دوره و شماره: دوره 2، شماره 2، آذر 1386 

مقاله مروری

بررسی میزان تنیدگی و سلامت عمومی خلبانان مسافربری

سیما فردوسی؛ عبدالحسین واعظ؛ محمدکریم خداپناهی