بررسی تاثیر راهبردهای تنظیم هیجان موثر بر ناگویی هیجانی با میانجی‌گری خودشفقت‌ورزی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه آمار، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز، ایران.

10.48308/apsy.2023.230757.1457

چکیده

هدف: هدف بررسی اثر راهبردهای تنظیم هیجان بر ناگویی هیجانی و نقش میانجی‌گری خودشفقت‌­ورزی است.  روش: پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. از بین جامعه آماری کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی در نیم سال اول سال تحصیلی 1401-1402 در دانشگاه شهید بهشتی، با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384  نفر با روش نمونه­‌گیری دردسترس انتخاب شدند.  ابزار پژوهش پرسشنامه تنظیم هیجان (گروس و جان، 2002)، مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو (بگبی، پارکر و تیلور، 1994) و مقیاس خود شفقت‌ورزی (نف،2003) بود. جهت تحلیل داده­‌ها از روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و از نرم‌­افزارهای اس ­پی­ اس­ اس نسخه 23 و اسمارت پی ­ال­ اس نسخه 3 استفاده شد.  یافته‌­ها: راهبردهای تنظیم هیجان شامل ارزیابی مجدد و سرکوبی به طور مستقیم بر ناگویی هیجانی تاثیر معناداری دارد (58/2 > t و 01/0< P). همچنین راهبردهای تنظیم هیجان به طور غیرمستقیم از طریق خود شفقت­­ ورزی بر ناگویی هیجانی تاثیر معناداری دارد (58/2 > Z و 01/0< P). نهایتا، خودشفقت‌­ورزی بر ناگویی هیجانی تاثیر معناداری دارد (58/2 > t و 01/0< P). نتیجه­‌گیری: دانشجویانی که بیشتر از راهبردهای انطباقی تنظیم هیجان استفاده می­‌کنند از شفقت­ خود بالاتر و ناگویی هیجانی کمتر برخوردارند و دانشجویانی که بیشتر از راهبردهای غیرانطباقی تنظیم هیجان استفاده می­‌کنند، شفقت ­­خود پایین­تر و ناگویی هیجانی بیشتری دارند. بنابراین ایجاد و تقویت خودشفقت‌­ورزی در دانشجویان می‌­تواند باعث ارتقا عملکرد روانشناختی و ارتباط اجتماعی دانشجویانی که از ناگویی هیجانی رنج می‌­برند، باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the effect of effective emotion regulation strategies on Alexithymia with the mediation of self-compassion

نویسندگان [English]

  • Reza Shahi 1
  • kiana zadeh mohamadi 2
1 Assistant Professor, Department of Statistics, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 PhD student in psychology, Department of Psychology, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Aim: The objective is to investigate the effect of emotion regulation strategies on Alexithymia and the mediating role of self-compassion. Method: This is descriptive and correlational research. Among the statistical population of all undergraduate students in the first half of the year of 2023 at Shahid Beheshti University, 384 people were selected using Cochran's formula calculations using the available sampling method. The research tools included the Emotion Regulation Questionnaire (Gross and John, 2002), the Toronto Alexithymia Scale (Begbe, Parker, and Taylor, 1994), and the Self-Compassion Scale (Neff, 2003). Structural equation modeling method and SPSS version 23, and SmartPLS version 3 software were used to analyze the data. Findings: Emotion regulation strategies including reappraisal and suppression significantly and directly affect Alexithymia (P<0.01, t>2.58). In addition, emotion regulation strategies significantly affect Alexithymia indirectly through self-compassion (P<0.01, Z>2.58), and finally, self-compassion significantly affects Alexithymia (P<0.01, t >2.58). Conclusion: Students who use more adaptive emotion regulation strategies are higher in self-compassion and less worried about Alexithymia. And students who use maladaptive emotion regulation strategies have lower self-compassion and more Alexithymia. Therefore, creating and strengthening self-compassion in students can improve the psychological performance and social communication of students who suffer from Alexithymia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotion regulation
  • suppression
  • reappraisal
  • self-compassion
  • Alexithymia
احمدی، شیوا.، و بلقان­آبادی، مصطفی. (1398). اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر ناگویی هیجانی نوجوانان دختر. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، 17(3): 366_359. ]پیوند[ http://dx.doi.org/10.52547/rbs.17.3.359
اسفیدانی، محمدرحیم.، و محسنین، شهریار. (1393). معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزئی به کمک نرم‌افزار  Smart-PLS: آموزشی و کاربردی. تهران: انتشارات موسسه کتاب مهربان نشر. (تاریخ انتشار اثر، 1393). ]پیوند[
بشارت، محمدعلی.، و پهلوان، مرضیه.، و برجعلی، احمد.، و فراهانی، حجت­اله. (1398). پیش‌بینی شدت درد در بیماران مبتلا به درد مزمن بر اساس ناگویی هیجانی: نقش واسطه‌ای سیستم بازداری رفتاری. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 25(1): 56_71. ]پیوند[
بشارت، محمدعلی.، و نوربالا، احمدعلی.، و زاهدی­تجریشی، کمیل. (1392). مقایسه  ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی‌سازی، بیماران اضطرابی و افراد عادی. نشریه روانشناسی معاصر، 8(2پیاپی 16): 17_26. ]پیوند[  https://www.sid.ir/paper/120137/fa
بشارت، محمدعلی.، و افقی، زهرا.، و آقایی­ثابت، سارا.، و  حبیب­نژاد، محمد.، و  پورنقدعلی، علی.، و گرامایه­پور، شیوا. ( 1392). نقش تعدیل کننده راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در رابطه بین ناگویی هیجانی و مشکلات بین شخصی. نشریه تازه­های علوم شناختی، 15(4): 43_52. ]پیوند[
بشارت، محمدعلی. (1392). مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو: پرسشنامه، روش اجرا و نمره گذاری. مجله روانشناسی تحولی10.(37): 90_92. ]پیوند[https://jip.stb.iau.ir/article_512923.html
بشارت، محمدعلی.، و حائری، مهسا.، و احمدوند، محمد.، و رمضانی مقدم آرانی، فریده. (1401).  مقایسه تکانشوری، استحکام من، ناگویی هیجانی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده در معتادان ادامه‌دهنده و رهاکننده درمان. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 16(2 پیاپی 62): 156_132. ]پیوند [   https://doi.org/10.52547/apsy.2021.223267.1113 
تاشک.، آناهیتا.(1391) بررسی مدل خودتنظیم­گری سازگاری با درد در بیماران سرطانی نقش برون گرایی نورزگرایی راهبردهای تنظیم هیجان و مقابله. رساله دکترای تخصصی، رشته روانشناسی سلامت، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تهران. ]پیوند[ https://noordoc.ir/thesis/48579
حاتمیان، پیمان.، و حاتمیان، پرستو.، و نوری، مریم. (1399). تاثیر آموزش تنظیم هیجان به روش گروس بر افزایش رفتار ایمنی پرستاران. نشریه علوم پزشکی نیشابور، 8(3 پیاپی 28): 87_95. ]پیوند[   
 داوری، علی.،  و رضازاده، آرش. مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار .PLS انتشارات جهاد دانشگاهی. (تاریخ انتشار اثر، 1392).  ]پیوند[
ذاکری، فاطمه.، و صفاریان­طوسی، محمدرضا.، و نجات، حمید. (1398). نقش تعدیل کننده خودشفقتی در تاثیر ناگویی هیجانی و مشکلات بین فردی بر دل زدگی زناشویی در زنان ناسازگار. پژوهش­نامه روانشناسی مثبت، 5( 4 پیاپی 20): 35_50. ]پیوند[  https://doi.org/10.22108/ppls.2020.115339.1662
رجبی، غلامرضا.، حریزاوی، مهدی. و تقی­پور، منوچهر. (1395). ارزیابی مدل رابطه خود دلسوزی، همدلی زناشویی و افسردگی با میانجی­گری بخشش زناشویی در زنان. دو فصلنامه مشاوره کاربردی، 6(2): 22_1. ]پیوند[https://doi.org/10.22055/jac.2017.21290.1422
زارع، حسین.، و سلگی، زهرا. (1391). بررسی رابطه راهبردهای تنظیم هیجان با افسردگی. نشریه پژوهش در سلامت روانشناختی، 6(3): 29_19.  ]پیوند[
شباهنگ، رضا.، و صدیقیان، سیده فرناز.، و رحیمی­نژاد، عباس.، و سلطانی­شال، رضا. (1398). نقش مشکلات تنظیم هیجانی و ناگویی طبعی در پیش بینی قلدری. نشریه سلامت روان کودک، 6(3): 50_40. ]پیوند[http://dx.doi.org/10.29252/jcmh.6.3.5
صولتی­آناقیزی، رمضان.، و شهنام، ابوالقاسمی.، و فرهنگی، عبدالحسین. (1400). مقایسه اثربخشی آموزش خودتنظیمی هیجانی و آموزش مبتنی بر شفقت­ورزی بر بلوغ عاطفی، ناگویی خلقی، در دانش آموزان دارای گرایش به اعتیاد اینترنتی. نشریه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان، 2(1): 232_233. ]پیوند[
عبدی، رضا.، و جوربنیان، افسانه.، و چلبیانلو، غلامرضا. (1395). پیش بینی ابعاد ناگویی هیجانی بر اساس مدل ابعاد نابهنجار شخصیت. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران، 22(3): 229_222. ]پیوند[http://dx.doi.org/10.18869/acadpub.ijpcp.22.3.222
فتی­آشتیانی، علی.، و اشرفی، عماد.، و ایزدی، فاطمه. (2019). اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش طرحواره­های هیجانی و علایم بیماران دارای نشانه­های بدنی هیجانی ناگویی منفی. نشریه تحقیقات علوم رفتاری، 17(2): 243_232.  ]پیوند[http://dx.doi.org/10.52547/rbs.17.2.232
کاکاوند، علیرضا.، و عقبایی، شیوا.، و بهرامی­هیدچی، مریم. (1392). عنوان ارتباط بین افسردگی و اعتیاد اینترنتی با میانجی­گری ناگویی هیجانی. نشریه مطالعات روانشناختی، 9(1): 181_163. ]پیوند[https://www.doi.org/10.22051/psy.2017.16072.1446
کابلی، محمد.(1394). ناگویی هیجانی و راهبردهای تنظیم هیجان در بیماران جسمانی سازی و اضطرابی. همایش کنگره انجمن روانشناسی ایران، دوره برگزاری:5. ]پیوند[
کریمخانی، شیوا.، و خوش­نویس، میرزاکوچک. (1400). تأثیر آموزش مبتنی بر ذهن آگاهی بر شفقت ورزی به خود و تنظیم هیجان دختران چاق. نشریه دو فصلنامه مطالعات روانشناختی نوجوان و جوان، 2(2): 10_1. ]پیوند[
 محبیان­فر، مهران.، و ورشابی، فرناز.، و ثابت­عمل، مهتاب.، و کاظمی،ژال.، و مراقی، غدیره.، و ارجنی، امیرعلی. (1399)، رابطه خود شفقت ورزی، طرحواره­های هیجانی و خوش بینی با دلزدگی زناشویی در زوجین تقاضی طلاق شهر تهران. همایش کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و سبک زندگی، دوره برگزاری:6. ]پیوند[
مومنی، فرشته.، و شهیدی، شهریار.، و موتابی، فرشته.، و حیدری، محمود. (1392). ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی مقیاس خود شفقت ورزی . مجله روانشناسی معاصر. 8(2 پیاپی 16): 27_40. ]پیوند[https://sid.ir/paper/120141/fa
نریمانی، محمد.، و جانی، ستاره.، و رضایی، روناک. (1398). نقش  ناگویی هیجانی و ذهن‌آگاهی در پیش‌بینی افسردگی و اضطراب زنان مبتلا به سرطان. مجله روانشناسی و روانپزشکی شناخت، 7(1 پیاپی 28): 78_ 89. ]پیوند[http://dx.doi.org/10.52547/shenakht.7.1.78
Auerbach, R.P., Mortier, P., Bruffaerts, R., Alonso, J., Benjet, C., Cuijpers, P.(2019). WHO world mental health surveys international college student project preva lence and distribution of mental disorders. Journal of Abnormal Psychology, 127(7): 623_638. [link]https://doi.org/10.1037/abn0000362
Bagby, R.M., Parker, J.D., Taylor, G.J. (2020). Twenty_five years with the 20_item Toronto Alexithymia Scale. Journal of Psychosomatic Research, 131,109940 . [link] https://doi:10.1016/j.jpsychores.2020.109940
Bagby, M., Parker, J., Taylor, J., Onno, K., Mortezaei, A. (2021). Development and psychometric evaluation of informant form of the 20_item Toronto alexithymia scale. Journal of psychosomatic research, 141,110329. [link]
Bagby, R. M., Parker, J. D.A., Taylor, G. J. (1994). The twenty_item Toronto Alexithymia
Scale: I Item selection and cross-validation of  the factor structure. Journal of Psychosomatic
Barbasio, C., Vegelli, R., Marengo, D., Cuerci, F., Settanni, M., Tani, C., Mosca, M., Granieri, A. (2015). Illness perception in systemic lupus erythematous patients: The roles of alexithymia and depression. Comprehensive psychiatry,( 63): 88_95. [link] https://doi.org/10.1016/j.comppsych.2015.09.004
Besharat, M. A., Shahidi, S.(2011). What is the relationship between alexithymia and ego defense styles? Acorrelational study with Iranian students. Asian Journal of Psychiatry, 4(2): 145-149. [link]https://doi.org/10.1016/j.ajp.2011.05.011
Besharat, M. A., & Khajavi, Z. (2013). The relationship between attachment styles and alexithymia: Mediating role of defense mechanisms. Asian Journal of Psychiatry, 6(6):571_576. [link]https://doi.org/10.1016/j.ajp.2013.09.003    
Besharat, M. A., Shahidi, V. (2013). The moderating role of attachment styles on the relationship between alexithymia and interpersonal problems in an Iranian population. International Journal of Psychological Studies,5(4): 60_68.  [link]
Bluth, K., Neff, K.D. (2018). New frontiers in understanding the benefits of self_compassion. Self and Identity, 17(6):605-8. [link]
https://doi.org/10.1080/15298868.2018.1508494
Castelli, L., Goerlich, K.S., Hosoi, M., Tesio, V. (2019). Editorial: Alexithymia: State of the Art and Controversies. Clinical and Neuroscientific Evidence. Psychology for Clinical settings,(10): 120-129. [link]
Chalah, M. A., Ayache, S. S. (2017). Alexithymia in multiple sclerosis: A systematic review of literature. Neuropsychologia, (104):31–47. [link]
Chin, W.W. (1988). The Partial Least Squares Approach to Structural Equation Modeling, in G.A. Marcoulides. Modern Methods for Business Research. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 295-336. [link]
Dadomo, H., Grecucci, A., Giardini, I., Ugolini, E., Carmelita, A., Panzeri, M. (2016). Schema therapy for emotional dysregulation: Theoretical implication and clinical applications. Journal of Psychoanalysis and Neuropsychoanalysis, (7): 1987. [link]https://doi.org/10.3389/fpsyg.2016.01987
Dawkins, J.C., Hasking, P.A., Boyes, M.E. (2019). Thoughts and beliefs about nonsui cidal self injury an application of social cognitive theory. Journal of American College Health, (5):81_85. [link]https://doi.org/10.1080/07448481.2019.1679817
DiTella, M., Adenzato, M., Catmur, C., Miti, F., Castelli, L., Ardito, R.B. (2020). The role of alexithymia in social cognition: Evidence from a non_clinical population. Journal of Affective Disorders,(273):482_492. [link]
Dreisoerner, A., Junker, N.M., van Dick, R.(2021). The relationship among the components of selfcompassion: A pilot study using a compassionate writing intervention to enhance self-kindness, common humanity, and mindfulness. Journal of Happiness Studies, (19):1_27. [link]
https://doi.org/10.1007/s10902-020-00306-9
Essau, C. A., LeBlanc, S. S., Ollendick, T. H. (2017). Emotion regulation and psychopathology in children and adolescents, Oxford University Press. [link]
Favieri, F., Marini, A., Casagrande, M. (2021). Emotional Regulation and Overeating Behaviors in Children and Adolescents: A Systematic Review. Behavioral Sciences,11(1):11. [link]https://doi.org/10.3390/bs11010011
Fietz, J., Valencia, N., Silani, G. (2018). Alexithymia and autistic traits as possible predictors for traits related to depression, anxiety, and stress: A multivariate statistical approach. . Journal of Eval Clin Pract, 24(4): 901_908. [link]
Fornell, C., Larcker, DF. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of Marketing Research, )18(: 39–50.  [link]https://doi.org/10.2307/3151312
Garke M, Sorman K, Jayaramlindstrom N, Hellner C, Birgegard A. (2020). Symptom shifting and associations with mental illness a transdiagnostic approach applied to eating disorders. Journal of Abnorm Psychol, 128(6): 585_595. [link]
Gefen, D, Straub DW. (2005).  A practical guide to factorial validity using PLS-Graf: Tutorial and annotated eExample. Communi AIS,16(5): 91-109. [link]
Gilbert P. (2017). Compassion: Definitions and controversies. London:Routledge. [link]https://doi.org/10.4324/9781315564296
Gilbert, P., Catarino, F., Duarte, C., Matos, M., Kolts, R., Stubbs, J., Ceresatto, L., Duarte, J., PintoGouveia, J. Basran, J. (2017). The development of compassionate engagement and action scales for self and others. Journal of Compassionate Health Care, 4(4).  [link]
Goerlich, K.S. (2018). The Multifaceted Nature of Alexithymia a Neuro_scientific Perspective. Frontiers in Psychology, 9(16), 1641. [link]
Goodall, K. (2015). Individual differences in the regulation of positive emotion: The role of attachment and self esteem . Journal of  Personality and Individual Differences, (74): 208-213. [link]
Greene, D., Boyes, M., Hasking, P. (2020).The associations between alexithymia and both non_suicidal self_injury and risky drinking a systematic review and meta analysis. Journal of Affective Disorders,  (260): 144-166. [link]
Gross, J. J. (2015). Emotion regulation: Current status and future prospects. Psychological Inquiry, (26): 1_26.  [link]
Gross, J. J., John, O. P. (2002). Wise emotion regulation. In L. Feldman Barrett & P. Salovey (Eds), The wisdom of feelings: Psychological processes in emotional intelligence. New York: Guilford Press. [link]
Hemming, L., Haddock, G., Shaw, J., Pratt, D. (2019). Alexithymia and Its Associations With Depression, Suicidality, and aggression: An overview of the literature. Front psychiatry, (10): 203.  [link] https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00203

Henseler, J. Ringle, C.M. (2009). The Use of Partial Least Squares Path Modeling in International Marketing. Emerald JAI Press. [link]

Houck, C.D., Barker, D.H., Hadley, W., Menefee, M., Brown, L.K. (2018). Sexual Risk Outcomes of an Emotion Regulation Intervention for At Risk Early Adolescents. The Journal of Pediatrics, 141(6): e20172525.  [link]
Jazaieri, H., McGonigal, K., Jinpa, T., Doty, J.R., Gross, J.J. Goldin, P.R. (2014). A randomized controlled trial of compassion cultivation training: Effects on mindfulness, affect, and emotion regulation.Motivation and Emotion, (38): 23_35. [link]https://doi:10.1007/s11031-013-9368-z
Joormann, J., Siemer, M. (2014). Emotion regulation in mood disorders. In J. J. Gross (Ed.), Handbook of emotion regulation. New York: Guilford Press. [link]
Keefer, K. V., Taylor, G. J., Parker, J. D. A., Bagby, R. M. (2019). Taxometric Analysis of the Toronto Structured Interview for Alexithymia: Further Evidence That Alexithymia Is a Dimensional Construct. Assessment,26 (3): 364_374. [link]https://doi.org/10.1177/1073191117698220
Livingstone, K.M., Isaacowitz, D.M. (2021). Age and emotion regulation in daily life: Frequency, strategies, tactics, and effectiveness. Emotion Journal, 21(1): 39_51. [link]https://doi.org/10.1037/emo0000672
Loevaas, M. E. S., Sund, A. M., Lydersen, S., Neumer, S. P., Martinsen, K., Holen, S., Reinfjell, T. (2019). Does the Transdiagnostic EMOTION Intervention Improve Emotion Regulation Skills in Children?. Journal of Child and Family Studies, (28): 805-813. [link]http://hdl.handle.net/11250/2631059
Maggini, C., Raballo, A. (2004). Alexithymia and schizophrenic psychopathology. ACTA BIO MEDICA ATENEO PARMENSE, )75(; 40-49. [link]
Marshall, S.L., Ciarrochi, J., Parker, P.D., Sahdra, B.K.(2020). Is self_compassion selfish? The development of self_compassion, empathy, and prosocial behavior in adolescence. Journal  Research on Adolescence,30(1): 472_484. [link]
https://doi.org/10.1111/jora.12492
Millgram, Y., Jonathan, J.D., Tamir, M. (2020). Emotion Goals in Psychopathology: A New Perspective on Dysfunctional Emotion Regulation. Current Directions in Psychological Science, 29(3), 1_6. [link]
Naragon-Gainey, K. (2017). The structure of common emotion regulation strategies: a meta-analytic examination. Journal TOC, (143): 384–427. [link]
Neff, K.D. (2003). The development and validation of a scale to measure self_compassion. Self and Identity, 2(3):223_250.  [link]
Neff, K.D., Bluth, K., Tóth-Király, I., Davidson, O., Knox, M. C., Williamson, Z. Costigan, A. (2020). Development and Validation of the Self_Compassion Scale for Youth. Journal of Personality Assessment, 103:92_105. [link]
Neff, K. D., Costigan, A. P. (2013). SelfCompassion, Wellbeing and Happiness. Psychologie in Österreich, (2/3): 114-119. [link]
Neff, K. D., Pommier, E. (2013). The relationship between self-compassion and other-ocused concern among college undergraduates, community adults, and practicing meditators. Self  and Identity, 12 (2): 160-176. [link]
Neff, K. D., Hseih, Y., Dejitthirat, K. (2005). Self-compassion, achievement goals, and coping with academic failure. Self and Identity, 4(3): 263–287. [link]
Neff, K. D., Germer, C. K. (2013). A pilot study and randomized controlled trial of the mindful self‐compassion program. Journal of clinical psychology, 69(1): 28-44. [link]https://doi.org/10.1002/jclp.21923
Nuske, H. J., Hedley, D., Woollacott, A., Thomson, P., Macari, S., & Dissanayake, C. (2017). Developmental delays in emotion regulation strategies in preschoolers with autism. Autism Research, 10(11): 1808_1822. [link] https://doi.org/10.1002/aur.1827
Preece, D., Becerra, R., Robinson, K., Dandy, J., Allan, A. (2018). The psychometric assess ment of alexithymia development and validation of the perth Alexithymia question naire. Personality and Individual Differences, 132:32_44.  [link]https://doi.org/10.1016/j.paid.2018.05.011
Preece, D., Becerra, R., Allan, A., Robinson, K., Dandy, J. (2017). Establishing the theoretical components of alexithymia via factor analysis: Introduction and validation of the attention-appraisal model of alexithymia. Personality and Individual Differences, (119): 341-352. [link]
Psederska, E., Savov, S., Atanassov, N., Vassileva, J. (2019). Relationships between alexithymia and psychopathy in heroin dependent individuals. Frontiers in psychology, 10. [link]https://doi.org/10.3389/fpsyg.2019.02269
Sheppes, G., Suri, G., Gross, J.J. (2015). Emotion regulation and psychopathology. Journal of Annual review of Clinical Psychology, (11): 379-405. [link]
Sifneos, P.E. (1973). The prevalence of " galexithymic" characteristics in psychosomatic patients. Psychother Psychosom, 22: 255_262.  [link]
Taylor, G.J., Parker, J.D.A., Bagby, M., Acklin, M.W. (1992). Alexithymia and somatic complaints in psychiatric out_patients. Journal of Psychosomatic Research,36(5):417_424.  [link]  https://doi.org/10.1016/0022-3999(92)90002-J
Terock, J., Hannemann, A., Janowitz, D., Volzke, H., Nauck, M., Freyberger, H., Wallaschofski, H., Jorgen Grabe, H. (2017). Living alone and activation of the renin_ angiotensin_ aldosterone _ system: Differential effects depending on alexithymic personality features. Journal of Psychosomatic Research, 96, 42-48.  [link]https://doi.org/10.1016/j.jpsychores.2017.03.007