فرم‌ها

لطفا تمامی موارد خواسته شده در فرم‌ها تکمیل شود و از تغییر متن فرم‌ها خودداری شود.

فایل اندازه صفحات

فرم حق تألیف

فرم تعارض منافع

فرم تعهدنامه

 خواهشمند است هنگام تکمیل فرم تعهدنامه این موارد رعایت شود:

1- دقت شود ترتیب اسامی آورده شده در این فرم با اسامی ثبت شده در سامانه مطابقت داشته باشد. 2- ذکر درصد مشارکت نویسندگان الزامی است. 3-  ذکر کد و تاریخ تصویب پایان نامه در مقالات برگرفته از پایان نامه الزامی است.