هزینه برای نویسنده

  • طبق مصوبه شورای دبیران فصلنامة روان­شناسی کاربردی از تاریخ 1397/01/01نویسنده­ ها لازم است برای ثبت مقاله خود در سامانه فصلنامه مبلغ 50/000 تومان برای هر مقاله ­ای که موضوع آن مرتبط با اهداف فصلنامه و طبق راهنمای نگارش تنظیم شده است و مبلغ 300/000 تومان پس از پذیرش مقاله از طریق سامانه مجلات به حساب دانشگاه شهیدبهشتی واریز فرمایند.