بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) در مردان وابسته به مواد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی

2 1.مرکز تحقیقات ارتقاء سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران 2.گروه روان‏شناسی سلامت، دانشکده علوم رفتاری و سلامت روان(انستیتو روانپزشکی تهران)، دانشگاه علوم پزشکی ایران

3 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: اختلال در عملکرد نعوظی یکی از مشکلات ناشی از وابستگی به مواد است که سنجش و ارزیابی آن دارای اهمیت است، لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی ساختار عاملی، پایایی و روایی نسخه فارسی شاخص بین ‏المللی عملکرد نعوظی (IIEF) در بین مردان وابسته به مواد صورت گرفت. روش: جامعه آماری این پژوهش مقطعی افراد مذکر دارای سوء‌‏ مصرف مواد بودند که به مرکز ملی مطالعات اعتیاد و کلینیک ‏های ترک اعتیاد شهر تهران مراجعه کرده بودند. با استفاده از روش نمونه ‏گیری خوشه‎ای، تعداد 450 نفر شرکت ‏کننده انتخاب شدند. برای جمع‎آوری داده‎ها از شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) و پرسشنامه عملکرد جنسی (CSFQ-14) استفاده شد. یافتهها: بررسی مقادیر بارهای عاملی حاکی از آن است که بارهای عاملی همة سؤال‎ها روی مؤلفة اصلی در حد رضایت‏ بخشی است. ضریب آلفای کرونباخ شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) در حد مطلوب بود (01/0p <). بررسی روایی همگرا از طریق محاسبه ضریب همبستگی شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) با مقیاس عملکرد جنسی (CSFQ-14) در حد مطلوب بود (01/0>P). همچنین یافته‌های پژوهش نشان داد که بین مردان وابسته به مواد شاغل و بیکار از نظر اختلال عملکرد جنسی تفاوت وجود دارد اما در مورد سابقه بستری و سطوح تحصیلات تفاوت معنا‌داری مشاهده نشد. نتیجه­ گیری: شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار بود و ابزار مناسبی جهت استفاده در بین جمعیت وابسته به مصرف مواد در ایران محسوب می‌شود. در برنامه‎ریزی‎های پیشگیری و درمان لازم است به عوامل دموگرافیک مؤثر بر شاخص بین‌المللی عملکرد نعوظی (IIEF) توجه شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Psychometric Properties of the International Index of Erectile Function (IIEF) in Substance Dependent Men

نویسندگان [English]

  • Sheida Babazadeh 1
  • Mojtaba Habibi 2
  • Vahid Sadeghi 3
  • Neda Gohari-Derakhshande 1
1 Shahid Beheshti University
2 1.Assistant Professor, Department of Psychology, Helalth Promotion Research Center, Iran University of Medical Scienolces 2.Department of Health Psychology, School of Behavioral Sciences and Mental Health (Tehran Institute of Psychiatry), Iran University of Medical Sciences
3 Assistant Professor, Department of Psychology, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Aim: Erectile dysfunction is one of the problems caused by substance dependence, which is important to measure and evaluate. Therefore, the present research was conducted to study of factor structure, reliability and validity of the Persian version of the International Index of Erectile Function (IIEF) among substance dependent men. Method: The statistical population of this cross sectional study of males has substance abuse, who referred to the National Center for Addiction Studies, Addiction Treatment Clinics in Tehran. Using cluster sampling method, 450 participants were selected. Sexual Function Questionnaire (CSFQ-14) and International Index of Erectile Function (IIEF) were used to collect data. Results: An examination of the values of the factor loads indicates that the factor loads of all the questions on the principal component are satisfactory. Cronbach's alpha coefficient of International Index of Erectile Function (IIEF) was Desirable (P<0/01). Convergent validity of Correlation Coefficient in Sexual Function Questionnaire (CSFQ-14) with scales the International Index of Erectile Function (IIEF) was desirable (P<0/01). The findings also showed that there was a difference between employed and unemployed substance dependent men in sexual dysfunction, but no significant difference was observed in hospitalization history and education levels. Conclusion: International Index of Erectile Function (IIEF) had good reliability and validity and therefore a good tool to use in the population have substance dependent in Iran. In prevention and treatment planning, it is necessary to pay attention to the demographic factors affecting the International Index of Erectile Function (IIEF).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Erectile function
  • Reliability
  • Sexual Function Index
  • Substance Abuse
  • Validity
ازگلی، گیتی؛ ضیایی، سعیده؛ احمدی، فضل الله؛ آذر، ماهیار. (1394). طراحی الگوی اصلاح رابطه همسران با مردان مبتلا به اختلال نعوظ. فصلنامه پیشرفت در پرستاری و مامایی، 25 (88): 39-49. [پیوند]
بابازاده، شیدا. (1395). رابطه  تنظیم هیجان و  سبک زندگی با اختلال در عملکرد جنسی در مردان سوء مصرف مواد: نقش واسطه ای رضایت زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد خانواده درمانی. پژوهشکده خانواده، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران. [پیوند]
داراب، مهربان؛ شعبانی نیا، شهرام؛ نادری، غلامحسین؛ اصفهانی، فاطمه. (1385). پرسشنامه فارسی شاخص بین المللی عملکرد جنسی مردان و مقایسه آن با سونوگرافی داپلر در بررسی مبتلایان به ناتوانی جنسی. نشریه جراحی ایران، 14 (1): 25-31. [پیوند]
رجبی، غلامرضا؛ داستان، نصیر؛ شهبازی، مسعود. (1391). پایایی و روایی مقیاس خودکارآمدی جنسی-کنش وری نعوظی. مجله روانپزشکی و روان­شناسی بالینی، 18 (1): 74-82. [پیوند]
رضاخانیها، بیژن و صفری نژاد، محمدرضا. (1385). بررسی فراوانی انواع اختلال جنسی و عوامل مرتبط در بیماران مرد مراجعه کننده به درمانگاه اورولوژی بیمارستان 501 ارتش طی سال­های 1383-84. مجله دانشگاه علوم پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران، 4 (4): 1041-1045. [پیوند]
شاه­محمدی، معصومه و تقی لو، صادق. (1398). پیش بینی کیفیت زندگی بر اساس نظام های فعال ساز- بازدارنده رفتاری و بیش فعالی بزرگسالی در مردان دچار سوء مصرف مواد. فصلنامه روانشناسی کاربردی، 13 (1): 33-53. [پیوند]
نجارزادگان، محمدرضا؛ تولایی، سید عباس؛ کرمی، غلامرضا. (1391). پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد در پرسنل نیروهای انتظامی. مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان (طبیب شرق)، 14 (2): 1-8. [پیوند]
هومن، حیدرعلی. (1398). استنباط آماری در پژوهش رفتاری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت). [پیوند]
Clark, M. S., Oullette, R., Powell, M. C., & Milberg, S. (1987). Recipient's mood, relationship type, and helping. Journal of personality and social psychology53(1), 94. [Link]
Clark, M. S., Taraban, C., Ho, J., & Wesner, K. (1989). A measure of exchange orientation. Unpublished manuscript, Carnegie Mellon University. [Link]
Costa, P., Arnould, B., Cour, F., Boyer, P., Marrel, A., Jaudinot, E. O., & de Gendre, A. S. (2003). Quality of Sexual Life Questionnaire (QVS): a reliable, sensitive and reproducible instrument to assess quality of life in subjects with erectile dysfunction. International journal of impotence research15(3), 173-184. [Link]
DeRogatis, L. R., & Burnett, A. L. (2008). The epidemiology of sexual dysfunctions. The journal of sexual medicine5(2), 289-300. [Link]
Donatucci, C. F., & Lue, T. F. (1993). Erectile dysfunction in men under 40: etiology and treatment choice. International journal of impotence research5(2), 97-103. [Link]
Ghadigaonkar, D. S., & Murthy, P. (2019). Sexual dysfunction in persons with substance use disorders. Journal of Psychosexual Health1(2), 117-121. [Link]
Gonzáles, A. I., Sties, S. W., Wittkopf, P. G., de Mara, L. S., Ulbrich, A. Z., Cardoso, F. L., & de Carvalho, T. (2013). Validation of the International Index of Erectile Function (IIFE) for use in Brazil. Arquivos brasileiros de cardiologia101(2), 176. [Link]
Keller, A., McGarvey, E. L., & Clayton, A. H. (2006). Reliability and construct validity of the Changes in Sexual Functioning Questionnaire short-form (CSFQ-14). Journal of sex & marital therapy32(1), 43-52. [Link]
Kloping, Y. P., Muharram, F. R., & Reswari, A. M. (2020). Validity and reliability of the Indonesian version of the International Index of Erectile Function. Journal of Clinical Urology, 20(2), 109-117. [Link]
Kumsar, N. A., Kumsar, Ş., & Dilbaz, N. (2016). Sexual dysfunction in men diagnosed as substance use disorder. Andrologia48(10), 1229-1235. [Link]
Llaneza, P., Fernández‐Iñarrea, J. M., Arnott, B., García‐Portilla, M. P., Chedraui, P., & Pérez‐López, F. R. (2011). Sexual function assessment in postmenopausal women with the 14‐item changes in sexual functioning questionnaire. The journal of sexual medicine8(8), 2144-2151. [Link]
McCabe, M. P., Sharlip, I. D., Lewis, R., Atalla, E., Balon, R., Fisher, A. D. & Segraves, R. T. (2016). Incidence and prevalence of sexual dysfunction in women and men: a consensus statement from the Fourth International Consultation on Sexual Medicine 2015. The journal of sexual medicine, 13(2), 144-152. [Link]
Mdege, N. D., & Lang, J. (2011). Screening instruments for detecting illicit drug use/abuse that could be useful in general hospital wards: a systematic review. Addictive behaviors36(12), 1111-1119. [Link]
Nasehi, A. A., Raisi, F., Ghaeli, P., Amini, M., Yahyavi, S. T., Arabkheradmand, J., ... & Abdi, F. (2017). Prevalence of sexual dysfunction among general population of Iran: A systematic review. Iranian Journal of Psychiatry and Behavioral Sciences, 11(4). [Link]
Quek, K. F., Low, W. Y., Razack, A. H., Chua, C. B., & Loh, C. S. (2002). Reliability and validity of the Malay version of the International Index of Erectile Function (IIEF-15) in the Malaysian population. International journal of impotence research14(4), 310-315. [Link]
Reynolds, B. S. (1978). Erectile difficulty questionnaire. Unpublished manuscript) Los Angeles: UCLA Human Sexuality Program.[Link]
Rosen, R. C., Riley, A., Wagner, G., Osterloh, I. H., Kirkpatrick, J., & Mishra, A. (1997). The international index of erectile function (IIEF): a multidimensional scale for assessment of erectile dysfunction. Urology49(6), 822-830. [Link]
Sadock, B. J., Sadock, V. A., & Ruiz, P. (2015). Synopsis of psychiatry: behavioral sciences, clinical psychiatry. Wolters Kluwer. [Link]
Symonds, T., Boolell, M., & Quirk, F. (2005). Development of a questionnaire on sexual quality of life in women. Journal of sex & marital therapy31(5), 385-397. [Link]
Van Kollenburg, R. A., de Bruin, D. M., & Wijkstra, H. (2019). Validation of the electronic version of the International Index of Erectile Function (IIEF-5 and IIEF-15): a crossover study. Journal of medical Internet research21(7), e13490. [Link]