هزینه برای نویسنده

      هزینه داوری و چاپ مقاله مبلغ 1/000/000 تومان است.

  • هزینه بررسی اولیه 300/000 تومان (شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده) است.
  • هزینه ثانویه 700/000 تومان (شامل هزینه صفحه آرایی و ویراستاری) است.