مقایسه سطوح نمادهای پارانویا، پرخاشگری، نیاز به قدرت و امنیت در نقاشی پسران 13- 15 ساله بزهکار و غیر بزهکار با آزمون ترسیم خانواده

مصطفی سلیمی؛ عصمت دانش

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیة دانش آموزان پایة اول تا سوم دورة متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوة تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب ...  بیشتر

رابطه بین خود ناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان

مریم فاتحیزاده؛ فاطمه رئیسی فاطمه رئیسی؛ طاهره امامی؛ رضوان السادات جزایری

دوره 3، شماره 1 ، مرداد 1387

چکیده
  هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بین خودناتوان سازی تحصیلی و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان دختر و پسر شهر اصفهان است . جامعه آماری کلیة دانش آموزان پایة اول تا سوم دورة متوسطه شهر اصفهان و حجم نمونه این پژوهش برابر با 190 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که از بیست مدرسه در سطح شهر اصفهان به شیوة تصادفی مرحله ای از بین دانش آموزان پنج ناحیه شهر انتخاب ...  بیشتر