الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده: نقش میانجیگر صمیمیت زناشویی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین الگوی ساختاری تعهد زناشویی بر اساس باورهای ارتباطی زناشویی و درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده با نقش میانجی­گر صمیمیت زناشویی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری، شامل همه افراد متأهل مراجعه‌ کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1397 بالغ بر 746 نفر بود. بر اساس نرم ‌افزار سمپل پاور، تعداد 196 زن و 154 مرد متأهل در مجموع 350 نفر به‌صورت در دسترس 5 مرکز مشاوره ماد، بهراز، آناهیتا، طلیعه و مهرپاد از مناطق 1، 2 و 5 تهران انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه‌های تعهد زناشویی آدام و جونز 1997، باورهای ارتباطی زناشویی ایدلسون و اپشتین 1982، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده شیلدس، فرانکس، هارپ، مک دانیل و کمپل 1994و صمیمیت باگاروزی (2001) بود. داده‌ها با استفاده از روش ‌معادلات ‌ساختاری تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که صمیمیت زناشویی با درگیری عاطفی (23/0- β=، 009/0P=)، با انتقادهای دریافتی (13/0- β=، 012/0P=) و باورهای ارتباطی (28/0- β=، 006/0P=)، همچنین تعهد زناشویی با درگیری عاطفی (76/0 β=، 001/0P=)، با انتقادهای دریافتی (30/0 β=، 009/0P=) و باورهای ارتباطی (44/0 β=، 006/0P=) و نیز صمیمیت زناشویی و تعهد زناشویی (48/0 β=، 001/0P=) رابطه مستقیم دارند و باورهای ارتباطی، درگیری عاطفی و انتقاد در خانواده و صمیمیت زناشویی می‌توانند 48 درصد واریانس تعهد زناشویی را پیش بینی کنند.  نتیجه‌گیری: به مشاوران حوزه خانواده پیشنهاد می‌شود که برای بهبود روابط زوج‌ها و انسجام خانواده در مشاوره‌های پیش و پس از ازدواج بر ایجاد و خَلق تعاملات آگاهانه، متعهدانه و صمیمانه بین زوج‌ها متمرکز شوند.

کلیدواژه‌ها


احمدی، زهرا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس دین‌داری و صمیمت زوج‌ها. همایش بین المللی روانشناسی و فرهنگ زندگی
بحری، سیده لیلا؛ محمدی، نوراله. (1394). تحلیل عاملی تأییدی مقیاس انتقاد و درگیری عاطفی خانواده. خانواده پژوهی، 11(41)؛ 87-101. [پیوند]
اعتمادی، عذرا.، نوابی نژاد، شکوه.، احمدی، سیداحمد. و فرزاد، ولی اله. (1384). تعیین اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری بر صمیمیت زوجین. مطالعات روان‌شناختی، 2(1)؛ 87-69 [پیوند].
شهرستانی، ملیحه؛ دوستکام، محسن؛ رهباردار، حمید و مشهدی، علی بینی پیش. (1391). رضایتمندی زناشویی از روی متغیرهای باورهای ارتباطی و صمیمیت زناشویی در زنان متقاضی طلاق و عادی شهر مشهد. زن و فرهنگ، 4(14)؛ 19-41 [پیوند].
خمسه، اکرم. و حسینیان، سیمین. (1387). بررسی تفاوت‌های جنسیتی بین ابعاد مختلف صمیمیت در دانشجویان متأهل. مطالعات زنان؛ 101(1)؛ 220-209 [پیوند].
جابری، سمیه؛ اعتمادی، عذرا؛ احمدی، سیداحمد. (1394). بررسی رابطه مهارت‌های ارتباطی با صمیمیت زناشویی. پژوهش‌های علوم شناختی و رفتاری، 5(2)؛ 143-152 [پیوند].
رجبی، غلام‌رضا.، عباسی، قدرت.، سودانی، منصور. و اصلانی، خالد. (1395). اثربخشی آموزش پیش از ازدواج به شیوه برنامه آگاهی و انتخاب میان فردی بر باورهای ارتباطی دانشجویان مجرد. مشاوره و روان‌درمانی خانواده؛ 6(1): 97-79 [پیوند].
فتح اله زاده، نوشین.، میرصیفی فر، لیلا.، کاظمی، مرضیه.، سعادتی، نادره. و نوابی نژاد، شکوه. (1396). اثربخشی غنی‌سازی زندگی زناشویی بر اساس نظریه انتخاب بر کیفیت روابط زناشویی و صمیمیت زوجین. روانشناسی کاربردی، 3(43)؛ 353-372 [پیوند].
قزلسفلو، مهدی.، جزایری، رضوان السادات.، بهرامی، فاطمه. و محمدی رحمت‌الله.(1396). شناسایی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. پژوهش‌های مشاوره. ۱۶ (۶۳) :۴-۲۸ [پیوند].
قزلسفلو،م. (1396). بررسی عوامل مؤثر بر تعهد زناشویی و مقایسه تأثیر مشاوره زوجی مبتنی بر این عوامل با مشاوره زوجی بر اساس واقعیت درمانی بر تعهد و رضایت زناشویی. رساله دکتری مشاوره خانواده، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان.
کردی، معصومه.، اصلانی، خالد. و امان الهی، عباس. (1396). صمیمیت جنسی و اعتماد به‌عنوان تعدیل‌کننده‌های رابطه سبک دلبستگی ایمن و تعهد زناشویی. روانشناسی کاربردی، 11(3پیاپی43)؛ 351-333 [پیوند].
محمدی، بهناز؛ حیدرنیا، احمد؛ عباسی، هادی. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس صمیمیت زناشویی و بخشودگی. رویش روانشناسی؛ 3(16)؛ 31- 50 [پیوند].
مؤمنی خدامراد، کاووسی امید سکینه، امانی رزیتا. (1394). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس تمایزیافتگی خود، همبستگی و انطباق‌پذیری خانواده و صمیمیت زناشویی. آسیب‌شناسی، مشاوره و غنی‌سازی خانواده. ۱۳۹۴; ۱ (۲) :۴۶-۵۸ [پیوند].
نامنی، ابراهیم؛ عباسی، فاطمه؛ زارعی، احمد. (1395). پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک عشق‌ورزی و باورهای ارتباطی. رفاه اجتماعی؛ 16(60)؛ 87-107 [پیوند].
نوروزی، سوده.، رضاخانی، سیمین دخت. و وکیلی، پریوش. (1398). رابطه علی بین چشم‌انداز زمان و بی‌ثباتی ازدواج بر اساس نقش میانجیگری الگوهای ارتباطی در زنان و مردان متأهل. روانشناسی کاربردی، 13(3پیاپی51)؛ 451-433 [پیوند].
Adams, J.M. & Jones, W.H. (1995). Interpersonal commitment: An integrative review. Unpublished manuscript, university of Tennessee, Knoxville.
Aneesa, A., Najma, I. M., & Noreen, A. K. (2013). Family communication and family system as the predictors of family satisfaction in adolescents. Journal of Psychology, 10(6): 258- 264 [Link].
Bagarozzi, D.A. (2001). Enhancing Intimacy in marriage: A clinicans handbook. Brunner_Routledge.
Dew J., & Jackson M. (2018). Commitment and Relationship Maintenance Behaviors as Marital Protective Factors during Economic Pressure. Journal of Family and Economic Issues, 39(2); 191-204 [Link]
Edmundson, M. L. (2005). Marriage Myths and Dysfunctional Relationship beliefs among Undergraduates. Master of Science Degree. University of Tennessee.
Eidelson, R., & Epstein, N. (1982). Cognition and relationship maladjustment: Development of a measure of dysfunctional relationship beliefs. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 50, 715-720 [Link].
Fiscella, K., & Campbell, T. L. (1999). Association of perceived family criticism with health behaviors. Journal of Family Practice, 48, 128-134 [Link].
Hou Y., Jiang F., & Wang X. (2019). Marital commitment, communication and marital satisfaction: An analysis based on actor–partner interdependence model. International Journal of Psychology, 54(3); 369-376 [Link].
Nagaraja, A., Rajamma, R.N., & Viswanatha, R.S. (2012). Effect of parent’s marital satisfaction, marital life period and type of family on their children mental health status. Journal of Psychology, 3(2):65-70 [Link].
Nelis, M. Sharon., Rae, G. & Liddell, Ch. (2011). Factor Analyses and ScoreValidity of the Family Emotional Involvement and Criticism Scale in an Adolescent Sample. University of Ulster, http: //online. sagepub. Com
Nelson, J.A., Kirk, A.M., Ane, P. & Serres, S.A. (2011). Religious and Spiritual Values and moral Commitment in Marriage: Untapped Resources in Couples Counseling?. Journal of Counseling and Values, 55(2); 228-246 [Link].
Shields, C. G., Franks, P., Harp, J. J., Campbell, T. L., & McDaniel, S. H. (1994). Famil Emotional Involvement and Criticism Scale (FEICS): II. Reliability and validity studies. Family Systems Medicine, 12(4); 361-377 [Link].
Stanley, S. M., Rhoades, G. K., & Whitton, S. W. (2010). Commitment: Functions, formation, and the securing of romantic attachment. Journal of Theory and Family Review, 2, 243–257 [Link].
Tang, C.-Y., & Curran, M. A. (2013). Marital Commitment and Perceptions of Fairness in Household Chores. Journal of Family Issues, 34(12), 1598–1622 [Link].
Tambling, R. B., & Glebova, T. (2013). Preferences of individuals in committed relationships about premarital counseling. American Journal of Family Therapy, 41(4), 330-340 [Link].