نویسنده = زهرا عاصمی
اثربخشی برنامه مداخله‌ای کودکان طلاق بر راهبردهای خودکنترلی آن‌ها

دوره 9، شماره 3، آبان 1394، صفحه 65-77

زهرا عاصمی؛ حسین زارع؛ احمد علیپور؛ باقر غباری بناب


اثربخشی برنامه مداخله‌ای ویژه کودکان طلاق بر بهبود خود پنداره و تاب‌آوری کودکان

دوره 9، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 7-21

عاطفه حسینی یزدی؛ علی مشهدی؛ علی کیمیایی؛ زهرا عاصمی