نویسنده = �������� �������� ������������
تغییرات ارتباطات عملکردی قشر حدقه ای پیشانی مغز در اختلال بی خوابی مزمن

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 28-9

10.52547/apsy.14.2.9

ریحانه احمدی؛ سما رحیمی جعفری؛ معصومه رستم پور؛ خدیجه نوری؛ حبیب الله خزایی؛ مسعود طهماسیان