ویژگی‌های روان‌سنجی آزمون خطرپذیری بادکنکی در جوانان ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهیدبهشتی

2 دانشگاه خوارزمی

3 پژوهشکده علوم شناختی

چکیده

چکیدههدف: هدف پژوهش حاضر طراحی، تعیین روایی و هنجاریابی آزمون خطرپذیری بادکنکی در نمونه‌ای از جوانان ایرانی بود. روش: روش پژوهش مقطعی، از نوع پژوهش‌های همبستگی و جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در ترم دوم سال تحصیلی ۹۴-۱۳۹۳ به‌تعداد 6000 نفر بود. از بین آن­ها‌ حجم نمونه با لحاظ کردن ملاک‌های ورود و خروج و با توجه به کافی بودن ۱۵ نمونه به ازای هر متغیر و حجم نمونه پژوهش‌های مشابه به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد ۴۰۰ نفر انتخاب شد. برای جمع­آوری داده­ها از آزمون خطرپذیری بادکنکی لجوئز، رید، کهلر، ریچاردز، رامسی و همکاران (2002)، که طراحی آن مبتنی بر فرهنگ و زبان فارسی بود، و مقیاس خطرپذیری در موقعیت‌های اجتماعی نجاتی (1392ب) و پرسشنامه اضطراب، افسردگی و استرس لاویباند و لاویباند (۱۹۹۵) برای بررسی روایی همزمان استفاده شد. داده‌ها با استفاده از روش‌های تحلیل واریانس چندمتغیره و همبستگی تحلیل شد. یافته‌ها: پس از حذف ۴۶ پرسشنامه ناقص و داده‌های پرت، نتایج نشان داد آزمون از آلفای کرونباخ مناسبی=79/0 برخوردار است. رابطه جنس (۲۹۲/۰=F، ۷۳۸/۰=P) و تاهل (۲۴/۴=F، ۶۵۱/0=P) با نمره‌های شاخص‌های آزمون معنادار نبود. همچنین آزمون خطرپذیری بادکنکی روایی همزمان مناسبی با مقیاس خطرپذیری در موقعیت‌های اجتماعی (۴۵/۰-=r، ۰۵/0=P) و مقیاس اضطراب، افسردگی و استرس (۸۱/۰-r=، 05/0=P) داشت. نتیجه‌گیری: آزمون خطرپذیری بادکنکی از ویژگی‌های روان‌سنجی مناسبی برخوردار است و می‌توان از آن در موقعیت‌های بالینی و پژوهشی در جهت ارزیابی و سنجش خطرپذیری استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The psychometric properties of the test of balloon analogue risk taking task (BART) among Iranian youth

نویسندگان [English]

 • vahid nejati 1
 • Farshid Alipour 2
 • Elahe Bodaghi 2
 • ali aghaziarati 3
1 shahid beheshti
2 M.A. in clinical psychology, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 icss
چکیده [English]

Aim: The objective of the present study was to determine the validation and normalization of the balloon analogue risk taking task (BART) designed in a sample of Iranian university students. Method: The research method was cross-sectional study and type of correlational studies. The statistical population was 6000 students at Shahid Beheshti University in the second semester of the academic year 2014-2015. Among them, 400 individuals were selected through convenience sampling, the sample size was determined in respect to inclusion and exclusion criteria, sufficient fifteen samples per variable and based on similar studies. To collect data, the balloon analogue risk task Lejuez, Read, Kahler, Richards, Ramsey, Stuart, Strong & Brown (2002) which is designed according to Persian culture and language was used and and for evaluating concurrent validity, the risk taking scale in social situations Nejati (2013) and the 21 item questionnaire of anxiety, depression and stress Lovibond & Lovibond (1995) were used. The data were analyzed through multivariate analysis of variance and correlation methods. Results: After the elimination of 46 irrelevant and incomplete questionnaires, results showed that the test enjoyed an appropriate Cornbrash’s alpha (79.0). Gender (F=0.738, P=0.292) and marital status' (F=0.651, P=4.24) did not show significant relationship with the scores of the test indicators. Also, the balloon analogue risk task had suitable concurrent validity, along with the scales of risk taking in social situations (r=-0.45, P=0.05), anxiety, depression and stress (r=-0.81, P=0.05). Conclusion: The balloon analogue risk task has acceptable psychometric properties, and could be used to assess and measure risk-taking both in clinical and research opportunities.

کلیدواژه‌ها [English]

 • balloon
 • Iranian youth
 • Risk
 • standardization
 • Test
 1. علی‌پور، فرشید.، سعیدپور، صابر. و حسنی، جعفر. (۱۳۹۴). بررسی هیجان‌خواهی در افراد مبتلا به اعتیاد جنسی، اعتیاد به محرک‌ها، اعتیاد به مواد افیونی و افراد بهنجار. مجله علوم پزشکی دانشگاه مازندران، ۲۵(5): 138-135.
 2. علی‌پور، فرشید.، سعیدپور، صابر. و مرادی، علی‌رضا. (۱۳۹۵). نظام‌های مغزی-رفتاری و سازوکارهای دفاعی در بیماران مبتلا به اعتیاد جنسی. مجله روان‌شناسی، ۸۰(۴): 423-409.
 3. نجاتی، وحید.، و شیری، اسماعیل. (۱۳۹۲) شواهد عصب‌شناختی نقصان کنترل مهاری و تصمیم‌گیری مخاطره‌آمیز در افراد سیگاری. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 8(1): 9-1.
 4. نجاتی، وحید. (۱۳۹۲ الف). ارتباط بین کارکردهای اجرایی و تصمیم‌گیری پرخطر در دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 8(4 پیاپی ۳۲): 278-270.
 5. نجاتی، وحید. (۱۳۹۲ ب). تصمیم‌گیری پرخطر در موقعیت‌های اجتماعی: طراحی آزمون ضمنی و معرفی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(1 پیاپی 25): ۱۱۴- ۱۰1.
 6. نجاتی، وحید. (۱۳۹۲ پ). پرسشنامه نشانگان گستره اتیسم: طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(4 پیاپی 28): ۱۰۴-۹۱.
 7. نجاتی، وحید. و علی‌پور، فرشید. (۱۳۹۵). خصوصیات روان‌سنجی ابزارهای فراخنای عدد، کلمه و ناکلمه و مقایسه آن‌ها در سنجش حافظه کاری. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی. ۱۰(1 پیاپی ۳۷): ۸۴-۷۳.
 8. نجاتی، وحید.، علی‌پور، فرشید. و شریفی، مسعود. (۱۳۹۵). مقایسه خطرپذیری در دختران نوجوان مبتلا به نشانه‌های اضطراب،‌ افسردگی، استرس و گروه سالم. دوماه نامه علمی ـ پژوهشی فیض، ۲۰ (۶): ۵۷۳-۵۶۶.
 9. هومن، حیدرعلی. (۱۳۸۴). الگویابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل. چاپ اول. انتشارات سمت.
 10. Atefi, M., Dolatshahi, B., PourShahbaz, A., Khodaie, M. R., & Ekhtiari, H. (2011). Risk taking behaviors in patients with borderline personality disorder. Procardia -Social and Behavioral Sciences, 30(1): 2597-2601.
 11. Banducci, A. N., Felton, J. W., Dahne, J., Ninnemann, A., & Lejuez, C. W. (2015). Maternal risk taking on the balloon analogue risk task as a prospective predictor of youth alcohol use escalation. Addictive Behaviors, 12(1): 40-45.
 12. Canavan, S. V., Forselius, E. L., Bessette, A. J., & Morgan, P. T. (2014). Preliminary evidence for normalization of risk taking by Modafinil in chronic Cocaine users. Addictive Behaviors, 39(6): 1057-1061
 13. Charness, G., & Gneezy, U. (2012). Strong evidence for gender differences in risk taking. Journal of Economic Behavior & Organization, 83(1): 50-58.
 14. Cheng, G. L. F., Tang, J. C. Y., Li, F. W. S., Lau, E. Y. Y., & Lee, T. M. C. (2012). Schizophrenia and risk-taking: Impaired reward but preserved punishment processing. Schizophrenia Research, 136(1–3): 122-127.
 15. Cherkil, S., Satish, S., Mathew, S. S., Dinesh, N., Kumar, C. T. S., Lombardo, L. E. & Frangou, S. (2012). Cross-cultural standardization of the South Texas assessment of neuron cognition in India. The Indian Journal of Medical Research, 136(2): 280–288.
 16. De Haan, L., Egberts, A. C. G., & Heerdink, E. R. (2015). The relation between risk-taking behavior and alcohol use in young adults is different for men and women. Drug and Alcohol Dependence, 39(3): 222-227.
 17. Ekhtiari, H., Behzadi, A., & Jannati, A. (2004). Risk full decision making in Iranian students: Evidence for across cultural difference, presented in the "first congress of the European neuropsychological societies". Modena. Italy.
 18. Eysenck, S. B. G., Pearson, P. R., Easting, G., & Allsopp, J. F. (1985). Age norms for impulsiveness, venture sameness, and empathy in adults. Personality and Individual Differences, 6, 613–619.
 19. Ferrey, A. E., & Mishra, S. (2014). Compensation method affects risk-taking in the balloon analogue risk task. Personality and Individual Differences, 64(1): 111-114.
 20. Gorka, S. M., Liu, H., Klein, D., Daughters, S. B., & Shankman, S. A. (2015). Is risk-taking propensity a familial vulnerability factor for alcohol use? An examination in two independent samples. Journal of Psychiatric Research, 68(1): 54-60.
 21. Hamilton, K. R., Felton, J. W., Risco, C. M., Lejuez, C. W., & MacPherson, L. (2014). Brief report: The interaction of impulsivity with risk-taking is associated with early alcohol use initiation. Journal of Adolescence, 37(8): 1253-1256.
 22. Hardies, K., Breesch, D., & Branson, J. (2013). Gender differences in overconfidence and risk taking: Do self-selection and socialization matter? Economics Letters, 118(3): 442-444.
 23. Harrison, J. D., Young, J. M., Butow, P., Salkeld, G., & Solomon, M. J. (2005). Is it worth the risk? A systematic review of instruments that measure risk propensity for use in the health setting. Social Science & Medicine, 60(6): 1385-1396.
 24. Hopko, D. R., Lejuez, C. W., Daughters, S. B., Aklin, W. M., Osborne, A., Simmons, B. L., & Strong, D. R. (2006). Construct Validity of the Balloon Analogue Risk Task (BART): Relationship with MDMA Use by Inner-City Drug Users in Residential Treatment. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment, 28(2), 95-101.
 25. Kurdziel, G., Collado-Rodriguez, A., Townsend, J. M., MacPherson, L., & Lejuez, C. W. (2014). Differences in anxiety sensitivity and sensation-seeking in relation to risk-taking on the balloon analogue risk task (BART). Drug and Alcohol Dependence, 140(1): 113-114.
 26. Le Bas, G. A., Hughes, M. A., & Stout, J. C. (2015). Utility of self-report and performance-based measures of risk for predicting driving behavior in young people. Personality and Individual Differences, 86(1): 184-188.
 27. Lejuez, C. W., Read, J. P., Kahler, C. W., Richards, J. B., Ramsey, S. E., Stuart, G. L., Strong, D. R., & Brown, R. A. (2002). Evaluation of a behavioral measure of risk-taking: The balloon analogue risk task (BART). Journal of Experimental Psychology: Applied, 6(1): 75–84.
 28. Lejuez, C. W., Aklin, W. M., Zvolensky, M. J., & Pedulla, C. M. (2003). Evaluation of the balloon analogue risk task (BART) as a predictor of adolescent real-world risk-taking behaviours. Journal of Adolescence, 26(4): 475-479.
 29. Li, Z., Sang, Z., & Zhang, Z. (2015). Expressive suppression and financial risk taking: A mediated moderation model. Personality and Individual Differences, 72(1): 35-40.
 30. Lovibond, P. F., & Lovibond, S. H. (1995). The structure of negative emotional states: comparison of the depression anxiety stress scales (DASS) with the Beck depression and anxiety inventories. Behavior Research and Therapy, 33(3): 335-343.
 31. Morris, T. M., Hudson, J. L., & Dodd, H. F. (2014). Risk-taking and inhibitory control in behaviorally inhibited and disinhibited preschool children. Personality and Individual Differences, 71(2): 113-117.
 32. Nejati, V., Alipour, F., Jalilvand Karimi, L., & Esfandiari, L. (2016). Persian version of the dichotic digit test for children: design and evaluation of the psychometric properties. Auditory and Vestibular Research, 25(1): 55-62.
 33. Prause, N., Lawyer, Steven. (2014). Specificity of reinforcement for risk behaviors of the balloon analog risk task using math models of performance. Journal of Risk Research. 17(3): 317–335.
 34. Samani, S., Jokar, B. (2007). Evaluate the reliability and validity of the short form of depression, anxiety and stress. Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University, 26(3): 65-76.
 35. Straub, P. G., & Murnighan, J. K. (1995). An experimental investigation of ultimatum games information, fairness, expectations and lowest acceptable offers. Journal of Economic Behavior & Organization, 27, 345-364.
 36. Williams, L. R., Fox, N. A., Lejuez, C. W., Reynolds, E. K., Henderson, H. A., Perez-Edgar, K. E. & Pine, D. S. (2010). Early temperament, propensity for risk-taking and adolescent substance-related problems: A prospective multi-method investigation. Addictive Behaviors, 35(12): 1148-1151.
 37. Zuckerman, M., Eysenck, S., & Eysenck, H. J. (1978). Sensation seeking in England and America: Cross-cultural, age, and sex comparisons. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 46, 139–149.
 38. ***