الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش میانجیگر صمیمیت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با نقش میانجی­گر صمیمیت زناشویی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، شامل همه افراد متأهل مراجعه‌ کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1397 بالغ بر 746 نفر بود. بر اساس نرم ‌افزار سمپل پاور، تعداد 196 زن و 154 مرد متأهل در مجموع 350 نفر به‌صورت در دسترس 5 مرکز مشاوره ماد، بهراز، آناهیتا، طلیعه و مهرپاد از مناطق 1، 2 و 5 تهران انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های تعهد زناشویی آدام و جونز 1997، باورهای ارتباطی زناشویی ایدلسون و اپشتین 1982، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده شیلدس، فرانکس، هارپ، مک دانیل و کمپل 1994و صمیمیت باگاروزی (2001) بود. داده‌ها با استفاده از روش ‌معادلات ‌ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که صمیمیت زناشویی با درگیری عاطفی (23/0- β=، 009/0P=)، با انتقادهای دریافتی (13/0- β=، 012/0P=) و باورهای ارتباطی (28/0- β=، 006/0P=)، همچنین تعهد زناشویی با درگیری عاطفی (76/0 β=، 001/0P=)، با انتقادهای دریافتی (30/0 β=، 009/0P=) و باورهای ارتباطی (44/0 β=، 006/0P=) و نیز صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی (48/0 β=، 001/0P=) رابطه مستقیم دارند و باورهای ارتباطی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده و صمیمیت زناشویی می‌توانند 48 درصد واریانس تعهد زناشویی را پیش بینی کنند.  نتیجه‌گیری: به مشاوران حوزه خانواده پیشنهاد می‌شود که برای بهبود روابط زوج‌ها و انسجام خانواده در مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج بر ایجاد و خَلق تعاملات آگاهانه، متعهدانه و صمیمانه بین زوج‌ها متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural model of marital commitment based on marital communication beliefs, emotional involvement, and criticism in the family with mediating role of marital intimacy

نویسندگان [English]

  • behzad tariveh 1
  • qumarth karimi 2
  • maryam akbari 1
  • omid moradi 1
1 islamic azad university branch(sanandaj)
2 islamic azad university branch(Mahabad)
چکیده [English]

Aim: Aim of this research was to determine the structural model of marital commitment based on marital communication beliefs, emotional involvement, and criticism in the family with the mediating role of marital intimacy. Method: Method was descriptive-correlational and the statistical population consisted all of 746 married clients referred to Tehran counseling centers in 2018. According to Sample Power software, 350 subjects (196 women and 154 men) with convenient sampling method in five councelling centers of Mad, Behraz, Anahita and Talieh and Mehrpad, from districts One, Two and Five were selected. Instruments were Adam and Jones (1997) Marital Commitment Questionnaires, Edelson and Epstein (1982) Marital Communication Beliefs, Shields, Franks, Harp, McDaniel & Campbell (1994) Family Emotional involvement and Criticism Scale, and Bagarozi (2001) Marital Intimacy. Data were analyzed using structural equation modeling. Results: The findings showed a direct and significant relationship between marital intimacy with emotional involvement (β= -0.23, P= 0.009), received criticism (β= -0.13, P= 0.012), and communication beliefs (β=-0.28, P= 0.006). They also revealed a direct and significant relationship between marital commitment with emotional involvement (β= 0.76, P= 0.001), received criticism (β= 0.30, P= 0.009), and communication beliefs (β= 0.44, P= 0.006). The same relationship was also found between marital intimacy and marital commitment (β= 0.48, P= 0.001). Besides, marital communication beliefs, family emotional involvement and criticism, and marital intimacy can predict 48% of the variance in the marital commitment. Conclusion: Family counselors are recommended to further focus on pre- and post-marriage counseling to improve couples' relationships and family solidity in

کلیدواژه‌ها [English]

  • emotional conflict
  • Commitment
  • communication beliefs
  • criticism
  • marital
  • Intimacy
  1. احمدی، زهرا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس دین‌داری و صمیمت زوج‌ها. همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
  2. بحری، سیده لیلا؛ محمدی، نوراله. (1394). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. خانواده پژوهی، 11(41)؛ 87-101. [پیوند]
  3. اعتمادی، عذرا.، نوابی نژاد، شکوه.، احمدی، سیداحمد. و فرزاد، ولی اله. (1384). تعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زوجین. مطالعات روان‌شناختی، 2(1)؛ 87-69 [پیوند].
  4. شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید و مشهدی، علی بینی پیش. (1391). رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. زن و فرهنگ، 4(14)؛ 19-41 [پیوند].
  5. خمسه، اکرم. و حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعات زنان؛ 101(1)؛ 220-209 [پیوند].
  6. جابری، سمیه؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سیداحمد. (1394). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 5(2)؛ 143-152 [پیوند].
  7. رجبی، غلام‌رضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور. و اصلانی، خالد. (1395). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. مشاوره و روان‌درمانی خانواده؛ 6(1): 97-79 [پیوند].
  8. فتح اله زاده، نوشین.، میرصیفی فر، لیلا.، کاظمی، مرضیه.، سعادتی، نادره. و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجین. روانشناسی کاربردی، 3(43)؛ 353-372 [پیوند].
  9. قزلسفلو، مهدی.، جزایری، رضوان السادات.، بهرامی، فاطمه. و محمدی رحمت‌الله.(1396). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. پژوهش‌های مشاوره. ۱۶ (۶۳) :۴-۲۸ [پیوند].
  10. قزلسفلو،م. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل با مشاوره زوجی بر اساس واقعیت درمانی بر تعهد و رضایت زناشویی. رساله دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
  11. کردی، معصومه.، اصلانی، خالد. و امان الهی، عباس. (1396). صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی. روانشناسی کاربردی، 11(3پیاپی43)؛ 351-333 [پیوند].
  12. محمدی، بهناز؛ حیدرنیا، احمد؛ عباسی، هادی. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. رویش روانشناسی؛ 3(16)؛ 31- 50 [پیوند].
  13. مؤمنی خدامراد، کاووسی امید سکینه، امانی رزیتا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۱۳۹۴; ۱ (۲) :۴۶-۵۸ [پیوند].
  14. نامنی، ابراهیم؛ عباسی، فاطمه؛ زارعی، احمد. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشق‌ورزی و باورهای ارتباطی. رفاه اجتماعی؛ 16(60)؛ 87-107 [پیوند].
  15. نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت. و وکیلی، پریوش. (1398). رابطه علی بین چشم‌انداز زمان و بی‌ثباتی ازدواج بر اساس نقش میانجیگری الگوهای ارتباطی در زنان و مردان متأهل. روانشناسی کاربردی، 13(3پیاپی51)؛ 451-433 [پیوند].
  16. Adams, J.M. & Jones, W.H. (1995). Interpersonal commitment: An integrative review. Unpublished manuscript, university of Tennessee, Knoxville.
  17. Aneesa, A., Najma, I. M., & Noreen, A. K. (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisfaction in adolescents. Journal of Psychology, 10(6): 258- 264 [Link].
  18. Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing Intimacy in marriage: A clinicans handbook. Brunner_Routledge.
  19. Dew J., & Jackson M. (2018). Commitment and Relationship Maintenance Behaviors as Marital Protective Factors during Economic Pressure. Journal of Family and Economic Issues, 39(2); 191-204 [Link]
  20. Edmundson, M. L. (2005). Marriage Myths and Dysfunctional Relationship beliefs among Undergraduates. Master of Science Degree. University of Tennessee.
  21. Eidelson, R., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715-720 [Link].
  22. Fiscella, K., & Campbell, T. L. (1999). Association of perceived family criticism with health behaviors. Journal of Family Practice, 48, 128-134 [Link].
  23. Hou Y., Jiang F., & Wang X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology, 54(3); 369-376 [Link].
  24. Nagaraja, A., Rajamma, R.N., & Viswanatha, R.S. (2012). Effect of parent’s marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. Journal of Psychology, 3(2):65-70 [Link].
  25. Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2011). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: //online. sagepub. Com
  26. Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P. & Serres, S.A. (2011). Religious and Spiritual Values and moral Commitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling?. Journal of Counseling and Values, 55(2); 228-246 [Link].
  27. Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., Campbell, T. L., & McDaniel, S. H. (1994). Famil Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS): II. Reliability and validity studies. Family Systems Medicine, 12(4); 361-377 [Link].
  28. Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and the securing of romantic attachment. Journal of Theory and Family Review, 2, 243–257 [Link].
  29. Tang, C.-Y., & Curran, M. A. (2013). Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household Chores. Journal of Family Issues, 34(12), 1598–1622 [Link].
  30. Tambling, R. B., & Glebova, T. (2013). Preferences of individuals in committed relationships about premarital counseling. American Journal of Family Therapy, 41(4), 330-340 [Link].