اثربخشی تلفیق دستگاه تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری و دارودرمانی بر نشخوار فکری و نشانگان افسردگی در زنان

لیلا مجیدپور تهرانی؛ فاطمه گلشنی؛ جاوید پیمانی؛ آنیتا باغداساریانس؛ صادق تقی لو

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 107-81

https://doi.org/10.52547/apsy.2021.222860.1090

چکیده
  هدف: افسردگی شایع­ترین اختلال روان­پزشکی است که با توجه به شیوع بالا و هزینه­‌های بهداشتی توجه بسیاری از متخصصان بهداشت روانی را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی تحریک الکتریکی جمجمه، تلفیق تحریک الکتریکی جمجمه با دارو درمانی و تحریک الکتریکی جمجمه با درمان شناختی رفتاری بر نشخوار فکری، عواطف و نشانگان افسردگی ...  بیشتر