کلیدواژه‌ها = خوش‌بینی
نقش خوش‌بینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان

دوره 15، شماره 4، دی 1400، صفحه 50-33

10.52547/apsy.2021.222392.1070

محدثه خردمند؛ سارا زادافشار؛ فهیمه عباسخانیان دوانلو؛ فریبا یزدخواستی


ویژگی‌های روان‌سنجی نسخة تجدیدنظرشدة آزمون جهت‌گیری زندگی

دوره 10، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 387-405

علی خدائی؛ حسین زارع؛ احمد علی پور؛ امید شکری


اثربخشی درمان خاطره‌پردازی مثبت‌نگر بر خوش‌بینی زنان سالمند

دوره 9، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 73-89

مرضیه حمزه‌زاده قلعه‌جوقی؛ محمود گلزاری؛ مهشید فروغان؛ وحید مشکی