اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت قوانین COPE

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از کلیه قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می‌کند و تمامی قوانین را در نشریه پیاده سازی می‌کند.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید".

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» استفاده می‌کند. 

لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی ­ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه­ های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه ­ها بیان و الزاماً «کد اخلاق پژوهش» را برای کارآزمایی­ های بالینی و  «شماره و تاریخ مصوب پایان نامه­ ها یا طرح­ های پژوهشی» را برای پژوهش ­های غیربالینی درج کنند.

تمامی دست‌اندرکاران محترم این فصلنامه از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله می­ دانند و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین به‌کار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه دقیق مشخصات نویسندگان کلیه حقوق معنوی آن‌ها محفوظ بماند و از انتشار مطالب ارائه شده به این فصلنامه توسط سایرین ممانعت به‌عمل آید. همچنین به هیچ­وجه مقاله‌­های پیش از چاپ در فصلنامه، در اختیار سایرین قرار نمی ­گیرد و صرفاً مسئولین فصلنامه به مقاله­ های ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد وجاهت علمی مقاله‌­ها در هر مرحله‌ای بدون توجه به ویژگی قومی، جنسی، نژادی و گرایش­‌های جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی خواهد بود و کلیه مقاله‌­ها بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می‌شود.

حفظ محرمانه بودن اطلاعات: از مشخصات نویسندگان تا پیش از چاپ و نیز مشخصات داوران همواره به‌صورت محرمانه محافظت می‌شود و تا زمان مزبور به جز مسئولین فصلنامه، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقاله‌­ها دسترسی نخواهد داشت.