کنترل کوششمند و اختلالات هیجانی-رفتاری درونی‌شده در کودکان: یک مرور سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

2 دانشیار گروه روانشناسی و آموزش کودکان با نیازهای ویژه، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 گروه روانشناسی و آموزش افراد با نیازهای خاص، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران.

10.48308/apsy.2023.232440.1518

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به مروری سیستماتیک و فراتحلیل هم‌زمان از مطالعات مربوط به ارتباط بین اختلالات هیجانی-رفتاری درونی شده به‌عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات دوران کودکی و نوجوانی، و سازۀ کنترل کوششمند به‌عنوان توانایی تنظیم رفتار، هیجانات و شناخت می‌پردازد. روش‌: مطالعات مرتبط از سال 2003 تا 2023 با استفاده از پایگاه‌های علمی معتبر و کلمات کلیدی مرتبط جستجو و هشت مطالعه با کیفیت بالا بر اساس بیانیه پریزما انتخاب شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نسخۀ سوم نرم‌افزار جامع فراتحلیل انجام شد. اندازه‌های اثر استخراج‌شده شامل 12 اندازه‌ اثر بود و به‌منظور در نظر گرفتن همگنی احتمالی بین مطالعات مدل اثرات تصادفی به کار گرفته شد. یافته ­ها: نتایج به‌دست‌آمده، ارتباط منفی معناداری را بین اختلالات هیجانی-رفتاری درونی شده و کنترل کوششمند نشان داد. اندازه اثر ترکیبی به‌دست‌آمده 42/0 و در سطح معنی‌داری 001/0 می‌باشد؛ که بر اساس معیار تفسیر اندازه اثر کوهن، یک اندازه اثر متوسط رو به بالا محسوب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، کاهش کنترل کوششمند با احتمال بالاتری از بروز اختلالات درونی شده در میان کودکان و نوجوانان همراه است. نتایج فراتحلیل اعتبار آماری بالایی را نشان داد و شواهدی مبنی بر اریب انتشار وجود نداشت و قابلیت اطمینان نتایج را تقویت کرد. نتیجه‌گیری: کنترل کوششمند نقش حیاتی در پیشگیری و درمان اختلالات هیجانی-رفتاری کودکی دارد. قوت نتایج به‌دست‌آمده با نمونه‌های سنی متنوع از سراسر جهان تأیید شد. تحقیقات آتی می‌بایست بر روی طراحی مداخلات مبتنی بر کنترل کوششمند متمرکز شوند تا به کاهش اختلالات هیجانی-رفتاری منجر گردد.


کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effortful Control and Internalizing Emotional-Behavioral Disorders in Children: A Simultaneous Systematic Review and Meta-Analysis

نویسندگان [English]

 • Soheyla Talebi 1
 • Amir Ghamarani 2
 • Ahmad Abedi 3
1 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Children with Special Needs, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Department of Psychology and Education of People with Special Needs,-Faculty of Education and Psychology- University of Isfahan- Isfahan- Iran
چکیده [English]

Aim: The present study conducts a comprehensive systematic review and meta-analysis of research related to the association between internalizing emotional-behavioral disorders, one of the most prevalent childhood and adolescence disorders, and effortful control, as the ability to regulate behavior, emotions, and cognition. Methods: Relevant studies from 2003 to 2023 were meticulously searched and screened using reputable scientific databases and keywords. Eight high-quality studies were selected based on the PRISMA statement. Data analysis was performed using the Comprehensive Meta-Analysis (CMA) software version 3. Effect sizes from the studies included 12 effect sizes, and the random-effects model was applied to account for potential heterogeneity among the studies. Results: The synthesis revealed a significant negative association between internalizing emotional-behavioral disorders and effortful control. The combined effect size, calculated at a significance level of 0.001, was 0.42 which according to Cohen's interpretation criterion, indicates a moderate-to-large effect of effortful control on internalizing disorders. Reduced effortful control is linked to a higher likelihood of experiencing internalizing disorders among children and adolescents. The meta-analysis demonstrated high statistical credibility and no evidence of publication bias, reinforcing the reliability of the results. Conclusion: Effortful control plays a crucial role in preventing and treating childhood emotional-behavioral disorders. The robustness of the results was supported by the inclusion of studies with diverse age samples from around the world. Future research should focus on evidence-based interventions that strengthen effortful control, leading to reduced emotional-behavioral disorders.کلیدواژه‌ها [English]

 • Effortful Control (EC)
 • Emotional-behavioral disorders
 • Internalizing disorders
 • Meta-analysis
 • Systematic review
 • Booth, R. W., Sharma, D., Dawood, F., Doğan, M., Emam, H. M., Gönenç, S. S., Shahzad, A.-U.-R. (2019).A relationship between weak attentional control and cognitive distortions, explained by negative affect. Plos one, 14(4), e0215399. DOI:10.1371/journal.pone.0215399. Link
 • Dumcke, T. S., Benedetti, A., Selistre, L. d. S., Camardelo, A. M. P., & Silva, E. R. d. (2020). Association between exposure to urban waste and emotional and behavioral difficulties in schoolchildren. Jornal de pediatria, 96(3), 364-370. DOI: 1016/j.jped.2018.11.014. Link
 • *Eggum-Wilkens, N. D., Reichenberg, R. E., Eisenberg, N., & Spinrad, T. L. (2016). Components of effortful control and their relations to children’s shyness. International journal of behavioral development, 40(6), 544-554. DOI: 1177/0165025415597792. Link
 • Fitzpatrick, C., Harvey, E., Cristini, E., Laurent, A., Lemelin, J.-P., & Garon-Carrier, G. (2022). Is the Association Between Early Childhood Screen Media Use and Effortful Control Bidirectional? A Prospective Study During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in psychology, 13. DOI:10.3389/fpsyg.2022.918834 Link
 • Gys, C. L., Haft, S. L., & Zhou, Q. (2023). Relations between self‐regulation and behavioral adjustment in Chinese American immigrant children during early elementary school years. Child development. DOI: 10.1111/cdev.13981 Link
 • Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. Archives of general psychiatry, 62(6), 593-602. DOI:1001/archpsyc.62.6.593 Link
 • Krishnamurthy, K., Chan, M. M., & Han, Y. M. (2022). Neural substrates underlying effortful control deficit in autism spectrum disorder: a meta-analysis of fMRI studies. Scientific Reports, 12(1), 20603. DOI: 1038/s41598-022-25051-2. Link
 • Letcher, P., Toumbourou, J., Sanson, A., Prior, M., Smart, D., & Oberklaid, F. (2004). Parenting style as a moderator of the effect of temperament on adolescent externalising and internalising behaviour problems. The Educational and Developmental Psychologist, 19(2), 5-34. DOI:1017/S0816512200029278. Link
 • *Marchetti, I., Shumake, J., Grahek, I., & Koster, E. H. (2018). Temperamental factors in remitted depression: The role of effortful control and attentional mechanisms. Journal of Affective Disorders, 235, 499-505. DOI:10.1016/j.jad.2018.04.064. Link
 • Méndez, F. J., Orgilés, M., Espada, J. P., García-Fernández, J. M., & Essau, C. A. (2022). Anxiety Disorders in Childhood and Adolescence: Psychopathology, Assessment, and Treatment. Frontiers in Psychology, 13. DOI:3389/fpsyg.2022.930299. Link
 • Mesman, J., & Koot, H. M. (2001). Early preschool predictors of preadolescent internalizing and externalizing DSM-IV diagnoses. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 40(9), 1029-1036. DOI:1097/00004583-200109000-00011. Link
 • *Mills, C., Tenenbaum, H. R., & Askew, C. (2023). Effects of peer vicarious experience and low effortful control on children's anxiety in social performance situations. Developmental Psychology. DOI:1037/dev0001527. Link
 • *Muris, P., van der Pennen, E., Sigmond, R., & Mayer, B. (2008). Symptoms of anxiety, depression, and aggression in non-clinical children: Relationships with self-report and performance-based measures of attention and effortful control. Child Psychiatry and Human Development, 39, 455-467. DOI:1007/s10578-008-0101-1. Link
 • Musso, M. F., Moyano, S., Rico-Picó, J., Conejero, Á., Ballesteros-Duperón, M. Á., Cascallar, E. C., & Rueda, M. R. (2023). Predicting Effortful Control at 3 Years of Age from Measures of Attention and Home Environment in Infancy: A Machine Learning Approach. Children, 10(6), 982. DOI:3390/children10060982. Link
 • Neuman, K. J., & Bagner, D. M. (2023). A Pilot Trial of a Home-Based Parenting Intervention for High-Risk Infants: Effects on and Moderating Role of Effortful Control. Behavior Therapy. DOI:10.1016/j.beth.2023.05.003 Link
 • *Niditch, L. A., & Varela, R. E. (2018). A longitudinal study of inhibited temperament, effortful control, gender, and anxiety in early childhood. Paper presented at the Child & Youth Care Forum. DOI:10.1007/s10566-018-9447-0 Link
 • Peisch, V., Li, V., & Arnett, A. B. (2023). Effortful Control Protects Against Familial Liability for ADHD: Longitudinal Results from the ABCD Study in the United States. Research on Child and Adolescent Psychopathology, 1-10. DOI:1007/s10802-023-01131-3 Link
 • *Raines, E. M., Viana, A. G., Trent, E. S., Conroy, H. E., Woodward, E. C., Zvolensky, M. J., & Storch, E. A. (2020). The explanatory role of anxiety sensitivity in the association between effortful control and child anxiety and depressive symptoms. Cognitive behaviour therapy, 49(6), 501-517. DOI:1080/16506073.2020.1790644. Link
 • Raines, E. M., Viana, A. G., Trent, E. S., Conroy, H. E., Silva, K., Zvolensky, M. J., & Storch, E. A. (2021). Effortful Control Moderates the Relation Between Negative Emotionality and Child Anxiety and Depressive Symptom Severity in Children with Anxiety Disorders. Child Psychiatry & Human Development, 54(1), 17-25. DOI:1007/s10578-021-01218-2. Link
 • *Raines, E. M., Viana, A. G., Trent, E. S., Woodward, E. C., Candelari, A. E., Zvolensky, M. J., & Storch, E. A. (2019). Effortful control, interpretation biases, and child anxiety symptom severity in a sample of children with anxiety disorders. Journal of anxiety disorders, 67, 102136. DOI:1016/j.janxdis.2019.102136. Link
 • Rothbart, M. K., Ellis, L. K., Rosario Rueda, M., & Posner, M. I. (2003). Developing mechanisms of temperamental effortful control. Journal of personality, 71(6), 1113-1144. DOI: 1111/1467-6494.7106009. Link
 • Rueda, M. R. (2012). Effortful control. Link
 • Santens, E., Claes, L., Dierckx, E., & Dom, G. (2020). Effortful control–A transdiagnostic dimension underlying internalizing and externalizing psychopathology. Neuropsychobiology, 79(4), 255-269. DOI:1159/000506134. Link
 • Silva, K., Viana, A. G., Trent, E. S., Raines, E. M., Conroy Busch, H., Hernandez Ortiz, J., . . . Storch, E. A. (2023). Social and Adaptive Functioning Deficits in Children with Anxiety Disorders: The Buffering Effects of Effortful Control. Cognitive Therapy and Research, 1-14. DOI: 1007/s10608-023-10380-x. Link
 • Sloan, S., Winter, K., Connolly, P., & Gildea, A. (2020). The effectiveness of Nurture Groups in improving outcomes for young children with social, emotional and behavioural difficulties in primary schools: An evaluation of Nurture Group provision in Northern Ireland. Children and Youth Services Review, 108, 104619. DOI: 1016/j.childyouth.2019.104619. Link
 • Schmeichel, B. J., Volokhov, R. N., & Demaree, H. A. (2008). Working memory capacity and the self-regulation of emotional expression and experience. Journal of personality and social psychology, 95(6), 1526. DOI:1037/a0013345. Link
 • Shimomaeda, L., Thompson, S. F., & Lengua, L. J. (2023). Differential effects of parental control on preschool‐age adjustment depending on child effortful control. Social Development. DOI: 1111/sode.12692. Link
 • Sofologi, M., Koulouri, S., Ntinou, M., Katsadima, E., Papantoniou, A., Staikopoulos, K., Papantoniou, G. (2022). The Relationship of Effortful Control to Academic Achievement via Children’s Learning-Related Behaviors. Journal of Behavioral and Brain Science, 12(8), 380-399. DOI:4236/jbbs.2022.128022. Link
 • *Wang, F. L., Chassin, L., Eisenberg, N., & Spinrad, T. L. (2015). Effortful control predicts adolescent antisocial‐aggressive behaviors and depressive symptoms: Co‐occurrence and moderation by impulsivity. Child development, 86(6), 1812-1829. DOI: 1111/cdev.12406. Link
 • Zhang, N., Liu, W., Che, H., & Fan, X. (2023). Effortful control and depression in school-age children: The chain mediating role of emotion regulation ability and cognitive reappraisal strategy. Journal of Affective Disorders, 327. DOI: 1016/j.jad.2023.01.129. Link