دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تابستان 1390 
7. نقش واسطه ای خودشیفتگی در رابطه بین همدلی و کیفیت روابط بین شخصی

محمدعلی بشارت؛ محمدرضا خدابخش؛ حجت ا... فراهانی؛ سید محمدرضا رضازاده