اصول اخلاقی انتشار مقاله

لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی ­ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه­ های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه ­ها بیان و الزاماً «کد اخلاق پژوهش» را برای کارآزمایی­ های بالینی و  «شماره و تاریخ مصوب پایان نامه­ ها یا طرح­ های پژوهشی» را برای پژوهش ­های غیربالینی درج کنند.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد وجاهت علمی مقاله‌­ها در هر مرحله‌ای بدون توجه به ویژگی قومی، جنسی، نژادی و گرایش­‌های جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی خواهد بود و کلیه مقاله‌­ها بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می‌شود.

 

این فصلنامه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE)  است و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند.