ویژگی‌های روان‌سنجی نسخه فارسی پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندارن

چکیده

هدف: هدف پژوهش تعیین ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه هویت اخلاقی بود. روش: روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری دانشجویان دختر و پسر مشغول به تحصیل دانشگاه مازندران در سال تحصیلی 97-96 به تعداد 10183 نفر بود. بر اساس جدول کرجسی-مورگان 1970، تعداد 381 نفر برای تحلیل عاملی اکتشافی و 384 نفر برای تحلیل عاملی تأییدی و پایایی مقیاس و در مجموع 765 نفر به روش نمونه ‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای به شکل زیر انتخاب شد. از میان 12 دانشکده به صورت تصادفی 4 دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، شیمی، علوم اقتصادی و اداری، علوم پایه و از میان گروه‌های آموزشی هر دانشکده 2 کلاس کارشناسی، 1 کلاس کارشناسی ارشد و 1 کلاس دکتری انتخاب و پرسشنامه هویت اخلاقی بلک و رینولدز (2016) توسط 726 نفر تکمیل و پس از حذف 61 پرسشنامه ناقص و نقاط پرت، پرسشنامه 665 نفر تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسشنامه هویت اخلاقی دارای دو عامل خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی است و این ساختار توسط تحلیل عاملی تأییدی نیز تأیید شد. نتایج ضریب همبستگی پیرسون حاکی از همبستگی متوسط میان بُعدها (30/0 =r، 0001/0 =P) و همبستگی بسیار قوی بُعد خود اخلاقی (74/0 =r، 0001/0 =P) و تمامیت اخلاقی (86/0 =r، 0001/0 =P) با نمره کل بود. همچنین آلفای کرونباخ برای عامل‌ها و نمره کل از 80/0 تا 85/0 متغیر بود. نتیجه‌گیری: پرسشنامه هویت اخلاقی برای سن 18 سال و بالاتر مناسب و از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار است و می‌توان از آن برای تعیین هویت اخلاقی دانشجویان و اقشار دیگر در راستای شناسایی عامل‌های خود اخلاقی و تمامیت اخلاقی استفاده کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Psychometric properties of Persian version of Black & Reynolds’s Moral Identity Questionnaire (MIQ)

نویسندگان [English]

 • Roya Abbasi-Asl 1
 • Soheila Hashemi 1
 • Mahdi Khabbazi Kenari 2
 • Fereshteh Baezzat 1
1 University of Mazandaran
2 University of Mazandaran
چکیده [English]

Aim: The aim of this research was to determine the psychometric properties of
Moral Identity Questionnaire. Methods: Research method was correlational,
and population included 10183 male and female students of Mazandaran
University in 2017-2018 academic year. Among them, on the basis of sampling
table of Morgan and Krejcie 1970 and through multistage cluster random
sampling, 381 students for EFA and 384 students for CFA and reliability (in
total 765) of the questionnaire were selected. In the sampling process, four
faculties of humanity and social sciences, chemistry, economics and
administrative sciences and basic sciences were randomly selected among
twelve faculties. From the department of each faculty, two bachelor’s classes,
one master class and one PhD class were selected. Totally, 726 students
answered the Black and Reynolds’s (2016) moral identity questionnaire. After
removing 61 incomplete questionnaires, 665 questionnaires were analyzed.
Results: The results of EFA indicated that the questionnaire has two
dimensions of moral self and moral integrity, which was verified by CFA as
well. The result of Pearson correlation showed a moderate correlation between
the dimensions (r= 0.29, P= 0.0001) and a very strong correlation between
moral self dimension (r= 0.74, P= 0.0001), and moral integrity dimension
(r=0.85, P=0.0001) with the total score of the questionnaire. Moreover,
Cronbach’s alpha for the dimensions and total score varied from 0.80 to 0.85.
Conclusion: MIQ is appropriate for 18 years old subjects and above. It has an
acceptable reliability and validity and can be used to measure moral identity of
students and other classes of the society to identify moral self and moral
integrity factors.

کلیدواژه‌ها [English]

 • factor structure
 • moral identity
 • Psychometric properties
 • Reliability
 • validity
 1. امیری، سهراب. (1397). نقش هویت اخلاقی و شناخت اخلاقی در قضاوت‌های اخلاقی شخصی و غیرشخصی سودگرایانه نوجوانان با تأکید بر جنسیت. دو فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 4(2): 106-95.] پیوند[
 2. حشمتی، رسول. (1393). ساختار عاملی نسخه کوتاه مقیاس بین المللی عاطفه مثبت و منفی در بیماران عروق کرونری. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 5(2): 56-41. ]پیوند[
 3. صمدی فرد، حمید رضا.، و نریمانی، محمد. (1397). رابطه هویت اخلاقی، بهزیستی معنوی و جهت‌گیری مذهبی با سازگاری شغلی در پرستاران. مجله علمی پژوهان، 17(1): 8-1. ]پیوند[
 4. قاسمی، وحید. (1392). مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش‌های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران: انتشارات جامعه شناسان.
 5. کدیور، پروین. (1393). روان‌شناسی تربیتی. ویرایش دوم. تهران: سمت.
 6. مجد آبادی، زهره. (1396). ساختار عاملی و همسانی درونی یک مقیاس هویت اخلاقی. روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 14(2): 153-147. ]پیوند[
 7. میزر، لاورنس.، گامست، گلن.، و گارینو، جی. (1395). پژوهش چند متغیری کاربردی (طرح و تفسیر). ترجمه حسن پاشا شریفی، ولی الله فرزاد، سیمین دخت رضائی، حمیدرضا حسن آبادی، بلال ایزانلو و مجتبی حبیبی. تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار اثر به زبان اصلی، 2006).
 8. نجاتی، وحید. (1392 الف). پرسشنامه نشانگان گستره اُتیسم: طراحی و بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(4): 104-91. ]پیوند[
 9. نجاتی، وحید. (1392 ب). تصمیم‌گیری پرخطر در موقعیت‌های اجتماعی: طراحی و آزمون ضمنی و معرفی ویژگی‌های روان‌سنجی آن. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 7(1): 114-101. ]پیوند[
 10. هاشمی، سهیلا.، اکبری، عباس.، عباسی اصل، رویا.، و اردشیری آلاشتی، رؤیا. (1397). ساختار عاملی و کفایت روان‌سنجی فرم کوتاه مقیاس تاب‌آوری. فصلنامه پژوهش‌های نوین روان‌شناختی، 13(3): 272-251. ]پیوند[
 11. References
 12. Abbasi-Asl, R., Hashemi, S., Kenari, M. K., & Baezzat, F. (2019). Role of female students’ self-regulation in predicting moral identity: A structural equation modeling study. Women Health, 6(2): e91866. [Link]
 13. Aquino, K., & Reed, A. (2002). The self-importance of moral identity. Journal of Personality and Social Psychology, 83(6): 1423-1440. [Link]
 14. Aquino, K., Freeman, D., Reed, A., II, Lim, V. K. G., & Felps, W. (2009). Testing a social cognitive model of moral behavior: The interactive influence of situations and moral identity centrality. Journal of Personality and Social Psychology, 97: 123–141. [Link]
 15. Aquino, K., McFerran, B., & Laven, M. (2011). Moral identity and the experience of moral elevation in response to acts of uncommon goodness. Journal of Personality and Social Psychology, 100(4): 703. [Link]
 16. Black, J. E., & Reynolds, W. M. (2016). Development, reliability, and validity of the Moral Identity Questionnaire. Personality and Individual Differences, 97: 120-129. [Link]
 17. Bock, T., & Samuelson, P. L. (2014). Educating for moral identity: An analysis of three moral identity constructs with implications for moral education. Journal of Research in Character Education, 10(2): 155-159. [Link]
 18. Chambers, D. W. (2011). Developing a self-scoring comprehensive instrument to measure Rest’s four-component model of moral behavior: The moral skills inventory. Journal of Dental Education, 75(1): 23-35. [Link]
 19. Dehlin, J. P., Galliher, R. V., Bradshaw, W. S., & Crowell, K. A. (2015). Navigating sexual and religious identity conflict: A Mormon perspective. Identity: An International Journal of Theory and Research, 15(1): 1-22. [Link]
 20. Frimer, J. A., & Walker, L. J. (2009). Reconciling the self and morality: An empirical model of moral centrality development. Developmental Psychology, 45: 1669–1681. [Link]
 21. Giessner, S. R., Van Quaquebeke, N., van Gils, S., van Knippenberg, D., & Kollee, J. A. (2015). In the moral eye of the beholder: the interactive effects of leader and follower moral identity on perceptions of ethical leadership and LMX quality. Frontiers in Psychology, 6: 1-22. [Link]
 22. Greer, J. L., Searby, L. J., & Thoma, S. J. (2015). Arrested development? Comparing educational leadership students with national norms on moral reasoning. Educational Administration Quarterly, 51(4): 511-542. [Link]
 23. Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011a). Moral identity. In Handbook of identity theory and research. Ed. S.J. Schwartz et al. 495-513. New York, USA: Springer.
 24. Hardy, S. A., & Carlo, G. (2011b). Moral identity: What is it, how does it develop, and is it linked to moral action? Child Development Perspectives, 5(3): 212-218. [Link]
 25. Hardy, S. A., Bean, D. S., & Olsen, J. A. (2015). Moral identity and adolescent prosocial and antisocial behaviors: Interactions with moral disengagement and self-regulation. Journal of Youth and Adolescence, 44(8): 1542-1554. [Link]
 26. Hardy, S. A., Bhattacharjee, A., Reed II, A., & Aquino, K. (2010). Moral identity and psychological distance: The case of adolescent parental socialization. Journal of Adolescence, 33(1): 111-123. [Link]
 27. Jimenez, J. A., Nawrocki, L., Hill, P. L., & Lapsley, D. K. (2008). Assessing moral identity: Development and validation of a moral identity Q-Sort. In Meeting of the Midwestern Psychological Association. Chicago, University of Notre Dame, Indiana.
 28. Jordan, J., Leliveld, M. C., & Tenbrunsel, A. E. (2015). The moral self-image scale: measuring and understanding the malleability of the moral self. Frontiers in Psychology, 6: 1878. [Link]
 29. Miller, M.L., & Schlenker, B.R. (2011). Integrity and identity: Moral identity differences and preferred interpersonal reactions. European Journal of Personality, 25: 2-15. [Link]
 30. Mohatlane, E. J. (2014). Back-translation as a quality control mechanism in Sesotho translation. Journal of Social Sciences, 41(2): 167-175. [Link]
 31. Monin, B., & Jordan, A. H. (2009). The dynamic moral self: A social psychological perspective. In Personality, identity, and character: Explorations in moral psychology. Ed. D. Narvaez & D. Lapsley. 341–354. New York, USA: Cambridge University Press.
 32. Narvaez, D., & Lapsley, D. (2013). Becoming a moral person–Moral development and moral character education as a result of social interactions. In empirically informed ethics: Morality between facts and norms Library of Ethics and Applied Philosophy. Ed. M. Christen, J. Fischer, M. Huppenbauer, C. Tanner, and C. van Schaik, 227–238. Berlin, Germany: Springer.
 33. Sanders, S., Wisse, B., Van Yperen, N. W., & Rus, D. (2016). On ethically solvent leaders: The roles of pride and moral identity in predicting leader ethical behavior. Journal of Business Ethics, 15(3): 1-15. [Link]
 34. Segura, M. A., Gallardo-Pujol, D., & Feixas, G. (2018). Moral Identity Questionnaire Adaptation and Psychometric Properties in Spanish Population. Available at [Link]
 35. Tanner, C., & Christen, M. (2013). Moral intelligence–A framework for understanding moral competences. In empirically informed ethics: Morality between facts and norms Library of Ethics and Applied Philosophy. Ed. M. Christen, J. Fischer, M. Huppenbauer, C. Tanner, and C. van Schaik, 119–136. Berlin, Germany: Springer.
 36. Thoma, S. J. (2014). Measuring moral thinking from a neo-Kohlbergian perspective. School Field, 12(3): 347-365. [Link]