دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، شهریور 1397 
اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد کلی افراد شکست خورده عاطفی

صفحه 83-102

زهرا توسلی؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف؛ زهره سپهری شاملو؛ مجید شهسواری


اثربخشی درمان شناختی رفتاری و آموزش روانی بر ترس از زایمان طبیعی و متغیرهای مرتبط با آن

صفحه 103-125

مریم قضایی؛ ایران داودی؛ عبدالکاظم نیسی؛ مهناز مهرابی زاده هنرمند؛ سودابه بساک نژاد