های مقابله، با تاب آوری در پسران نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(4 پیاپی 20): 123 -108.
 9. خیرخواه، معصومه.، واحدی، محسن.، و جنانی، سیده پونه. (1393). بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر سازگاری با ناباروری زنان نابارور در کلینیک الزهراء تبریز. هفته‌نامه زنان مامایی و نازائی ایران، 17 (23 پیاپی 113): 14-7.
 10. خوش‌کنش، ابوالقاسم.، اسدی، مسعود.، شیرعلی‌پور، اصغر.، و کشاورزافشار، حسین. (1389). نقش نیازهای بنیادین و حمایت اجتماعی در سازگاری اجتماعی دانش‌آموزان مقطع متوسطه. فصلنامه روا‌ن‌شناسی کاربردی، 4(1 پیاپی 13): 94- 82.
 11. رستمی، رضا.، شاه‌محمدی، خدیجه.، قائدی، غلام‌حسین.، بشارت، محمدعلی.، اکبری‌زردخانه، سعید. و نصرت‌آبادی، مسعود. (1389). رابطه خودکارآمدی با هوش هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک شده در دانشجویان دانشگاه تهران. فصلنامه افق دانش، 4(2): 54-46.
 12. زارع، الهام.، بهرامی، نسیم.، و سلیمانی، محمدعلی. (1393). مقایسه عزت‌نفس در زنان بارور و نابارور. نشریه پرستاری ایران، 27(2 و 3): 21-14.
 13. ساراسون، ایروین‌جی.، ساراسون، باربارا آر.، ا. (1387) روان‌شناسی مرضی. ترجمه بهمن نجاریان، محمدعلی اصغری‌مقدم و محسن دهقانی. تهران، رشد. (تاریخ انتشار به‌زبان اصلی، 1990).
 14. ساسان‌نژاد، رکسانا. (1393). اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی زوجین (CRE) بر رضایت زناشویی، رضایت جنسی و صمیمیت زوجین. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته روان‌شناسی عمومی، دانشگاه علم و فرهنگ، پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی.
 15. سلیمی، عظیمه.، جوکار، بهرام.، و نیک‌پور، روشنک. (1388). ارتباطات اینترنتی در زندگی: بررسی نقش ادراک حمای اجتماعی و احساس تنهایی در استفاده از اینترنت. مطالعات روان‌شناختی، 5(3): 81-102.
 16. شامکوئیان، لیلا.، لطفی‌کاشانی، فرح.، وزیری، شهرام.، و اکبری، محمداسماعیل. (1390). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک‌شده و باورهای مذهبی با تغییرات مثبت پس ضربه‌ای در بیماران مبتلا به سرطان. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 10(3 پیاپی 39): 295-285.
 17. طلوعی، حمیده. (1394). مقایسه رضایت زناشویی، حمایت اجتماعی ادراک‌شده و بهزیستی روان‌شناختی در زوجین بارور و نابارور. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی عمومی. دانشگاه تربیت معلم تهران. دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی.
 18. عباسی‌مولید، حسین.، قمرانی، امیر.، و فاتحی‌زاده، مریم السادات. (1388) آسیب‌شناسی زندگی زوج‌های نابارور ایرانی. طب تزکیه، 17(1 و 2 پیاپی 72 و 73): 20-8.
 19. عزتی، عادله.، نوری، ربابه. و حسنی، جعفر. (1392). الگوی روابط ساختاری حمایت اجتماعی، راهبردهای مقابله‌ای و برچسب اجتماعی با علائم افسردگی در زنان نابارور استان تهران در سال 1389. مجله زنان، مامایی و نازائی ایران، 16(1): 28-20.
 20. فلاح‌زاده، هاجر.، ثنایی‌ذاکر، باقر.، و فرزاد، ولی‌اله. (1391). بررسی اثربخشی زوج‌درمانی هیجان مدار و زوج‌درمانی سیستمی تلفیقی بر کاهش اضطراب صمیمیت زوج‌ها. فصلنامه خانواده پژوهی، 8(4 پیاپی 32): 484-465.
 21. فریش، مایکل. (1390). روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی. ترجمه اکرم خمسه. تهران: انتشارات ارجمند. (تاریخ انتشار به‌زبان اصلی، 2006).
 22. قاسمی، نظام‌الدین.، کج‌باف، محمدباقر.، و ربیعی، مهدی. (1390). اثربخشی گروه ‌درمانی مبتنی بر کیفیت زندگی بر بهزیستی ذهنی و سلامت روان. مجله روان‌شناسی بالینی، 3(2): 35-23.
 23. قربان اسماعیلی، مهین. (1392). مقایسه تنظیم هیجان، دهن آگاهی و بهزیستی روان‌شناختی بین زنان بارور و نابارور شهر اراک. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته راهنمایی و مشاوره، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اراک.
 24. مارموت، مایکل.، و ویلکینسون، ریچارد. (1387) مؤلفه‌های اجتماعی سلامت. ترجمه علی منتظر. تهران: سازمان جهاد دانشگاهی پژوهشکده علوم بهداشتی. (تاریخ انتشار به‌زبان اصلی، 1999).
 25. مطیعی، گلاره.، آقا‌یوسفی، علی‌رضا.، چوب‌ساز، فرزانه.، و شقاقی، فرهاد. (1390). اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(3): 98-85.
 26. میکاییلی، نیلوفر.، مختارپورحبشی، الهام.، و میسمی، سهیلا. (1391). نقش حمایت اجتماعی ادراک‌شده، راهبردهای مقابله‌ای و تاب‌آوری در پیش‌بینی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. یافته‌های نو در روان‌شناسی، 7(2، 23): 17-5.
 27. Agostini, F., Monti, F., Pascalis, L. D., Paterlini, M.., Sala, G., & Blickstein, I. (2011). Psychosocial support for infertile couples during assisted reproductive technology treatment. Fertility and Sterility, 95(2):707–710.
 28. Calvete, E., & Connor-Smith, J. K. (2006). Perceived social support, coping, and symptoms of distress in American and Spanish students. Anxiety, Stress & Coping, 19(1): 47-65.
 29. High, A. C., & Steuber, K. R. (2014). An examination of s up port (In) adequacy: Types, sources, and consequences of social support among infertile women. Communication Monographs, 81(2): 157-178.
 30. Eid, M., & Larson, R.J. (2008). The science of subjective well-being. New York: Guilford press.
 31. Martins, M.V., Peterson, B.D., Almeida, V., Mesquita-Guimarães, J. & Costa, M.E. (2013). Dyadic dynamics of perceived social support in couples facing infertility. Human Reproduction, 29(1): 83-89.
 32. Marroquin, B. (2011). Gender differences in coping with infertility: A meta-analysis interpersonal emotion regulation as a mechanism of social support in depression. Clinical Psychology Review, 31(1): 1276-1290.
 33. Mascarenhas, M.N., Flaxman, S.R., Boerma, T., Vanderpoel, S., & Stevens, G.A. (2012). National, regional, and global trends in infertility prevalence since 1990: A systematic analysis of 277 health surveys. Plos medicine; 9(12):100-135.
 34. Obi, S.N., Onah, H.E., Okafar, I.I. (2009). Depression among Nigerian women following pregnancy loss. International Journal of Gynecology & Obstetrics: 105(1): 2-60.
 35. Peterson, B.D., Newton, C.R., Feingold, T. (2007). Anxiety and sexual stress in men and women undergoing infertility treatment. Fertil Steril: 88(4): 4-11.
 36. Sbaraqli, C., Morgante, G., Goracci, A., Hofkens, T., De Leo, V., Castrogiovanni, P. (2008). Infertility and psychiatric morbidity. Fertile Sterile; 90(6): 11-21.
 37. Tao, P., Coates, R. & Maycock, B. (2012). Investigating marital relationship in infertility: A systematic review of quantitative studies. Journal of Reproduction & Infertility: 13(2): 71–80.
 38. Zuraida, S. (2010).Psychological distress among infertile woman: exploring bio psychosocial response to infertility. Males Journal Psychiatry: 19(2): 1-11.
 39. ***