مقایسه تأثیر طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا مشاوره ، دانشگاه خوارزمی تهران

2 گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی.تهران.ایران

3 استاد یار گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی.تهران.ایران

4 گروه مشاوره دانشگاه خوارزمی تهران.ایران

چکیده

 هدف: این پژوهش باهدف مقایسه طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری  بر تنظیم شناختی هیجان نوجوانان دختر طلاق انجام شد.روش‌: پژوهش، نیمه آزمایشی و از نوع سنجش مکرر با گروه کنترل بود. جامعه آماری کلیه نوجوانان دختر خانواده طلاق که در محدوده سنی 13 تا 15 سال شهر اصفهان بودند. نمونه آماری 45 دختر که به ‌صورت تصادفی در گروه آزمایشی طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری و کنترل گمارده شدند. گروه‌های آزمایشی به مدت20 جلسه90 دقیقه‌ای مشاوره طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری گروهی دریافت نمودند و گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند .ابزار مورد استفاده پرسشنامه 36 سوالی تنظیم شناختی هیجان (گرانفسکی، کرایج و اسپین‌هاون، 2002) (CERQ) بود. جهت مقایسه میانگین‌های آزمون در هر مرحله، از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر و آزمون‌های تعقیبی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر نشان داد گروه‌های آزمایشی طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری افزایش  معناداری در تنظیم شناختی هیجان (01/0 ( p<؛ ایجاد کرده و این نتایج در پیگیری دوماهه باقی ماند (01 /0 .( p<مقایسه بین دو گروه‌های آزمایشی نشان داد که طرح‌واره درمانی در مقایسه با درمان شناختی رفتاری در تنظیم شناختی هیجان در هر دو مرحله پس‌آزمون ( 05 / 0 ( p< و پیگیری (01 / 0 ( p<اثربخشی بیشتری دارد. نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه به درمانگران در حوزه کودک و نوجوان پیشنهاد می‌گردد که برای تنظیم شناختی هیجان از طرح‌واره درمانی و درمان شناختی رفتاری استفاده کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the effect schema and cognitive behavioral therapy on the cognitive regulation of emotions in girls adolescent of divorced

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Monjezi 1
  • Esmaeil Asadpour 2
  • Mosen Rasouli 3
  • Kianoosh Zahrakar 4
1 1. PhD Student Counseling. Department of Counseling.University of kharazmi, Tehran.
2 Assistant Professor, Department of Counseling, Faculty of Education and Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor. Department of Counseling. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of kharazmi, Tehran, Iran.
4 Professor. Department of Counseling. Faculty of Educational Sciences and Psychology, University of kharazmi, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim:This research was conducted with the aim of comparing schema and cognitive behavioral therapy on the cognitive regulation of emotions in  girls adolescent of divorced. Methods:The research was semi-experimental and repeated measurement type with a control group.The statistical population was all adolescent girls from divorced families, who were between the ages of 13 and 15 in Isfahan. A statistical sampl of 45 girls who were randomly assigned to the experimental group of schema therapy and cognitive behavioral therapy and control. experimental groups received group counseling schema and cognitive behavioral therapy for 20 sessions of 90 minutes, and the control group did not receive any training.The instrument used was the 36-question cognitive emotion regulation questionnaire (Granofsky,Kraij and Spinhaven,2002) (CERQ). In order to compare the test averages in each stage, was used of the method analysis of variance with repeated measurements and follow-up tests. Results:The results of the analysis of variance with repeated measurements showed experimental groups of schema therapy and cognitive behavioral therapy created a significant increase in the cognitive regulation of emotion (p<0.01). And these results remained in the two-month follow-up (p<0.01). The comparison between the two experimental groups showed that schema therapy is more effective than cognitive behavioral therapy in the cognitive regulation of emotion in both post-test (p<0.05) and follow-up (p<0.01) stages. Conclusion: Based on this study, therapists in the field of children and adolescents are suggested to use schema therapy and cognitive behavioral therapy for emotional diagnosis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cognitive Emotion Regulation
  • Cognitive Behavioral Therapy
  • Divorce
  • Schema Therapy
  • Adolescent
اسماعیل زاده، لیلا؛ غلامعلی لواسانی، مسعود و قاسم زاده، سوگند (1400). مقایسه اثربخشی برنامه آموزشی طرح‌واره درمانی و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر دشواری خودتنظیمی هیجانی نوجوانان تیزهوش. مجله سلامت اجتماعی، 8(3)، 444-452.[پیوند]
پیوسته گر، مهرانگیز و حیدری عبدی، احمد (1387). مقایسه رابطه راهبردهای تنظیم شناختی عاطفی با علائم افسردگی در نوجوانان مراجعه کننده به مراکز درمانی و دیگر نوجوانان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 2(2)، 563-549.[پیوند]
جوادی، وحیده و ساعد، امید (1401). اثربخشی درمان شناختی-رفتاری بر اختلال‌های اضطرابی کودکان و نوجوانان در ایران: یک مطالعه مروری سیستماتیک. مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، 14(1)، 18-9. [پیوند]
رضایی، سنا و دشت‌بزرگی، زهرا (1397).  نقش کمال‌گرایی، راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و کیفیت خواب در پیش‌بینی اختلال خوردن دانشجویان پرستاری. نشریه پژوهش توانبخشی در پرستاری، 4(4)،9-1.[پیوند]
رئیسی، رویا؛ گنجی، فروزان؛ شاهمرادی، رضوان؛ مردان پور شهرکردی، الهام؛ آلبرت، شمیان؛ نکویی، افسانه و همکاران (1391). تاثیر جلسات مشاوره گروهی آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 14(3)، 37-30.[پیوند]
سام مهر، وحید؛  فرشباف مانی صفت، فرناز؛ خادمی، علی و شبانی، رحیم (1401). بررسی مقایسه‌ای اثربخشی درمان شناختی رفتاری و هیپنوتراپی بر بهبود مهارت‌های تنظیم هیجانی و مهارت‌های ارتباطی نوجوانان دارای اختلال نافرمانی مقابله‌ای.  مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 9(1)، 72-57.  [پیوند]
شعبانی خدیو، امیر و احمدیان، حمزه. (1398). رابطة ارضاء نیازهای بنیادی روانی و اختلال تنظیم هیجانی با نقش میانجیگری طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه در دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان. دانش و پژوهش در روان شناسی کاربردی، 20(1)، 111-110.[پیوند]
 طباطبایی، تکتم السادات.، احدی، حسن.، بهرامی، هادی و خامسان، احمد (1397). تأثیر آموزش مثبت اندیشی بر اضطراب دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. مجله مطالعات روان شناسی تربیتی، 15(29)،124-97.[پیوند]
قایم پور، زینب؛ اسماعیلیان، مرضیه  و سرافراز، مهدی (1398). تنظیم هیجان در نوجوانان: نقش پیش بینی کننده کارکرد خانواده و دلبستگی. مجله اندیشه و رفتار در روانشناسی بالینی. دوره سیزدهم، 51 ، 16-1. [پیوند]
کندال، فلیپ و متکه، کریستینا (2013). درمان شناختی رفتاری برای اضطراب کودکان. ترجمه ی زهرا شهریور و فیروزه ضرغامی(1398). چاپ سوم. تهران: انتشارات ارجمند.[پیوند]
کیایی راد، حسین؛ پاشا، رضا؛ عسگری، پرویز و مکوندی، بهنام (1399). مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و طرحواره درمانی بر روابط فرا زناشویی و خشونت خانگی در زنان با طلاق عاطفی. فصلنامه علمی پژوهشی علوم روان‌شناختی، 19(99)، 1682-1667. [پیوند]
مجدآرا، الهه؛ مکوند حسینی، شاهرخ؛ عرب قائنی، ماریه و  اسبقی، الهام (1396).  نقش میانجی نشخوار فکری در رابطه بین اضطراب اجتماعی و افسردگی با طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه. فصلنامه علمی و پژوهشی پژوهش‏های نوین روان شناختی، 12(40)، 203-118.[پیوند]
مددی طائمه، زهرا؛ آقاجانی، طهمورث و صلاحیان، افشین (1399). مقایسه سلامت عمومی و اختلال خوردن در فرزندان دختر خانواده های طلاق رسمی، طلاق عاطفی و همتایان عادی. نشریه مدیریت ارتقاء سلامت، 9(2)، 33-20.[پیوند]
 
Abravanel BT, Sinha R.(2014). Emotion dysregulation mediates the relationship between lifetime cumulative adversity and depressive symptomatology. J Psychiatr Res; 61:89–96.[link]
Amato, P. R. (2014). The consequences of divorce for adults and children: An update.Društvena istraživanja-Časopis za opća društvena pitanja, 23(1), 5–24. [Link]
Arici-Ozcan, N., Cekici, F., & Arslan, R. (2019). The relationship between resilience and distress tolerance in college students: The mediator role of cognitive flexibility and difficulties in emotion regulation. International Journal of Educational Methodology5(4), 525-533.[link]
Avci, D., & Kelleci, M. (2016). Effects of the Anger Coping Programme based on cognitive behavioural techniques on adolescents' anger, aggression and psychological symptoms. International journal of nursing practice22(2), 189-196.‏[link]
Bai, L., & Han, Z. R. (2016). Emotion dysregulation mediates relations between Chinese parents’ histories of childhood emotional abuse and parenting stress: A dyadic data analysis. Parenting, 16(3), 187–205.[link]
Bardeen, J. R., & Fergus, T. A. (2020). Emotion regulation self-efficacy mediates the relation between happiness emotion goals and depressive symptoms: A cross-lagged panel design. Emotion20(5), 910.‏[link]
Bastaitsa, K., Pasteelsa, I., & Mortelmansa, D.(2018). How do post-divorce paternal and maternal family trajectories relate to adolescents' subjective well-being? Journal of Adolescence.64:98-108.[link]
Bohman, H., Brolin Låftman, S.,  Aivar Päären, A.,  & Jonsson, U. (2017) Parental separation in childhood as a risk factor for depression in adulthood: a community-based study of adolescents screened for depression and followed up after 15 years. Bohman et al. BMC Psychiatry ,17:(117): 1-11.[link]
Brereton, A., & McGlinchey, E. (2020). Self-harm, emotion regulation, and experiential avoidance: A systematic review. Archives of suicide research24(sup1), 1-24.‏[link]
Bruggink, A., Huisman, S., Vuijk, R., Kraaij, V., & Garnefski, N. (2016). Cognitive emotion regulation, anxiety and depression in adults with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders22, 34-44.‏[link]
Calvete, E., Fernández-González, L., González-Cabrera, JM., Gámez-Guadix, M. (2018). Continued Bullying Victimization in Adolescents: Maladaptive Schemas as a Mediational Mechanism. J Youth Adolescent, 47(3):650-660.[link]
Deater-Deckard, K., Li, M., & Bell, M. A. (2016). Multifaceted emotion regulation, stress and affect in mothers of young children. Cognition and Emotion30(3), 444-457.‏[link]
Dewald-Kaufmann, J., de Bruin, E., & Michael, G. (2019). Cognitive behavioral therapy for insomnia (CBT-i) in school-aged children and adolescents. Sleep medicine clinics14(2), 155-165‏[link]
Early, B. P., & Grady, M. D. (2017). Embracing the contribution of both behavioral and cognitive theories to cognitive behavioral therapy: Maximizing the richness. Clinical Social Work Journal45(1), 39-48.‏[link]
Foo, A. (2021). Parental Dissolution and the Transmission of Relational Instability for Adult Children of Divorce. Canadian Journal of Family and Youth/Le Journal Canadien de Famille et de la Jeunesse13(3), 32-40.‏
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2018). Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Cognition and Emotion32(7), 1401-1408.‏[link]
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2014). Bully victimization and emotional problems in adolescents: Moderation by specific cognitive coping strategies. Journal of Adolescence. 37: pp.1153-1160.[link]
Goodboy, A.K., Martin, M.M., & Goldman., Z. W. (2016). Students’ experiences of bullying in high school and their adjustment and motivation during the first semester of college. Western Journal of Communication, 80(1), 60-78.[link]
Gratz, K. L., Moore, K. E., & Tull, M. T. (2016). The role of emotion dysregulation in the presence, associated difficulties, and treatment of borderline personality disorder. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment7(4), 344.‏[link]‏
Grossman, R. A., & Ehrenreich-May, J. (2020). Using the unified protocol for Transdiagnostic treatment of emotional disorders with youth exhibiting anger and irritability. Cognitive and Behavioral Practice27(2), 184-201.‏[link]
Johnsen, T. J., & Friborg, O. (2015). The effects of cognitive behavioral therapy as an anti-depressive treatment is falling: A meta-analysis. Psychological bulletin141(4), 747.‏1-23.[link]
Kaniturk, L,.   Fox, L,. & Storch,. E. (2017).  Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy for Individuals with Autism Spectrum Disorders and Comorbid Obsessive-Compulsive Disorder: A Review of the Research. J Dev Phys Disabil.224-234.[link]
Keles, S., & Idsoe, T. (2018). A meta-analysis of group cognitive behavioral therapy (CBT) interventions for adolescents with depression. Journal of adolescence67, 129-139.‏[link]
Kunz, J. (2018). Parental divorce and children's interpersonal relationships: A meta-analysis. In Divorce and the Next Generation: Perspectives for Young Adults in the New Millennium . 19-47. [link]
Lasa-Aristu, A., Delgado-Egido, B., Holgado-Tello, F. P., Amor, P. J., & Domínguez-Sánchez, F. J. (2019). Profiles of cognitive emotion regulation and their association with emotional traits. Clínica y Salud30(1), 33-39.‏[link]
Leichsenring F, Steinert C. (2017). Is cognitive behavioral therapy the gold standard for psychotherapy? The need for plurality in treatment and research. JAMA 318(14):1323–4.[link]
Leopold, T., & Kalmijn, M. (2016). Is divorce more painful when couples have children? Evidence from long-term panel data on multiple domains of well-being. Demography53(6), 1717-1742.‏[link]
Loose, C., Graff, P., Zarbock, G., & Holt, R.A (2020). Schema Therapy for Children and Adolescents ST-CA A Practitioners Guide, Ashford Press, ISBN: 978-1-912755-82-0.]link[
Loose, C. & Graaf, P. (2016). Pictorial Representation of Early Maladaptive Schemas and Modes - for Young and Old. Poster. Stockholm: 46th Annual EABCT Congress CBT.231-242.[link]
Loose, C., Graaf, P., & Zarbock, G. (Eds.) (2013). Schema therapy with children and  Youngsters.Weinheim: Beltz.[link]
Loose, Ch., & ‏‎ Graaf, P., Armour, K., & Holt, R. (2020). Schema Therapy for Pre-School Aged Children. Schema Therapy for Children and Adolescents: A Practitioner’s Guide Book, ISBN: 978-1-912755-820.[link]
Ma, L., Zhang, Y., Huang, C., & Cui, Z. (2020). Resilience-oriented cognitive behavioral interventions for depressive symptoms in children and adolescents: A meta-analytic review. Journal of Affective Disorders270, 150-164[link]‏
Matthysm, W., Dennis J. L., & Schutter, G.. (2021). Increasing effectiveness of cognitive behavioral therapy for conduct problems in children and adolescents: What can we learn from neuroimaging studies?. Clinical Child and Family Psychology Review24(3), 484-499.‏[link]
Mor, N., & Meijers, J. (2009).  Cognitive Behavioral Therapy in Childhood Anxiety. Journal Psychiatry Relate Science, 46 (4):  282–289.[link]
Oberst, U., Wegmann, E., Stodt, B., Brand, M., & Chamarro, A. (2017). Negative consequences from heavy social networking in adolescents: The mediating role of fear of missing out. Journal of adolescence55, 51-60[link]‏
Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2005). The cognitive control of emotion. Trends in Cognitive Sciences, 9, 242-249.[link]
Perihan, C.,  Burke, M.,  Bowman-Perrott,  L., Bicer, A., Gallup J, Thompson J, & et al. (2019).  Effects of Cognitive Behavioral  Therapy  for  Reducing  Anxiety  in  Children  with  High  Functioning  ASD:  A  Systematic  Review  and  MetaAnalysis. Journal of autism and developmental disorders:1-15.[link]
Potthoff, S., Garnefski, N., Miklósi, M., Ubbiali, A., Domínguez-Sánchez, F. J., Martins, E. C., ... & Kraaij, V. (2016). Cognitive emotion regulation and psychopathology across cultures: A comparison between six European countries. Personality and Individual Differences98, 218-224.‏[link]
Purnamaningsih, E. H. (2017). Personality and emotion regulation strategies. International Journal of Psychological Research10(1), 53-60.‏[link]
Ryan, R. M., Markowitz, A. J., & Claessens, A. (2015). Associations between family structure change and child behavior problems: The moderating effect of family income. Child Development, 86, 112–127.[link]
Setyorini, W. W., Wibowo, M. E., & Awalya, A. (2021). The Effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy Group Counseling to Improve the Resilience of Students as Divorce Victims. Jurnal Bimbingan Konseling10(3), 156-160.‏[link]
Silk,  J.S.,  Pramana,  G.,  Sequeira,  S.L.,  Lindhiem,  O.,  Kendall,  P.C.,  Rosen,  D.,  & et  al.  (2020). Using  a  Smartphone  App  and  Clinician Portal to Enhance Brief Cognitive Behavioral Therapy for Childhood Anxiety Disorders. Behavior Therapy; 51(1):69-84.[link]
Supratman, L. P. (2020). A qualitative study of teenagers viewpoint in dealing with parents’ divorce in Indonesia. Journal of Divorce & Remarriage61(4), 287-299.‏[link]
Te Brinke, L. W., Schuiringa, H. D., & Matthys, W. (2021). Emotion regulation and angry mood among adolescents with externalizing problems and intellectual disabilities. Research in Developmental Disabilities109, 1-9.[link]
Thomson, E., & McLanahan, S. S. (2012). Reflections on “Family structure and child well-being: Economic resources vs. parental socialization. Social Forces, 91, 45–53.[link]
van Wijk-Herbrink, M. F., Arntz, A., Broers, N. J., Roelofs, J., & Bernstein, D. P. (2021). A schema therapy based milieu in secure residential youth care: Effects on aggression, group climate, repressive staff interventions, and team functioning. Residential Treatment for Children & Youth38(3), 289-306.‏[link]
Van Wijk-Herbrink, M. F., Broers, N. J., Roelofs, J., & Bernstein, D. P. (2017). Schema therapy in adolescents with disruptive behavior disorders. International Journal of Forensic Mental Health16(3), 261-279.‏[link]
Yaacob, S.N., Yuin, F.J., Hasbullah, M,.  Arshat, Z., & Juhari, R. (2019). Negative Life Events and Mental Health Problem: The Importance of Coping Strategy. journal socoal sciences  & humanities. 27 (S1): 77 – 87.[link]
Zimmermann, P., & Iwanski, A. (2014). Emotion regulation from early adolescence to emerging adulthood and middle adulthood: Age differences, gender differences, and emotion-specific developmental variations. International journal of behavioral development38(2), 182-194.‏[link]