موضوعات = شناختی
باورهای خودکارآمدی، هیجان‌های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: یک تحلیل میانجیگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 شهریور 1402

10.48308/apsy.2023.232016.1502

علی خدائی؛ رضا رحیمی


باور به دنیای خطرناک و تجربۀ هیجانات در دوران همه‌گیری کرونا: نقش میانجی باورهای توطئه و اعتماد به مرجع قدرت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 آذر 1402

10.48308/apsy.2023.232763.1528

پگاه نجات؛ احمد عسگری زاده؛ مریم وفائی سفتی؛ ساره رضازاده میرصادقی


ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه اعتماد، بی‌اعتمادی و ساده‌لوحی معرفتی (ETMCQ) در جامعة ایرانی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.233137.1570

مصطفی امینی؛ محمدعلی مظاهری تهرانی؛ عباس ذبیح زاده؛ امید شکری؛ کلویی کمپبل


تحلیل مقدماتی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس نیازهای بنیادین روان‌شناختی دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 اسفند 1402

10.48308/apsy.2024.234626.1609

علی خدائی؛ رضا رحیمی