اصول اخلاقی انتشار مقاله

رعایت قوانین COPE

فصلنامه علمی پژوهشی روان‌شناسی کاربردی دانشگاه شهید بهشتی از کلیه قوانین COPE (کمیته اخلاق در انتشار) پیروی می‌کند و تمامی قوانین را در نشریه پیاده سازی می‌کند.

"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار COPE  از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثارعلمی پیروی می نماید".

این فصلنامه در ارزیابی مقاله از سامانه مشابهت‌یاب «سمیم نور» و «همیاب» استفاده می‌کند. 


لازم است که نویسندگان در این قسمت، نحوه رعایت موازین اخلاقی نظیر رازداری، محرمانه ماندن اطلاعات، جلب رضایت و تمایل آزمودنی ­ها برای شرکت در پژوهش، حق انتخاب آن­ها برای ادامه و یا انصراف از شرکت در جلسه­ های مداخله یا پاسخگویی به پرسشنامه ­ها بیان و الزاماً «کد اخلاق پژوهش» را برای کارآزمایی­ های بالینی و  «شماره و تاریخ مصوب پایان نامه­ ها یا طرح­ های پژوهشی» را برای پژوهش ­های غیربالینی درج کنند.

تمامی دست‌اندرکاران محترم این فصلنامه از قبیل نویسندگان، داوران، هیئت تحریریه، مسئولان و کادر دفتری مجله خود را ملزم به رعایت منشور اخلاقی مجله می­ دانند و تمام تلاش خود در راستای تحقق این موازین به‌کار خواهند بست:

رعایت حقوق مالکیت فکری: تلاش خواهد شد تا با ارائه دقیق مشخصات نویسندگان کلیه حقوق معنوی آن‌ها محفوظ بماند و از انتشار مطالب ارائه شده به این فصلنامه توسط سایرین ممانعت به‌عمل آید. همچنین به هیچ­وجه مقاله‌­های پیش از چاپ در فصلنامه، در اختیار سایرین قرار نمی ­گیرد و صرفاً مسئولین فصلنامه به مقاله­ های ارسالی دسترسی خواهند داشت.

داوری تخصصی و منصفانه: تصمیم‌گیری در مورد وجاهت علمی مقاله‌­ها در هر مرحله‌ای بدون توجه به ویژگی قومی، جنسی، نژادی و گرایش­‌های جنسی، مذهبی، سیاسی و عقیدتی خواهد بود و کلیه مقاله‌­ها بدون ذکر نام نویسنده به داور یا داوران تخصصی ارجاع می‌شود.

حفظ محرمانه بودن اطلاعات: از مشخصات نویسندگان تا پیش از چاپ و نیز مشخصات داوران همواره به‌صورت محرمانه محافظت می‌شود و تا زمان مزبور به جز مسئولین فصلنامه، هیچ شخص دیگری به مشخصات مورد اشاره و نیز فایل مقاله‌­ها دسترسی نخواهد داشت.