موضوعات = شناختی
باورهای خودکارآمدی، هیجان‌های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: یک تحلیل میانجیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/apsy.2023.232016.1502

علی خدائی؛ رضا رحیمی


باور به دنیای خطرناک و تجربۀ هیجانات در دوران همه‌گیری کرونا: نقش میانجی باورهای توطئه و اعتماد به مرجع قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.48308/apsy.2023.232763.1528

پگاه نجات؛ احمد عسگری زاده؛ مریم وفائی سفتی؛ ساره رضازاده میرصادقی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتماد، بی‌اعتمادی و ساده‌لوحی معرفتی (ETMCQ) در جامعة ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.233137.1570

مصطفی امینی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ امید شکری؛ کلویی کمپبل