کلیدواژه‌ها = خودپنداره
اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-21

عاطفه حسینی یزدی؛ علی مشهدی؛ علی کیمیایی؛ زهرا عاصمی


رابطه نام شخصی افراد با حرمت خود و خودپنداره آنها

دوره 6، شماره 3، آبان 1391

محمدعلی مظاهری؛ قیصر ملکی؛ عباس ذبیح زاده


مقایسه رابطه بین مؤلفه های ابزار گری هیجانی و خودپنداره در دانشجویان دختر و پسر

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

یاسر رضاپور میرصالح؛ شهناز ریحانی کیوی؛ محمود خباز؛ پریسا ابوترابی کاشانی