اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

محمود حیدری

دکترای روانشناسی تربیتی دانشیار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

m-heydarisbu.ac.ir

سردبیر

وحید نجاتی

دکترا، علوم اعصاب شناختی استاد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه شهید بهشتی

apsysbu.ac.ir
0000-0003-0419-5207

مدیر داخلی

عباس ذبیح زاده

دکترای روانشناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir

کارشناس نشریه

مونا نظری

کارشناس مجله- دانشگاه شهیدبهشتی

nazari_m97yahoo.com

اعضای هیات تحریریه

بهمن بلوچ

دکترا روانشناسی دانشیار دانشگاه میدلسکس لندن

b.baluchmdx.ac.uk

حمیدرضا پوراعتماد

دکترا, روانشناسی گرایش روانشناسی بالینی, انگلستان, استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

h-pouretemadsbu.ac.ir

عصمت دانش

دکترا روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شهیدبهشتی

e-daneshsbu.ac.ir

سید حسین سلیمی

دکتری, روان شناسی بالینی , انیستیتو روانپزشکی , لندن استاد روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی بقیة الله (عج)

seyhossalimiyahoo.com
https://orcid.org/00

شهریار شهیدی

دکترا, روانشناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

s-shahidisbu.ac.ir

حمید طاهر نشاط دوست

دکترا ,روانشناسی بالینی,لندن استاد دانشگاه اصفهان

h.neshatedu.ui.ac.ir

ولی الله فرزاد

دکترا روان شناسی تربیتی دانشیار دانشگاه خوارزمی

vfarzadyahoo.com

محمدعلی گودرزی

دکترا روانشناسی بالینی استاد دانشگاه شیراز

mgoodarzirose.shirazu.ac.ir

محمدعلی مظاهری

دکترا, روانشناسی بالینی کودک و نوجوان, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

m-mazaherisbu.ac.ir

وحید نجاتی

دکترا, علوم اعصاب شناختی استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

شهریار شهیدی

دکترا, روانشناسی, انگلستان استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

s-shahidisbu.ac.ir

ویراستار

عباس ذبیح زاده

دکترای روانشناسی بالینی استادیار دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی
دانشگاه شهیدبهشتی

apsysbu.ac.ir

آیلین مردان پور

کارشناسی ارشد بالینی کودک و نوجوان شهیدبهشتی

aylinmar46gmail.com