نویسنده = ������������ ��������
نقش تعاملی خود شفقت ورزی زوجین در تنظیم شناختی هیجان خود و همسر: مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 بهمن 1400

10.52547/apsy.2022.224834.1214

سمیه سعیدا؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی حسین زاده اسکوئی؛ فرشته موتابی