اثر بخشی آموزش مدیریت رفتار کلاسی به معلمان بر کاهش علائم کاستی توجه/فزون کنشی و قلدری دانش‌آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی مقطع دکتری روان شناسی تربیتی دانشگاه آزاد بابل

2 شهیدبهشتی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مدیریت رفتار کلاسی به معلمان بر کاهش علائم کاستی توجه/فزون کنشی و قلدری دانش‌آموزان بود. روش:روش پژوهش نیمه‌آزمایشی با گروه گواه و طرح پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پیگیری دو ‌ماهه و جامعه آماری معلمان پایه پنجم و ششم ابتدایی شهر تهران در سال 97-1396 بود که تعداد 50 نفر بر اساس روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. گروه آزمایش به مدت دو ماه در 8 جلسه آموزش مدیریت رفتاری شرکت کردند، در حالی که گروه گواه تحت هیچ مداخله‌ای قرار نگرفتند. ابزار پژوهش مقیاس قلدری ایلی نویز (2001) و پرسشنامه کاستی توجه/فزون‌کنشی کانرز، ایرهارد و اسپارو (1999) و برنامه آموزش مدیریت رفتار کلاسی پاراسنسان (2012) بود. به منظور بررسی فرضیه‌های پژوهش از روش تحلیل اندازه‌گیری مکرر استفاده شد. یافته‌ها:نتایج نشان داد آموزش مدیریت رفتار کلاسی به معلمان بر کاهش علائم کاستی توجه/فزون کنشی (80/29=F، 001/0=P)، زد و خورد (45/19=F، 001/0=P) و قلدری (55/11=F، 001/0=P) دانش‌آموزان تأثیر داشتو این تأثیرها در مرحله پیگیری نیز پایدار میماند. نتیجه‌گیری:با توجه به نتایج به دست آمده، استفاده از راهکارهای مدیرت رفتار کلاسی در کارگاه‌های آموزشی به منظور کاهش قلدری و کاستی توجه/فزون کنشی دانش‌آموزان پیشنهاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effectiveness of Mindfulness training compared to Emotion Regulation on the compatibility of students with ADHD

نویسندگان [English]

 • M Zare 1
 • Ali Aghaziarati 2
1 1. Ph.D. Student in Educational Psychology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol,Iran
2 شهیدبهشتی
چکیده [English]

Aim: The study aim was to determine effectiveness of Mindfulness training and Emotion Regulation on the adjustment of ADHD students. Methods: Method was quasi-experimental with control group, pretest, posttest, and one-month follow-up. Statistical population consisted of 341 male students who were referred to the counseling center of Education Administration of Eslamshahr town in 2017-2018. Of these, 45 students aged 14 to 16 with the highest scores in Connors, Erhardt and Sparrow Scale of Attention Deficit Hyperactivity Disorder (1999) and the lowest scores in the Adjustment Scale of Sinha and Singh's 1993, were selected and assigned randomly to either an experimental or a control group. Kabat-Zinn’s (1992) Mindfulness training and Emotion Regulation of Alan, McHugh and Barlow (2009) were conducted on the experimental groups (90 minutes once a week for 8 weeks). Results: Results indicated that Mindfulness (F=8.89, P=0.006) and Emotion Regulation training (F=12.54, P=0.001) were effective on improving adjustment, and Emotion Regulation (F=16.59, P=0.001) could reduce symptoms of attention deficit/ hyperactivity disorder and that these effects remained stable in the follow-up phase. Conclusion: Since the training of emotional regulation is directly influencing the interaction of the individual with his peers as well as the community and on the other hand it seems that emotional regulation may consist of certain components of Mindfulness as well, compared to the latter, Emotion Regulation may be considered as a more effective treatment to improve the level of compatibility and reduce the symptoms of attention deficit/hyperactivity of students.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Adaptability
 • attention
 • emotion
 • hyperactivity
 • Mindfulness
 1. منابع
 2. دانش، عصمت.، سلیمی‌نیا، نرگس.، فلاحتی، حوا.، سابقی، لیلا.، و شمشیری، مینا. (1393). اثربخشی آموزش گروهی مهارت حل‌مساله بر سازگاری دختران نوجوان ناسازگار. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 8(2 پیاپی 30): 40-23.
 3. سینها، ای. کی. پی.، و سینک، آر. پی. (1380). راهنمای پرسشنامه سازگاری دانش‌آموزان دبیرستانی. ترجمه ابوالفضل کرمی. مؤسسه روان تجهیز سینا. (تاریخ انتشار اثر به‌زبان اصلی، 1993).
 4. علی‌بخشی، سیده زهرا.، آقایوسفی، علی‌رضا.، زارع، حسین.، و بهزادی‌پور، ساره. (1390). اثربخشی تحول راهبرد خودنظم‌دهی بر عملکرد نوشتن دانش‌آموزان دچار اختلال کمبود توجه و بیش‌فعالی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2 پیاپی 18): 47-37.
 5. کمالی‌ایگلی، سمیه.، و ابولمعالی‌الحسینی، خدیجه. (1395). پیش‌بینی راهبردهای تنظیم شناختی هیجان بر اساس فرایندهای ارتباطی خانواده و کمال‌گرایی در دختران نوجوان دبیرستانی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 10(3 پیاپی 39): 310-291.
 6. نریمانی، محمد.، بگیان کوله‌مرز، محمد جواد.، احدی، بتول.، و ابوالقاسمی، عباس. (1393). اثربخشی آموزش رفتاردرمانی دیالکتیکی گروهی بر کاهش نشانه‌های اختلال کاستی توجه/فزون‌کنشی و بهبود کیفیت زندگی دانش‌آموزان. مجله روان‌شناسی بالینی، 6(1 پیاپی 21): 52-39.
 7. نریمانی، محمد.، عباسی، مسلم.، ابوالقاسمی، عباس.، و احدی، بتول. (1392). مقایسه اثربخشی آموزش پذیرش/تعهد با آفموزش تنظیم هیجان بر سازگاری دانش‌آموزان دارای اختلال ریاضی. مجله ناتوانی‌های یادگیری 2(4): 176-154.
 8. Allen, L. B., McHugh, R. K., & Barlow, D. H. (2009). Emotional disorder. Clinical handbook of psychological disorder: The Guilford Press.
 9. Biederman J, Faraone SV. (2005). Attention-deficit hyperactivity disorder. Lancet, 36(12): 237-480.
 10. Bennett, D.S., Sullivan, M.W., & Lewis, M. (2010). Neglected children, shame- proneness and depressive symptom. Child Maltrea Treatment, 15(1): 305-314.
 11. Cassone, R. (2015). Mindfulness training as adjunct to evidence-based treatment for ADHD within fmilies. Journal of Attention Disorders. 19(2): 22-36.
 12. Connerss, C.K., Erhardt, D., & Sparrow, E. (1999). Connerss adult ADHD rating scales (CAARS) tech nical manual. Multi Health Systems, 131(2): 431-437.
 13. Diefendorff, J.M., Richard, E.M., & Yang, J. (2008). Linking emotion regulation strategies to affective events and negative emotions at work. Journal of Vocational Behavior, 73(20): 498–508.
 14. Freilich, R., & Shechtman, Z. (2010). The contribution of art therapy to the social, emotional, and academic Adjustment of children with learning disabilities. The Arts in Psychotherapy, 7(3): 97–105.
 15. Garnefski, N., Koopman, H., Kraaij, V. & Cate, R. T. (2009). Brief report: cognitive emotion regulation strategies and psychological adjustment in adolescents with a chronic disease. Journal of Adolescence, 32(2): 449-454.
 16. Gupta, R., & Kar, B.R. (2009). Development of attentional processes in ADHD and normal children. Progress in Brain Research: 41(1):259-276.
 17. Janssen, L., Kan, C.C., Carpentier, P.J., Sizoo, B., Hepark, S., Grutters, J., Donders, R., Buitelaar, K.K., & Speckens, A.E.M. (2015). Mindfulness based cognitive therapy versus treatment as usual in adults with attention deficit hyperactivity disorder (ADHD). BMC Psychiatry, 15 (6): 1-10.
 18. Kabat-Zinn, J., Massion, A.O., Kristeller, J., Peterson, L.G., Fletcher, K.E., Pbert, L., Lenderking, W.R., & Santorelli, S.F. (2007). Effectiveness of a meditation-based stress reduction program in the treatment of anxiety disorders. The American Journal of Psychiatry, 149(7): 436-439
 19. Kabat-Zinn, J. (1992). Full catastrophe living: Using the wisdom of your mind to face stress, pain and illness. New York: Dell.
 20. Kabat-Zinn, J., Hanh, T.N. (2009). Full catastrophe living: Using the wisdom of your body and mind to face stress, pain, and illness. New York: Random House Publishing Group.
 21. Kiani, B., Hadianfard, H., & Mitchell, J. (2016). The impact of mindfulness meditation training on executive functions and emotion dysregulation in an Iranian sample of female adolescents with elevated attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms. Australian Journal of Psychology. 68 (1): 35-48.
 22. Lo, H.H.M, Wong, S.Y.S, Wong, J.Y.H, S.W.L & Yeung, J.W.K. (2016). The effect of a family-based mindfulness intervention on children with attention deficit and hyperactivity symptoms and their parents: design and rationale for a randomized, controlled clinical trial (study protocol). BMC Psychiatry, 16 (65): 1-9.
 23. Mazursky-Horowitz, H., Felton, J.W., MacPherson, L. & Chronis-Tuscano, A.M. (2015). Maternal emotion regulation mediates the association between adult attention-deficit/hyperactivity disorder symptoms and parenting. Journal of Abnormal Child Psychology, 43(12): 121-131.
 24. Mongia, M. & Hechtman, L. (2016). Attention-deficit hyperactivity disorder across the lifespan: Review of literature on cognitive behavior therapy. Curr Dev Disord Rep, 3(1): 7-14.
 25. Mulsow, M., Corwin, M., Schwebach, A., & Yuan, S. (2014). Attention deficit hyperactivity disorder during childhood. Encyclopedia of Primary Prevention and Health Promotion, 565-572. DOI: 10.1007/978-1-4614-5999-6_126
 26. Mitchell, T., Zylowska, L., & Kollins, S. H. (2015). Mindfulness meditation training for attention-deficit/hyperactivity disorder in adulthood: Current empirical support, treatment overview, and future directions. Cognitive and Behavioral Practice. 22(2): 172-191.
 27. Potthoff, S., Garnefski, N., Miklosi, M., Ubbiali, A., Dominguez-Sanchez, F. J., Martins, E. C., Witthöft, & M., Kraai, V. (2016). Cognitive emotion regulation and psychopathology across cultures: A comparison between six European countries. Personality and Individual Differences, 25(2): 218-224.
 28. Segal, Z., Williams, J., & Teasdale, J. (2012). Mindfulness-based cognitive therapy for depression: A new approach to preventing relapse. New York: Guilford Press, 2012.
 29. Skounti, M., Philalithis, A., & Galanakis, E. (2007). Variations in prevalence of ADHD worldwide. Eur. Journal Paediatr, 166(8): 117–123.
 30. Shaw, P., Stringaris, A., Nigg, J., & Leibenluft, E. (2016). Emotion dysregulation in attention deficit hyperactivity disorder. Psychiatric Treatment of Children and Adolescents, 14(1): 127-144.
 31. Tarver, J., Daley, D. & Sayal, K. (2014). Attention-deficit hyperactivity disorder (ADHD): an updated review of the essential facts. Child: Care, Health and Development. 40(6): 762-774.