پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان‌شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه ازاد اسلامی واحد رودهن

2 عضو هیأت علمی

3 دانشگاه آزاد رودهن

چکیده

 هدف: هدف پژوهش پیش بینی تعهد زناشویی بر اساس نیازهای بنیادین روان­شناختی و صمیمیت با واسطه‌گری تمایزیافتگی خود بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری زنان و مردان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و روان­شناختی شهر تهران در سال ۱۳۹7 به‌تعداد 8900 نفر بود. از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری تصادفی، از منطقه 2 آوای رهایی، پندار نیک، وارش، فهم و رایا، از منطقه 5 تفکر، بهار زندگی، راه نور، آرامش و صادقیه، از منطقه 7 مهرداد، راه نو، کاوش نوین، رهایی و ایران اندیش، از منطقه 12 رفاه، نورسعادت، حمایت، فصل نو و همراهان و هستی و از منطقه 16، 403 امیدنو، بعثت، حامی و معراج، 248 زن و 155 مرد متأهل طبق نظر کلاین (2016) با توجه به نسبت 10 تا 20 آزمودنی به ازای هر متغیر و احتمال ریزش نمونه، انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه تعهد زناشویی ساخته آدامز و جونز (1997)، ارضای نیازهای بنیادین عمومی گنیه (2003)، صمیمیت واکر و تامپسون 1983 و تمایزیافتگی خودِ اِسکورن و اِسمیت (2003) بود. پس از حذف 2 پرسشنامه مخدوش و 1 داده پرت، برای تحلیل داده‌ها از روش الگویابی معادله‌های ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که بین صمیمیت و تعهد زناشویی ضریب مسیر کل (027/0 =β، 001/0 =P) و ضریب مسیر غیرمستقیم (126/0 =β، 002/0 =P) مثبت است و بین نیازهای بنیادین روان­شناختی و تعهد زناشویی ضریب مسیر کل (087/0 =β، 001/0 =P) و ضریب مسیر غیرمستقیم (186/0 =β، 001/0 =P) نیز مثبت است. نتیجه‌گیری: پیشنهاد می‌شود در مراکز مشاوره و روان­شناختی آموزش‌هایی را جهت نحوه ارضای نیازهای بنیادین همسر و افزایش صمیمیت زناشویی به افرا متأهل ارائه و نیز بر سنجش سطح تمایزیافتگی زوج­ها و ترمیم آن تمرکز کنند.

کلیدواژه‌ها


بخشی مشهدلو، محمد.، موسی‌زاده، توکل.، و نریمانی، محمد. (1397). بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل‌مسئله اجتماعی بر افزایش میزان انطباق‌پذیری و رضایت زناشویی در زوجین ناسازگار. مجله مطالعات ناتوانی، 8: 97-90. ]پیوند[
بشارت، محمدعلی.، و رنجبر کلاگری، الهه. (1392). مقیاس ارضای نیازهای بنیادین روان‌شناختی: پایایی، روایی و تحلیلی عاملی. اندازه‌گیری تربیتی، 4(14): 168-147. ]پیوند[
جهانبخشی، زهرا.، و کلانترکوشه، سیدمحمد. (1391). رابطه ابعاد طرحواره‌های ناسازگار اولیه و تمایزیافتگی با رغبت به ازدواج در دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علامه طباطبایی. فصلنامه مشاوره و روان درمانی خانواده، 2(2): ۲۵۴-۲۳۴. ]پیوند[
رضایی‌فر، نوشان.، دوستی، یارعلی.، و مییرزاییان، بهرام. (1397). اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر تحلیل رفتار متقابل بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان مبتلا به افسردگی غیربالینی. روان پرستاری، 6(1): 42-35. ]پیوند[
زنگنه مطلق، فیروزه.، بنی جمالی، شکوه السادات.، احدی، حسن.، و حاتمی، حمیدرضا. (۱۳۹۶). اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد و زوج درمانی هیجان‌مدار بر بهبود صمیمیت و کاهش نارسایی هیجانی زوجین. اندیشه و رفتار در روان‌شناسی بالینی، 11(44): ۵۶-۴۷. ]پیوند[
شاه سیاه، مرضیه.، بهرامی، فاطمه.، و محبی، سیامک. (1388). بررسی رابطه رضایت جنسی و تعهد زناشویی زوجین شهرستان شهرضا 1387. مجله اصول بهداشت روانی، 11(43): 238-233. ]پیوند[
طهرانی آزاد، لیلا.، و مجتبایی، مینا. (1398). روابط ساختاری بین رضایت زناشویی و حل تعارض بر اساس نقش میانجیگر سرمایه‌های روان‌شناختی زوج‌ها. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 13(3 پیاپی 51): 496-475. ]پیوند[
عسگری، امین.، و گودرزی، کوروش. (1397). اثربخشی طرحواره‌درمانی هیجانی بر دلزدگی زناشویی زوجین در آستانه طلاق. مجله مطالعات ناتوانی، 8: 64-55. ]پیوند[
قزلسفلو، مهدی.، جزایری، رضوان السادات.، بهرامی، فاطمه.، و محمدی، رحمت الله. (1396). شناسایی عوامل موثر برتعهد زناشویی از نظر زوجین ایرانی: یک مطالعه کیفی. فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 16(63): 28-4. ]پیوند[
موحدی، معصومه.، موحدی، یزدان.، و کریمی نژاد، کلثوم. (1393). بررسی رابطه رضایت زناشویی، صمیمیت و کیفیت روابط زناشویی در متأهلین با گذشت. دو فصلنامه مشاوره و روان‌درمانی خانواده، 4(16): 633-652. ]پیوند[
ندائی، علی.، بهرامی، فاطمه.، جزایری، رضوان السادات.، و جزایری، مریم السادات. (1395). تأثیر مداخله مبتنی بر خودنظمی هیجانی بر الگوهای ارتباطی زوجین شهر اصفهان. دانش و پژوهش در روان‌شناسی کاربردی، 17(1 پیاپی 63): 79-69. ]پیوند[
هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبدالله.، و فرخی، نورعلی. (1395). مدل ساختاری پیش‌بینی تعهد زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و متغیرهای میانجی خودکنترلی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه (در افراد دارای روابط فرازناشویی عاطفی). فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان‌درمانی، 7(28): 60-33. ]پیوند[
هادی، سعیده.، اسکندری، حسین.، سهرابی، فرامرز.، معتمدی، عبدالله.، و فرخی، نورعلی. (1395). رابطه سبک‌های دلبستگی با تعهد زناشویی در افراد مرتکب بی وفایی زناشویی. فصلنامه علمی -پژوهشی پژوهش‌های مشاوره، 15(60): 59-42. ]پیوند[
همائی، رضوان.، و دشت بزرگی، زهرا. (1397). همبستگی تمایز یافتگی خود و خوش بینی با مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی در دانشجویان پرستاری. فصلنامه مدیریت ارتقای سلامت، 7(2): 65-58. ]پیوند[
یوسفی، ناصر.، قربانی، آزاد.، و عزیزی، آرمان. (1397). تبیین مدل نظری برای خود متمایزسازی، راهبرد های مقابله‌ای و تعهد زناشویی زوجین. رویش روان‌شناسی، 7(11 پیاپی 32): 406-389. ]پیوند[
Reference
Adams, J. M., & Jones, W. H. (1997). The conceptualization of marital commitment: An integrative analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 72(5): 1177-1196. [Link]
Deci, E. L., & Ryan, R. M. (2015). Self-Determination Theory. In J. D. Wright (Ed.), International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (Second Edition) (pp. 486-491). Oxford: Elsevier. [Link]
Firestone, R. W., Firestone, L., & Catlett, J. (2012). The self under siege: A therapeutic model for differentiation (1st Ed.). Routledge. [Link]
Gagne, M. (2003). The role of autonomy support and autonomy orientation in prosocial behavior engagement. Motivation and Emotion, 27: 199-223. [Link]
Gonczarowski, Y. A., Nisan, N., Ostrovsky, R., & Rosenbaum, W. (2019). A stable marriage requires communication. Games and Economic Behavior, 118: 626-647. [Link]
Kline, R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). Guilford Publications. [Link]
Naemi, A. (2018). Relationship between basic psychological needs satisfaction with resilience and marital satisfaction in teachers. International Journal of Educational and Psychological Researches, 4(2): 78-83. [Link]
Nichols, M. P., & Davis, S. (2016). Family therapy: Concepts and methods (11th Ed.). Pearson. [Link]
Schutte, N. S., & Malouff, J. M. (2018). Basic psychological need satisfaction, affect and mental health. Current Psychology, 1-16. [Link]
Skowron, E. A., & Dendy, A. K. (2004). Differentiation of self and attachment in adulthood: Relational correlates of effortful control. Contemporary Family Therapy, 26(3): 337-357. [Link]
Skowron, E. A., & Schmitt, T. A. (2003). Assessing interpersonal fusion: reliability and validity of a new dsi fusion with others subscale. Journal of Marital and Family Therapy, 29(2): 209-222. [Link]
Titelman, P. (2015). Differentiation of Self: Bowen Family Systems Theory Perspectives (1st Ed.). Routledge. [Link]
Yu, Y., Wu, D., Wang, J.-M., & Wang, Y.-C. (2020). Dark personality, marital quality, and marital instability of Chinese couples: An actor-partner interdependence mediation model. Personality and Individual Differences, 154: 109689. [Link]