تدوین و اعتباریابی بسته روانی- آموزشی مبتنی بر استعاره‌ برای تبیین و مفهوم‌سازی طرح‌واره‌های حوزه خودگردانی و عملکرد مختل

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 مشاور در آموزش و پرورش

2 استادیار گروه روانشناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

3 استادیار گروه روانشناسی بالینی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.

10.48308/apsy.2022.228004.1355

چکیده

هدف: به دلیل بومی نبودن منابع اصلی روان‌شناسی یکی از چالش‌های درمانگران ایرانی، نحوه ارائه مطالب و مداخلات روان‌شناختی به مراجعان است. طراحی و استفاده از استعاره‌های متناسب بافرهنگ و شرایط مراجع ایرانی به رفع این مسئله کمک می‌کند.  این پژوهش با هدف طراحی و اعتبار یابی بسته روانی- آموزشی مبتنی بر استعاره‌ برای تبیین و مفهوم‌سازی طرح‌واره‌های ناسازگار اولیه حوزه خودگردانی و عملکرد مختل انجام‌شده است. روش: پژوهشگر بر اساس مبانی طرح‌واره درمانی و استعاره‌های مراجعان، برای هر طرح‌واره حوزه خودگردانی و عملکرد مختل 5 استعاره (درمجموع 20 استعاره) طراحی و تدوین کرد و برای اعتبار یابی در اختیار پنل متخصصان 13 نفری قرار داد تا علاوه بر روایی کیفی، روایی محتوایی به شیوه کمی نیز انجام شود. در اعتبار یابی کمی از دو ضریب نسبی روایی محتوا (CVR) و شاخص روایی محتوا (CVI) استفاده شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل آماری نشان داد که از بین 20 استعاره، 17 استعاره مقدار ضریب نسبی روایی محتوا و شاخص روایی محتوایی بالاتر از اندازه موردنیاز )54/0≤ CVR ) و 79/0≤ (CVI را به دست آورده و معتبر شناخته شدند. نتیجه‌گیری: با توجه به تأثیرات و کاربردهای استعاره در فرایند آموزش و روان‌درمانی و بر اساس نتایج اعتبار یابی استعاره‌های طراحی‌شده، می‌توان از این بسته روانی- آموزشی، در آموزش و جلسات طرح‌واره درمانی استفاده کرد.


کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain and Conceptualize Impaired Autonomy and performance Schemas

نویسندگان [English]

  • masoud Alikhani 1
  • Qasem Naziri 2
  • Masoud mohammadi 3
  • Sajad Aminimanesh 3
1 Educational Counselor
2 Assistant Professor Department of clinical psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz. Iran
3 Assistant Professor Department of clinical psychology, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz. Iran.
چکیده [English]

Aims: As the primary sources of psychology are not indigenous, one challenge facing Iranian psychotherapists is how to present the psychological interventions and material to the patients. Designing and utilizing metaphors appropriate for the culture and conditions of Iranian clients help alleviate this problem.  This research aims to design and evaluate the metaphor-based psychological-educational package to explain and conceptualize early maladaptive schemas of Autonomy and performance  domain. Method: By drawing upon the schema therapy and client metaphors, the researcher designed and prepared five metaphors (20 metaphors in total) for each schema Autonomy and performance domain and presented it to the expert panel of 13 to test its qualitative and quantitative content validity. Content Validity Ratio (CVR) and Content Validity Index (CVI) were used in quantitative validation. Results: Results of the statistical analysis suggest that out of 20 metaphors, 17 showed CVR and CVI higher than the required number and proved valid. Conclusions: Given the benefits and applications of metaphors in education and psychotherapy and based on the validation of designed metaphors, this psychological-educational package can be employed in education and schema therapy sessions.             

کلیدواژه‌ها [English]

  • Metaphor
  • Dependence/ Incompetence
  • Vulnerability To Harm Or Illness
  • Enmeshment/ Undeveloped Self
  • Failure
ابوسعیدی مقدم، نجمه. ثناگوی محرر، غلامرضا و شیرازی محمود. (1399). اثربخشی درمان پذیرش و تعهد بر احساس تنهایی، شرم و گناه زنان متقاضی طلاق. فصلنامه علمی روان‌شناسی کاربردی، دوره 14، شماره 1 (53)، بهار 1399، 54-35.] پیوند [
ابوطالبی کرکوندی، آزاده. کاظمی راشنانی، مرضیه. نقش متافور (استعاره) در رویکردهای جدید روان‌شناسی. (1400). تهران: انتشارات خط آخر. ] پیوند [
استیونس، بروس. رویگر، اکهارت. (2016). در هم شکستن الگوهای مخرب روابط؛ خودیاری طرح‌واره درمانی. ترجمه عادله صمیمی، سعاده ملک‌عسگر و مریم هدایتی (1399). تهران: انتشارات ارجمند. ] پیوند [
بهبهانی، مریم و قربان شیرودی، شهره. (1399). اثربخشی درمان گروهی مبتنی بر پذیرش و تعهد بر صمیمیت زناشویی و رضایت جنسی زنان پیش‌یائسه. فصلنامه علمی روان‌شناسی کاربردی، دوره 14، شماره 4 (56)، زمستان 1399، 389-369. ] پیوند [
حبیبی، آرش؛ عدن‌ور، مریم. (۱۳۹۶)، مدل‌یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی. تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، ویرایش ششم. ] پیوند [
یانگ، جفری. کلسکو، ژانت و ماجوری، ویشار (2003). طرح‌واره درمانی: راهنمای کاربردی برای متخصصان بالینی. ترجمه حمیدپور، حسن و اندوز، زهرا (1384). تهران: انتشارات ارجمند. ] پیوند [
 Al-Khaza’leh, B. A., & Alzubi, A. A. F. (2022). The Metaphorical Conceptualization of Love in English and Arabic Songs: A Contrastive Study. Theory and Practice in Language Studies, 12(6), 1189-1199. [Link]
Barker, P. (1985). Using metaphors in psychotherapy. New York: Brunner/Maze, pp 221 [Link]
Barton, G., Brömdal, A., Burke, K., Fanshawe, M., Farwell, V., Larsen, E., & Pillay, Y. (2022). Publishing in the academy: An arts-based, metaphorical reflection towards self-care. The Australian Educational Researcher, 1-22. [Link]
Brekhus, W. H., & Ignatow, G. (2019). The Oxford handbook of cognitive sociology. Oxford University Press.  [Link]
Butler, G., Fennell, M., Hackmann, A. (2008). Cognitive behavioral therapy for anxiety disorders. New York: Guilford. [Link]
 Cameron. L . (2003). Metaphor in educational discourse. Advances in Applied Linguistics. London, UK: Continuum, 2003 0-8264-4940-9. [Link]
Calvert, F., Smith, E., Brockman, R., & Simpson, S. (2018). Group schema therapy for eating disorders: study protocol. Journal of eating disorders, 6(1), 1-7.  [Link]
Canal, P., Bischetti, L., Bertini, C., Ricci, I., Lecce, S., & Bambini, V. (2022). N400 differences between physical and mental metaphors: The role of Theories of Mind. Brain and Cognition, 161, 105879. [Link]
Csatár, P. (2022). Extended conceptual metaphor theory. Acta Linguistica Academica. 69 (2), 263–270. https://doi.org/10.1556/2062.2021.00528. [Link]
Doering, S. (2019). Borderline personality disorder in patients with medical illness: a review of assessment, prevalence, and treatment options. Psychosomatic medicine, 81(7), 584-594.  [Link]
Ervas, F. Roosi, M.G. Ojha, A., & Indurkhya, B. (2021). The Double Framing Effect of Emotive Metaphors in Argumentation. Frontiers in Psychology .www.frontiersin.org.published: 14 June 2021. doi: 10.3389/fpsyg.2021.628460. [Link]
Flotman, A.-P., & Barnard, A. (2022). THE EVOLUTION OF PERSONAL FRAMES OF REFERENCE: METAPHORS AS POTENTIAL SPACE. International Journal of Doctoral Studies, 17. [Link]
Forgács, B. (2022). The pragmatic functions of metaphorical language. In A Life in Cognition. Springer Verlag. 41-57. [Link]
Kopp, R. R. (1995). Metaphor therapy: Using client-generated metaphors in psychotherapy. NewYork: Brunner/mazel. [Link]
Mathieson, F. (2019). Metaphor in Cognitive Behaviour Therapy (Thesis, Doctor of Philosophy). University of Otago. Retrieved from http://hdl.handle.net /10523/9720. [Link]
Padesky, C. (1991). Schema as self-prejudice. International Cognitive Therapy  Newsletter, 6, 6-7. [Link]
Rosenhan, C., & Galloway, N. (2019). Creativity, self-reflection and subversion: Poetry writing for Global Englishes awareness raising. System, 84, 1-13. [Link]
Stott, R. Mansell, W. Salkovskis, P. Lavender, A., & Cartwright-Hatton, S. (2010). Oxford Guide to Metaphors in CBT: Building Cognitive Bridges. Oxford: Oxford University Press. [Link]
Thibodeau, P. H., Matlock, T., & Flusberg, S. J. (2019). The role of metaphor in communication and thought. Language and Linguistics Compass, 13(5), e12327. [Link]
Torres-Martínez, S. (2022). Metaphors are embodied otherwise they would not be metaphors. Linguistics Vanguard. 1-12. DOI:10.1515/lingvan-2019-0083. [Link]
turneke, nicholas (2017). Metaphor in Practice: A Professional's Guide to Using the Science of Language in Psychotherapy. context Press. [Link]
Verovšek, P. J. (2019). Social criticism as medical diagnosis? On the role of social pathology and crisis within critical theory. Thesis Eleven, 155(1), 109-126. [Link]
Van der Hart, O. Witztum, E., & Friedman, B. (1988). The use of metaphor in psychotherapy. Journal of  Contemporary Psychotherapy 18, pages270–290. [Link]