هزینه انتشار

      هزینه داوری و چاپ مقاله مبلغ 6/000/000 ریال است.

  • هزینه بررسی اولیه 2/000/000 ریال (شامل کلیه مقالات پذیرفته شده و پذیرفته نشده) است.
  • هزینه ثانویه 4/000/000 ریال (شامل هزینه صفحه آرایی و ویراستاری) است.