نویسنده = فرشته موتابی
شناسایی تجارب زیسته والدین درباره اثرگذاری فرزندان بر زندگی خانوادگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 10 شهریور 1400

10.52547/apsy.2021.222839.1089

مریم فلاحت پیشه بابلی؛ فرشته موتابی؛ محمدعلی مظاهری؛ لیلی پناغی؛ محمود حیدری


نقش تعاملی خود شفقت ورزی زوجین در تنظیم شناختی هیجان خود و همسر: مدلسازی وابستگی متقابل عامل-شریک

دوره 16، شماره 4، دی 1401، صفحه 57-35

10.52547/apsy.2022.224834.1214

سمیه سعیدا؛ حمیدرضا حسن آبادی؛ علی حسین زاده اسکوئی؛ فرشته موتابی