کلیدواژه‌ها = احساس تنهایی
اثربخشی مقابله درمانگری بر احساس تنهایی زنان نابارور

دوره 5، شماره 4، بهمن 1390

گلاره مطیعی؛ علیرضا آقایوسفی؛ فرزانه چوبساز؛ فرهاد شقاقی


تأثیر خاطره گویی بر میزان افسردگی و احساس تنهایی سالمندان

دوره 4، شماره 2، شهریور 1389

فاطمه شیبانی تذرجی؛ شهلا پاکدامن؛ محمدرضا حسن زاده توکلی