هزینه برای نویسنده

      هزینه داوری و چاپ مقاله مبلغ 500/000 تومان است.

  • هزینه بررسی اولیه 150/000 تومان (شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده) است.
  • هزینه ثانویه 350/000 تومان (شامل هزینه صفحه آرایی و ویراستاری) است.