دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، پاییز 1386 

مقاله مروری

1. بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی