اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و عواطف دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار رواشناسی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

2 دانشگاه خلیج فارس، بوشهر، ایران

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی، پذیرش اجتماعی و عواطف دانش‌آموزان دچار ناتوانی یادگیری بود. روش: روش پژوهش شبه آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و جامعه آماری ۵۱۳ دانش‌آموز پسر دچار انواع ناتوانی یادگیری پایه سوم تا پنجم ابتدایی ارجاع داده‌ شده به مرکز اختلال یادگیری آموزش و پرورش بوشهر در سال تحصیلی 139۶-139۵ بود. از میان آن­ها به ­روش نمونه‌گیری در دسترس ابتدا 160 نفر که ویژگی‌های لازم را داشتند؛ فهرست شدند و سپس 34 نفر انتخاب و در گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های فرسودگی تحصیلی برسیو، سالانووا و اسچفلی (2007)، پذیرش اجتماعی فورد و رابین 1970، عواطف ویلیامز، کمپل و آهرانز (1997) و برنامه آموزشی تنظیم هیجان آلن، مک‌هاگ و بارلو ۲۰۰۹ بود که طی ۸ جلسه ۵/۱ ساعته یک‌بار در هفته در مورد گروه آزمایش اجرا شد. داده‌های حاصل از اجرای پرسشنامه‌ها در مورد دو گروه در سه مرحله اندازه­گیری، با استفاده از تحلیل واریانس مختلط با اندازه‌گیری مکرر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد آموزش تنظیم هیجان بر فرسودگی تحصیلی (۲۳۲/۳ =F، ۰۱۳/0 =P)، پذیرش اجتماعی (۴۶۷/۴ =F، ۰۰۱/0 =P) و عواطف (۳۲۷/۴ =F، ۰۲۱/0 =P) اثر داشته و این تأثیر در مرحله پیگیری دو ماهه پایدار مانده است. نتیجه‌گیری: از آنجا که آموزش تنظیم هیجان سبب ارتقاء تعامل فرد با هم‌سال‌ها، افزایش آگاهی، پذیرش و ابراز هیجان‌های او می‌شود، می­توان از آن به­عنوان روش مداخله‌ای مؤثری برای کاهش فرسودگی تحصیلی و افزایش پذیرش اجتماعی و بهبود عواطف دانش‌آموزان دچار انواع ناتوانی یادگیری و دانش‌آموزان دچار اختلال‌های مشابه استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effectiveness of Emotion Regulation Training on Academic Burnout, Social Acceptance and Affective Control of Students with Learning Disabilities

نویسندگان [English]

 • yousef dehghani 1
 • seyed mousa golestaneh 1
 • sima zangouei 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Persian Gulf University, Boushehr, Iran
2 MA Student Educational Psychology, Department of Psychology, Faculty of Literature and Human Sciences, Persian Gulf University
چکیده [English]

Aim: The aim of current research was to investigate the effectiveness of emotion regulation based training on academic burnout, social acceptance and affective control of students with learning disabilities. Methods: The research method is quasi- experimental and pretest-posttest, control group and follow up period was used. Statistical population consists of third to fifth grade students with learning disabilities of Boushehr City in the 2016-2017 academic years. Therefore, from among them, 34 subjects were selected and assigned into two experimental & control groups randomly (each with 17 subjects). The experimental group participated in 10 sessions of training based on emoting regulation and the control group received no treatment. The measurement tools were Breso, Salanova & Schoufeli academic burnout Questionnaire (2007), Ford & Rabin social acceptance Questionnaire (1970) and Williams, Chambless & Ahrens affective control Questionnaire (1997) that were filled by the participants in pretest, posttest and follow-up stages stages. Analysis of variance with repeated measure was used for statistical analysis of data. Results: Findings showed that emotion regulation based training on academic burnout (F=3/232, P=0/013), social acceptance (F=4/467, P=0/001) and affective control (F=4/327, P=0/021) has a significant effect and this effect has remained steady in the follow-up phase. Conclusion: Results emphasize the importance of the use of these interventions in academic burnout, social acceptance and affective control of students with learning disabilities and presenting new horizons in clinical interventions and it can be used as an effective intervention method

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotion Regulation-Academic Burnout- Social Acceptance-Affective Control-Learning Disabilities
 1. آفتاب، رؤیا.، کربلایی محمدمیگونی، احمد.، و تقی‌لو، صادق. (1393). نقش میانجی‌گر راهبردهای تنظیم هیجانی در رابطه بین شخصیت مرزی و خشونت زناشویی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(4 پیاپی 32): 27-7.
 2. انجمن روان پزشکی آمریکا. (1393). راهنمای تشخیصی و آماری اختلال‌های روانی. ترجمه فرزین رضاعی.، سیدعلی فخرایی.، آتوسا فرمند.، علی نیلوفری.، ژانت هاشمی آذر.، و فرهاد شاملو. تهران: نشر ارجمند. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 2013).
 3. بگیان کوله‌مرز، جواد.، پژوهی‌نیا، شیما.، و رضازاده، بابک. (1392). اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین‌شخصی و خودتنظیمی عاطفی دانش‌آموزان دارای نشانه‌های ADHD. فصلنامه روان‌شناسی مدرسه، 2(2 پیاپی ۶): 28-6.
 4. جهانی‌تابش، عذرا.، جوکار، مهران.، محمدخانی، پروانه.، و تمنایی‌فر، شیما. (1392) مصاحبه بالینی ساختاریافته برای اختلال‌های DSM-IV-TR. تهران: انتشارات دانژه.
 5. دانش، عصمت.، حکیمی، زهرا.، شمشیری، مینا.، و سلیمی‌نیا، نرگس. (1394). اثربخشی آموزش مهارت‌های مدیریت رفتار به مادران بر کاهش نشانه‌های اختلال نقص توجه و بیش‌فعالی کودکان آن‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 9(2 پیاپی 34): 41-25.
 6. زارع، محبوبه.، آقازیارتی، علی.، ملک‌شیخی، سمیه.، و شریفی، مسعود. (زودآیند). اثربخشی آموزش ذهن‌آگاهی در مقایسه با تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان نوجوان دچار اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، زودآیند. در دسترس در:
 7. http://apsy.sbu.ac.ir/issue/view/858
 8. سموعی، راحله.، باقرزاده، هاجر.، و سبزه‌واری، مریم. (1384). سنجش پایانی پرسشنامه مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان دبستانی شهر اصفهان. فصلنامه علوم رفتاری، 2(1 و 2 پیاپی ۴): 12-6.
 9. شرف‌الدین، هدی. (1389). رابطه اضطراب اجتماعی، امیدواری و حمایت اجتماعی با احساس ذهنی بهزیستی در دانشجویان تحصیلات تکمیلی واحد علوم و تحقیقات خوزستان. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. رشته روان‌شناسی عمومی. دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز.
 10. عشورنژاد، فاطمه. (1395). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر افزایش تاب‌آوری و دل‌مشغولی‌های تحصیلی در دانش‌آموزان دختر نوجوان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(4 پیاپی 40): 521-501.
 11. لطیفی، زهره.، امیری، شعله.، ملک‌پور، مختار.، و مولوی، حسین. (1388). اثربخشی آموزش حل مساله شناختی-اجتماعی بر بهبود روابط بین‌فردی تغییر رفتارهای اجتماعی و ادراک خودکارامدی دانش‌آموزان مبتلا به ناتوانی یادگیری. تازه‌های علوم شناختی، 11(3): 84-70.
 12. نریمانی، محمد. (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر پردازش هیجانی، تکانش‌وری و حواس‌پرتی دانش‌آموزان مبتلا به اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری، ۲(۲): 121-101.
 13. نعامی، عبدالزهرا. (1388). رابطه بین کیفیت تجارب یادگیری با فرسودگی تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شهید چمران اهواز. مجله مطالعات روا‌ن‌شناختی، 5(3): 134-117.
 14. Arabatzoudis, T., Rehm, I. C., Nedeljkovic, M., & Moulding, R. (2017). Emotion regulation in individuals with and without trichotillomania. Journal of Obsessive-Compulsive and Related Disorders, 12(3): 87-94
 15. Bauminger, N., & Kimhi-Kind, I. (2008). Social information processing, security of attachment, and emotion regulation in children with learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(4): 315–332.
 16. Benita, M., Levkovitz, L., & Roth, G. (2017). Integrative emotion regulation predicts adolescents' prosocial behavior through the mediation of empathy. Learning and Instruction, 50(3):14-20.
 17. Boujut, E., Popa-Roch, M., Palomares, E., Dean, A., & Cappe, E. (2017). Self-efficacy and burnout in teachers of students with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders, 36(3): 8-20.
 18. Breso, E., Salanova, M., & Schoufeli, B. (2007). In search of the third dimension of burnout. Applied Psychology, 56(3): 460-472.
 19. Cooper, C. L., Phillips, L. H., Johnston, M., Whyte, M., & MacLeod, M. J. (2015). The role of emotion regulation on social participation following stroke. British Journal of Clinical Psychology, 54(2): 181-199.
 20. De Wied, M., Wied, C. G. D., & Boxtel, A. V. (2010). Empathy dysfunction i children and adolescents with disruptive behavior disorders. European Journal of Pharmacology, 1(2): 97–103.
 21. Diefendorff, J. M., Richard, E. M., & Yang, J. (2008). Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work. Journal of Vocational Behavior, 73(3): 498–508.
 22. Dunham, G. D. (2008). Emotional skill falnes and marital satisfaction. Doctorral thesis. Okran University.
 23. English, T., John, O., Srivastava, S., & Gross, J. (2012). Emotion regulation and peer-rated social functioning: A four-year longitudinal study. Journal of Research in Personality, 46(6): 780–784.
 24. Estell, D. B., Jones, M. H., Pearl, R. A., Van Acker, R., Farmer, T. W., & Rodkin, P. R. (2008). Peer groups, popularity, and social preference: Trajectories of social functioning among students with and without learning disabilities. Journal of Learning Disabilities, 41(1): 5–14.
 25. Fiorilli, C., Gabola, P., Pepe, A., Meylan, N., Curchod-Ruedi, D., Albanese, O., & Doudin, P. A. (2015). The effect of teachers’ emotional intensity and social support on burnout syndrome. A comparison between Italy and Switzerland. European Review of Applied Psychology, 65(6): 275-283.
 26. Freilich, R., & Schetchman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional & academic adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychology, 1(3): 97-107.
 27. Gartland, D., & Strosnider, R. (2007). Learning disabilitiesand young children identification and intervention. Learning Disability Quarterly, 30(1): 63-72.
 28. Gong, X., & Paulson, S. E. (2017). Effect of family affective environment on individuals' emotion regulation. Personality and Individual Differences, 117(3):144-149.
 29. Greenberg, L. S., Warwar, S. H., & Malcolm, W. M. (2008). Differential effects of emotion focused therapy and psycho-education in facilitating forgiveness and letting go of emotional injuries. Journal of Counseling Psychology, 55(2): 185-196.
 30. Kozak, A., Kersten, M., Schillmoller, Z., & Nienhaus, A. (2013). Psychosocial work-related predictors and consequences of personal burnout among staff working with people with intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities, 34(1): 102-115.
 31. Lee, S. J., Choi, Y. J., & Chae, H. (2017). The effects of personality traits on academic burnout in Korean medical students. ArticleIntegrative Medicine Research, 6(2): 207-213.
 32. Linley, P. A., & joseph, S. (2009). Positive psychology in practice. New Jersey: Wiley Press.
 33. Loannis, A., & Efrosini, K. (2008). Nonverbal social interaction skills of children with learning disabilities. Research in Developmental Disabilities, 29(1): 1-10.
 34. Mu, G. M., Hu, Y., & Wang, Y. (2017). Building resilience of students with disabilities in China: The role of inclusive education teachers. Teaching and Teacher Education, 67(3): 125-134.
 35. Parker, J. D. A., Saklofske, D. H., & Keefer, K. V. (2016). Giftedness and academic success in college and university: Why emotional intelligence matters. Gifted Education International, 33(2):183-194.
 36. Perelmutter, B., McGregor, K. K., & Gordon, K. R. (2017). Assistive technology interventions for adolescents and adults with learning disabilities: An evidence-based systematic review and meta-analysis. Computers & Education, 114(3): 139-163.
 37. Pouw, L., Rieffe, C., Stockmann, L., & Gadow, K. (2013). The link between emotion regulation, social functioning, and depression in boys with ASD. Research in Autism Spectrum Disorders, 7(4): 549–556.
 38. Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1): 48-57.
 39. Sarbescu, P., Costea, I., & Rusu, S. (2012). Psychometric properties of the Marlowe-Crown social desirability scale in a Romanian sample. Procedia Social and Behavioral Sciences, 33(4): 707-711.
 40. Schnitzer, C., Andries, C., & lebeer, J. (2007). Usefulness of cognitive intervention programmes for socio–emotional and behavior problems in children with learning disabilities. Journal of Research in special Education Needs, 7(3): 161-171.
 41. Sosua, A. D., McDonald, S., Rushby, J., Li, S., Dimoska, A., & James, C. (2010). Understanding deficits in empathy after traumatic brain injury: The role of affective responsively. Cortex, 47(5): 526- 535.
 42. Tukaev, S. V., Vasheka, T. V., & Dolgova, O. M. (2013). The relationships between emotional burnout and motivational, semantic and communicative features of psychology students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 82(2): 553-556.
 43. Williams, K. E., chambless, D. L., & Ahrens, A. H. (1997). Are emotions frightening? Anextension of the fear consept. Behaviour Research and therapy, 35(4): 239–245.
 44. Yi, J. Y., Luo, Y. Z., & Zhong, M. T. (2007). Characteristics of affective priming effect in alexi- thymics. Chinese Mental Health Journal, 21(5): 302-306.
 45. Zhou, M. (2015). Moderating effect of self-determination in the relationship between Big Five personality and academic performance. Personality and Individual Differences, 86(2): 385-389.