مدل یابی بهزیستی ادراک شده نوجوانان بر اساس همکاری ادراک شده والدینی در فرآیند فرزندپروری: نقش میانجیگری دلبستگی به والدین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه یزد

2 استادیار مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

3 دانشیار روانشناسی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، گروه روانشناسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران.

چکیده

هدف: روابط میان اعضای خانواده یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان ادراک نوجوانان از بهزیستی است. ازاین‌رو هدف پژوهش حاضر  تعیین نقش میانجیگری دلبستگی به والدین در رابطه بین همکاری ادراک شده والدینی و بهزیستی ادراک شده نوجوان بود. روش: جامعه پژوهش شامل کلیه والدین (پدر و مادر) نوجوانان 18-12 ساله به همراه فرزند نوجوان آن‌ها در شهر اصفهان بودند، که از میان آن‌ها 482 نفر از والدین (241 پدر و 241 مادر) و 241 فرزند با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان به ترتیب به پرسشنامه ­های دلبستگی به والدین (lPPA) کیفیت زندگی کید اسکرین (KIDSCREEN-10) و روابط همکاری ادراک شده والدینی (CRS-Brief) پاسخ دادند. داده‌ها با استفاده از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری و با استفاده از نرم افزارهای 23-spss و 23-Amos تحلیل شدند. یافته­ها: نتایج شاخص‌های برازندگی حاکی از برازش مدل پیشنهادی بود و دلبستگی نوجوان به پدر (001/0˂P) و مادر (001/0˂P) توانست نقش میانجی‌گر را در رابطه ی همکاری ادراک شده والدینی و بهزیستی ادراک شده ی نوجوان ایفا کند. لازم به ذکر است که مسیرهای مستقیم همکاری ادراک شده والدینی به بهزیستی ادراک‌شده برای پدر (16/0 P=) و همینطور مادر (22/0 P=) معنادار نبود. نتیجه­ گیری: بر این اساس با در نظر گرفتن نقش متغیرهایی چون همکاری ادراک شده والدینی، دلبستگی نوجوان به والدین و بهزیستی ادراک‌شده، همکاری هرکدام از والدین و ایفای نقش مؤثر درزمینه پرورش فرزند می‌تواند به‌واسطه ایجاد دلبستگی ایمن بیشتر بر بهزیستی روان‌شناختی فرزندان تأثیر بگذارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Adolescents perceived Well-being based on perceived coparentig in parenting process: the Mediating Role of Parental Attachment

نویسندگان [English]

  • Raziyeh Ahmadi 1
  • zahra naderi nobandegani 2
  • samaneh asadi 3
1 yazd university
2 Assistant Professor of Counseling, faculty of psychology and educational science, Psychology Department, Yazd University, Yazd, Iran
3 Associated professor of psychology, faculty of psychology and educational science, Psychology Department, Yazd University, Yazd, Iran
چکیده [English]

 Aim: Relationships between family members is one of the main and influential pillars on adolescents' perception of well-being. Therefore, the aim of this study was to determine the mediating role of parental attachment in the relationship between perceived parental cooperation and perceived adolescent well-being. Method:The study population included all parents (parents) of adolescents aged 12-18 years with their adolescent children in Isfahan, from which 482 parents (241 father and 241 mother) and 241 children were selected using convenience sampling method. Participants answered the Parent-Peer Attachment Questionnaire (lPPA), and the KIDSCREEN-10 Quality of Life Questionnaire and the Parent-Collaborative Questionnaire (CRS-Brief). Data was analyzed using Pearson correlation coefficient and structural equationsusing spss-23and Amos-23 programs. Results: The results of fitness indices indicated the fit of the proposed model and Adolescent attachment to father (P<0.001) and mother(P<0.001) was able to play a mediating role in the relationship between perceived parental cooperation and adolescent perceived well-being. It should be noted that the direct paths of perceived parental cooperation to perceived well-being were not significant for father(P=0.16) and mother (P=0.22). Conclusion: Accordingly, by considering the role of variables such as perceived parental cooperation, adolescent attachment to parents and perceived well-being, the perceived cooperation of each parent and playing an effective role in child rearing can affect the psychological well-being of children by creating secure   attachment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parental Attachment
  • perceived Parental Cooperation
  • Adolescent Perceived Well-being
پاکدامن، شهلا، سیدموسوی، پریسا سادات و قنبری، سعید. (1390). کیفیت دلبستگی و مشکلات رفتاری-هیجانی در نوجوانان: بررسی نقش پدران. فصلنامه روانشناسی کاربردی، (17)1، 85-100 (پیوند)
خجسته مهر، رضا؛ ممبینی، جعفر و اصلانی، خالد. (1392). مقایسه نگرش به ازدواج و طلاق و دلبستگی به همسالان در دانش آموزان پسر دبیرستانی خانواده‌های عادی و طلاق. مجله روانشناسی مدرسه، (3)2، 57-75. (پیوند)
Armsden, G. C., & Greenberg, M. T. (1987). The inventory of parent and peer attachment: Individual differences and their relationship to psychological well-being in adolescence. Journal of Youth and Adolescence, 16(5), 427–454. [Link]
Baena, S., Jiménez, L., Lorence, B., & Hidalgo, M. (2021). Family functioning in families of adolescents with mental health disorders: The Role of Parenting Alliance. Children8(3), 222. [Link]
Barker, B., Iles, J. E., & Ramchandani, P. G. (2017). Fathers, fathering and child psychopathology. Current Opinion in Psychology, 15, 87–92. [Link]
Ben-Arieh, A., Casas, F., Frønes, I., & Korbin, J. E. (2014). Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective. Handbook of Child Well-Being: Theories, Methods and Policies in Global Perspective, 1–3258. [Link]
Bretherton, I. (1992). The origins of attachment theory: John Bowlby and Mary Ainsworth. Developmental Psychology, 28(5), 759. [Link]
Doyle, A. B., & Markiewicz, D. (2005). Parenting, marital conflict and adjustment from early-to mid-adolescence: Mediated by adolescent attachment style? Journal of Youth and Adolescence, 34(2), 97–110.[Link]
Dush, C. M. K., Kotila, L. E., & Schoppe-Sullivan, S. J. (2011). Predictors of supportive coparenting after relationship dissolution among at-risk parents. Journal of Family Psychology, 25(3), 356.[Link]
Feinberg, M. E. (2003). The internal structure and ecological context of coparenting: A framework for research and intervention. Parenting: Science and Practice, 3(2), 95–131.[Link]
Feinberg, M. E., Brown, L. D., & Kan, M. L. (2012). A multi-domain self-report measure of coparenting. Parenting, 12(1), 1–21.[Link]
Feinberg, M. E., Kan, M. L., & Hetherington, E. M. (2007). The longitudinal influence of coparenting conflict on parental negativity and adolescent maladjustment. Journal of Marriage and Family, 69(3), 687–702.[Link]
Flouri, E., & Buchanan, A. (2002). Father Involvement in Childhood and Trouble With the Police in AdolescenceFindings From the 1958 British Cohort. Journal of Interpersonal Violence - J INTERPERS VIOLENCE, 17, 689–701. [Link]
Flouri, E., & Buchanan, A. (2003). The role of mother involvement and father involvement in adolescent bullying behavior. Journal of Interpersonal Violence, 18(6), 634–644.[Link]
Kerns, K. A., & Brumariu, L. E. (2014). Is insecure parent–child attachment a risk factor for the development of anxiety in childhood or adolescence? Child Development Perspectives, 8(1), 12–17.[Link]
Kerns, K. A., Mathews, B. L., Koehn, A. J., Williams, C. T., & Siener-Ciesla, S. (2015). Assessing both safe haven and secure base support in parent–child relationships. Attachment & Human Development, 17(4), 337–353.[Link]
Kim, S. Y., & Kim, A. R. (2022). Attachment-and Relationship-Based Interventions during NICU Hospitalization for Families with Preterm/Low-Birth Weight Infants: A Systematic Review of RCT Data. International Journal of Environmental Research and Public Health19(3), 1126. [Link]
Knöll, M., & Roe, J. J. (2017). Ten questions concerning a new adolescent health urbanism. Building and Environment, 126, 496–506.[Link]
Kopystynska, O., Paschall, K. W., Barnett, M. A., & Curran, M. A. (2017). Patterns of interparental conflict, parenting, and children’s emotional insecurity: A person-centered approach. Journal of Family Psychology, 31(7), 922.[Link]
Lamela, D., Figueiredo, B., Bastos, A., & Feinberg, M. (2016). Typologies of Post-divorce Coparenting and Parental Well-Being, Parenting Quality and Children’s Psychological Adjustment. Child Psychiatry & Human Development, 47(5), 716–728. [Link]
Loehlin, J. C. (2004). Latent Variable Models (4th ed.). Mahwah, NJ: Erlbaum. [Link]
Lickenbrock, D. M., & Braungart-Rieker, J. M. (2015). Examining antecedents of infant attachment security with mothers and fathers: An ecological systems perspective. Infant Behavior and Development, 39, 173–187.[Link]
Lin, Y. Y., & Mar, K. M. (2012). A relationship between parent and peer attachment and psychological well-being of university students in late adolescence.[Link]
Mansfield, L., Daykin, N., & Kay, T. (2020). Leisure and wellbeing. Taylor & Francis.[Link]
McHale, J P, Khazan, I., Erera, P., Rotman, T., DeCourcey, W., & McConnell, M. (2002). Coparenting in Diverse Family Systems Handbook of Parenting: Being and Becoming a Parent, 2nd Edn, Vol. 3. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.[Link]
McHale, James P, & Lindahl, K. M. (2011). Coparenting: A conceptual and clinical examination of family systems. American Psychological Association.[Link]
Medeiros, C., Gouveia, M. J., Canavarro, M. C., & Moreira, H. (2016). The Indirect Effect of the Mindful Parenting of Mothers and Fathers on the Child’s Perceived Well-Being Through the Child’s Attachment to Parents. Mindfulness, 7(4), 916–927. [Link]
Naci, H., & Ioannidis, J. P. A. (2015). Evaluation of wellness determinants and interventions by citizen scientists. Jama, 314(2), 121–122.[Link]
Offer, D., & Schonert-Reichl, K. A. (1992). Debunking the myths of adolescence: Findings from recent research. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 31(6), 1003–1014.[Link]
Parkes, A., Green, M., & Mitchell, K. (2019). Coparenting and parenting pathways from the couple relationship to children’s behavior problems. Journal of Family Psychology, 33(2), 215.[Link]
Ravens-Sieberer, U., Erhart, M., Rajmil, L., Herdman, M., Auquier, P., Bruil, J., ... & Kilroe, J. (2010). Reliability, construct and criterion validity of the KIDSCREEN-10 score: a short measure for children and adolescents’ well-being and health-related quality of life. Quality of life research19(10), 1487-1500.[Link]
 Rice, K. G., Cunningham, T. J., & Young, M. B. (1997). Attachment to parents, social competence, and emotional well-being: A comparison of Black and White late adolescents. Journal of Counseling Psychology, 44(1), 89–101. [Link]
Riina, E. M., & McHale, S. M. (2014). Bidirectional influences between dimensions of co-parenting and adolescent adjustment. Journal of youth and adolescence43(2), 257-269. [Link]
Shook, S. E., Jones, D. J., Forehand, R., Dorsey, S., & Brody, G. (2010). The mother–coparent relationship and youth adjustment: A study of African American single-mother families. Journal of Family Psychology, 24(3), 243.[Link]
Sroufe, L. A. (2005). Attachment and development: A prospective, longitudinal study from birth to adulthood. Attachment & Human Development, 7(4), 349–367.[Link]
Talbot, J. A., Baker, J. K., & McHale, J. P. (2009). Sharing the love: Prebirth adult attachment status and coparenting adjustment during early infancy. Parenting: Science and Practice, 9(1–2), 56–77.[Link]
Teubert, D., & Pinquart, M. (2010). The association between coparenting and child adjustment: A meta-analysis. Parenting: Science and Practice10(4), 286-307.[Link]
Therriault, D., Lemelin, J. P., Toupin, J., & Déry, M. (2021). Factors Associated with Parent–Adolescent Attachment Relationship Quality: A Longitudinal Study. Adolescents1(2), 159-174.[Link]
Ward, M. A., Clayton, K., Barnes, J., & Theule, J. (2018). The association between peer victimization and attachment security: A meta-analysis. Canadian Journal of School Psychology, 33(3), 193–211.[Link]
Zou, S., Wu, X., & Li, X. (2020). Coparenting Behavior, Parent–Adolescent Attachment, and Peer Attachment: An Examination of Gender Differences. In Journal of Youth and Adolescence (Vol. 49, Issue 1, pp. 178–191).[Link]
O’Connor, E. E., Scott, M. A., McCormick, M. P., & Weinberg, S. L. (2014). Early mother–child attachment and behavior problems in middle childhood: The role of the subsequent caregiving environment. Attachment & Human Development, 16(6), 590–612.[Link]
Doyle, O., Pecukonis, E. V, & Lindsey, M. A. (2015). Correlates and consequences of father nurturance in an African American college sample. Journal of Family Issues, 36(7), 880–901.[Link]