کلیدواژه‌ها = واقعیت درمانی
اثربخشى زوج‌درمانی هیجان مدار در مقایسه با رویکرد واقعیت‌درمانى بر انعطاف پذیری کنشى و تحمل پریشانى زوج‌ها

دوره 14، شماره 2، تیر 1399، صفحه 122-101

10.52547/apsy.14.2.101

زهرا حسین زاده؛ شهره قربان شیرودی؛ جواد خلعتبری؛ محمدعلی رحمانی


اثربخشی طرحواره درمانی هیجانی در مقایسه با واقعیت درمانی بر انتظارات از ازدواج در دختران مجرد مانده

دوره 14، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 77-97

10.52547/apsy.14.1.77

نوشین فتح اله زاده؛ مریم بهبهانی؛ جاوید کرمی نژاد؛ مصطفی محمودی؛ منصور عبدی


اثربخشی واقعیت درمانی گروهی بر نشانگان ضربه عشق و عملکرد کلی افراد شکست خورده عاطفی

دوره 12، شماره 1، شهریور 1397، صفحه 83-102

زهرا توسلی؛ حمید رضا آقامحمدیان شعرباف؛ زهره سپهری شاملو؛ مجید شهسواری