نقش الگوهای ارتباطی و سبک های هویت در پیش بینی رضایت زناشویی: یک مطالعه تشخیصی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

2 واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

هدف: خانواده، یک نظام اجتماعی طبیعی است که در همه مراحل تکوین آن زن و مرد، خرده نظام اصلی بوده و عوامل متعددی چون الگوهای ارتباطی و سبک­ های­­ هویت در رضایت زناشویی آنان نقش دارند. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش تشخیصی الگوهای ارتباطی و سبک­ های هویت در پیش ­بینی رضایت زناشویی بود. روش: طرح پژوهش، تابع تشخیص دو گروهی بود. جامعه آماری این پژوهش مردان و زنان متأهل مراجعه کننده به مراکز مشاوره و خدمات روان شناختی وابسته به نظام مشاوره و روان شناسی شهر تهران در سال 1398 بودند. 480 نفر از این‏افراد بر اساس فرمول کرامر و به شیوه نمونه‏ گیری دسترس انتخاب‌ شدند به پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ (EMSQ) السون و همکاران(1987)، الگوهای ارتباطی (CPQ) کریستنسن و سالاوی (1984) و سبک­های هویت (RISI) برزونسکی و همکاران (2013)  پاسخ دادند. از بین آن‌ها به این منظور تعداد 100نفر دارای رضایت زناشویی بالا و 100نفر دارای رضایت زناشویی پایین انتخاب شدند و داده­ های پژوهش به کمک نرم افزار آماری SPSS نسخه 24 و با استفاده از روش تابع تشخیص (ممیزی) تحلیل شد. یافته‏ ها:نتایج نشان داد که با کمک الگوهای ارتباطی و سبک ­های هویتی می­ توان رضایت زناشویی را پیش­ بینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با 74 درصد پیش ‏بینی صحیح افراد را به دو گروه دارای رضایت زناشویی پایین و بالا طبقه ‏بندی نماید. نتیجه‏ گیری: می­توان نتیجه‏ گیری کرد عواملی همچون الگوهای ارتباطی و سبک‏ های هویت بر رضایت زناشویی تأثیرگذار است. پیشنهاد می­ شود درمانگران در ارائه راهکارهای ارتقادهنده رضایت زناشویی به این عوامل توجه بیش‌تری مبذول نمایند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role Communication Patterns and Identity Styles on Prediction Marital Satisfaction: A Discriminational Study

نویسندگان [English]

  • Shima Moghadasali 1
  • Malek Mirhashemi 2
  • Nasrin Bagheri 2
1 Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
2 Departement of Psychology, Roudehen Branch, Islamic Azad University, Roudehen, Iran
چکیده [English]

Aim: Family is a natural social system that men and woman are its major subsystems inall of stages of its development and many factors such as communication patterns and identity styles play a role in their marital satisfaction. The purpose of this study was theprediction marital satisfactionbased on communication patterns and identity styles. Method: The research design was a two-group diagnostic function. The statistical population consisted of all Married men and women are referred to counseling and psychological services related to counseling system Tehran city in year 2019. In this study, according to convenience sampling method, 480 people by formula Keramer were selected as samples. Sample research into scales were asked to Enrich marital satisfaction questionnaire (EMSQ) of Olson and et al (1987), communication patterns questionnaire (CPQ) of Christensen & Sullaway (1984) and revised identity style inventory (RISI) of Berzonsky and et al (2013). For this purpose, 100 people with high marital satisfaction and 100 people with low marital satisfaction were selected and data were analyzed by SPSS-24 software, using discriminant analysis method. Results: The obtained data were analyzed by the discriminant analysis method. The results of analysis showed that brcommunication patterns and identity styles can help to prediction marital satisfaction and function discriminant analysis assigned 74 percent of the people with and without of marital satisfaction. Some factors, including communication patterns and identity styles were found to affect couples' marital satisfaction. Conclusion: It is recommended that therapists pay more attention to these factors in providing solutions to promote marital satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • marital satisfaction
  • communication patterns
  • identity styles
آزاد­بخت، راجیل.، و وکیلی، پریوش. (1392). رابطه طرحواره­های ناسازگار اولیه و رضایت زناشویی زنان. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 4 (3)، 18-11. {پیوند}
اکبری، بهمن.، خوش چین گل، نورا.، نادری­­فر، نسرین.، و موسی زاده، نصیبه. (1398). مقایسه تنظیم شناختی هیجانی و سبک های هویتی در نوجوانان بزهکار و غیر بزهکار. مجله سلامت اجتماعی، 6 (2)، 235-227. {پیوند}
امینی­نژاد، مینا.، و شاه­نظری، مهدی. (1395). پیش بینی رضایت زناشویی بر اساس شیوه­های فرزندپروری ادراک شده و سبک­های هویت. فصلنامه روانشناسی تربیتی، 7 (2)، 42-31. {پیوند}
باباخانی، نرگس.، اسدی نیازی، شادی.، علیزاده ذکریا، رامین.، و بختیاری ارکسی، حمید. (1395). رابطه‌ی سبک‌های هویتی با رضایت زناشویی در زوج‌های متاهل شهر تهران. اصول بهداشت روانی، 18 (1)، 477-471. {پیوند}
بحرینی، زهرا.، کشوری، بابک.، و فرنام، علی. (1398). نقش پیش بینی کننده ناگویی هیجانی در رضایت و بخشش زناشویی در میان زنان دارای شخصیت ضد اجتماعی. مجله سلامت اجتماعی، 6 (2)، 216-208. {پیوند}
بیرامی، منصور.، باباپور خیرالدین، جلیل.، هاشمی نصرت­آباد، تورج.، اسمعلی، اسماعیل.، و بهادری خسروشاهی، جعفر. (1392). پیش‌بینی رضایت‌مندی زناشویی براساس مؤلفه‌های هوش هیجانی و شیوه‌های حل تعارض. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، 17 (3)، 27-20. {پیوند}
پروندی، علی.، عارفی، مختار.، و مرادی، اسما. (1395). نقش عملکرد خانواده و الگوهای ارتباطی زوجین در پیش بینی رضایت زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 2 (1)، 65-54. {پیوند}
پورابراهیم، تقی.، حیدری، جعفر.، و خوش‏کنش، ابوالقاسم. (1390). رابطه شیوه­های فرزندپروری با سبک‏های هویت­یابی و گرایش به مشاغل در نوجوانان. فصلنامه علمی و پژوهشی مشاوره شغلی و سازمانی، 3 (8)، 24-11. {پیوند}
ثناگوی، محمد.، جان­بزرگی، مسعود.، و مهدویان، علیرضا. (1390). رابطه الگوهای ارتباطی زوجین با رضامندی زناشویی. مطالعات اسلام و روانشناسی، 5 (9)، 77-57. {پیوند}
زارعی، اقبال.، آذری، پریسا.، و هدایتی، فاطمه. (۱۳۹۴). بررسی رابطه سبک­های هویتی و سبک­های دفاعی با رضایت زناشویی در زوجین استان اصفهان. کنفرانس ملی پژوهش­های کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب­های اجتماعی ایران. {پیوند}
زالی، زهرا.، احمدی، صدیقه.، و صرامی، غلامرضا. (1398). نقش واسطه‌ای بخشودگی زناشویی در رابطه میان نستوهی روانشناختی با بی‌رمقی زناشویی. آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 5 (1)، 124-107. {پیوند}
سپهری شاملو، زهره.، و کرامتی، راضیه. (1395). رابطه سرمایه­های روانشناختی و الگوهای ارتباطی با خشونت خانگی در زنان متأهل. مجله روانشناسی اجتماعی، 2 (41)، 100-89. {پیوند}
سراج، فاطمه.، نورانی، شهلا.، و شاکری، محمدتقی. (1393). همبستگی بین سختی گذر به والد شدن و رضایت زناشویی و مقایسه آن در زنان با اولین و دومین فرزند. نشریه روان پرستاری، 2 (3)، 11-1. {پیوند}
شکر­الله­زاده، معصومه.، و مدنی، یاسر. (1395). نقش سبک­های هویتی و عشق ورزی در پیش بینی رضایت زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 2 (1)، 89-79. {پیوند}
صابونچی، فرانک؛ دوکانه­ای فرد، فریده؛ بهبودی، معصومه. (1399). الگوی ساختاری رضایت زناشویی بر اساس سبک‌های دلبستگی و طرحواره‌های ناسازگار اولیه با میانجی‌گری هیجانخواهی. فصلنامه علمی روانشناسی کاربردی، 14(1)، 138-119. {پیوند}
فرمانی شهرضا، شیوا.، رسولی، محسن.، و قائدنیای جهرمی، علی. (1391). رابطه بین صمیمیت زناشویی، الگوهای ارتباط زناشویی و همدم طلبی- دوری گزینی کارکنان متاهل دانشگاه خوارزمی. فصلنمه مشاوره و روان درمانی خانواده، 4(3)، 472-448. {پیوند}
فلاحیان، حسین.، میکاییلی، نیلوفر.، و یوسفی مریدانی، متین. (1398). پیش‌بینی روابط فرازناشویی بر اساس کیفیت عشق، سبک‌های حل تعارض زوجین و تعهد زناشویی. دو فصلنامه آسیب شناسی، مشاوره و غنی سازی خانواده، 5 (1)، 76-59. {پیوند}
قناعتی کاشانی، جمیله.، شکرگزار، علیرضا.، و همتی راد، گیتی. (1399). نقش ممیزی سبک‌های هویت در تشخیص استفاده آسیب‌زا از اینترنت در دانش ‌آموزان: تحلیل تابع تشخیصی. مجله پیشرفت­های نوین در علوم رفتاری، 5(42)، 20-11. {پیوند}
مرتضی، حبیبه.، قربانی، راهب.، علی بیگی، مهناز.، میرآخورلو، شیرین.، و ارجنه، مژگان. (1397). بررسی رابطه رضایت زناشویی و رضایت شغلی در کارکنان مرکز بهداشت شهرستان گرمسار. فصلنامه کومش، 20 (2)، 309-300. {پیوند}
معصومی، سمیرا.، رضاییان، حمید.، و حسینیان، سیمین. (1396). پیش­بینی رضایت جنسی بر اساس الگوهای ارتباطی زوجین. مطالعات زن و خانواده، 5 (1)، 101-79. {پیوند}
Aman, J., Abbas, J., Nurunnabi, M., & Bano, S. (2019). The Relationship of Religiosity and Marital Satisfaction: The Role of Religious Commitment and Practices on Marital Satisfaction Among Pakistani Respondents. Behavioral Sciences9 (3), 1-13. [Link]
Bean, R. C., Ledermann, T., Higginbotham, B. J., & Galliher, R. V. (2020). Associations between Relationship Maintenance Behaviors and Marital Stability in Remarriages. Journal of Divorce & Remarriage61(1), 62-82. [Link]
Berzonsky, M. D. (2008). Identity formation: The role of identity processing style and cognitive processes. Personality and Individual Differences44 (3), 645-655. [Link]
Berzonsky, M. D., & Kinney, A. (2019). Identity Processing Style and Depression: The Mediational Role of Experiential Avoidance and Self-Regulation. Identity19(2), 83-97. [Link]
Berzonsky, M. D., Soenens, B., Luyckx, K., Smits, I., Papini, D. R., & Goossens, L. (2013). Development and validation of the revised Identity Style Inventory  (ISI-5): Factor structure, reliability, and validity. Psychological assessment25 (3), 893. [Link]
Bouizegarene, N., & Philippe, F. L. (2018). Longitudinal directive effect of need satisfaction in self-defining memories on friend related identity processing styles and friend satisfaction. Self and Identity17 (2), 127-138. [Link]
Brown, M., Whiting, J., Kahumoku‐Fessler, E., Witting, A. B., & Jensen, J. (2020). A Dyadic Model of Stress, Coping, and Marital Satisfaction Among Parents of Children With Autism. Family Relations69(1), 138-150. [Link]
Chi, P., Epstein, N. B., Fang, X., Lam, D. O., & Li, X. (2013). Similarity of relationship standards, couple communication patterns, and marital satisfaction among Chinese couples. Journal of Family Psychology27 (5), 806. [Link]
Christensen, A., & Sullaway, M. (1984). Communication patterns questionnaire. Unpublished manuscript, University of California, Los Angeles. [Link]
Cook, J. L., & Jones, R. M. (2002). Congruency of identity style in married couples. Journal of Family Issues23 (8), 912-926. [Link]
Hughes, P. C., & Dickson, F. C. (2005). Communication, marital satisfaction, and religious orientation in interfaith marriages. The Journal of Family Communication5 (1), 25-41. [Link]
Jibeen, T. (2019). Influence of acculturative stress on marital satisfaction: Moderation effect of gender role and communication styles in Pakistani immigrants. Community Development, 1-21. [Link]
Karney, B. R., & Bradbury, T. N. (2020). Research on Marital Satisfaction and Stability in the 2010s: Challenging Conventional Wisdom. Journal of Marriage and Family82(1), 100-116. [Link]
Lawford, H. L., Astrologo, L., Ramey, H. L., & Linden-Andersen, S. (2020). Identity, Intimacy, and Generativity in Adolescence and Young Adulthood: A Test of the Psychosocial Model. Identity20(1), 9-21. [Link]
Li, P. F., & Johnson, L. N. (2018). Couples’ depression and relationship satisfaction: examining the moderating effects of demand/withdraw communication patterns. Journal of Family Therapy40, 63-85. [Link]
Li, X., Ye, L., Tian, L., Huo, Y., & Zhou, M. (2020). Infertility-Related stress and life satisfaction among chinese infertile women: a moderated mediation model of marital satisfaction and resilience. Sex Roles82 (1-2), 44-52. [Link]
Lim, S. A., & Lee, J. (2020). Gender Differences in the Relationships between Parental Marital Conflict, Differentiation from the Family of Origin, and Children’s Marital Stability. The American Journal of Family Therapy, 1-16. [Link]
Litzinger, S., & Gordon, K. C. (2005). Exploring relationships among communication, sexual satisfaction, and marital satisfaction. Journal of sex & marital therapy31 (5), 409-424. [Link]
Morsünbül, Ü., Uçar, M. E., & Konal, B. (2020). Adaptation of Identity Styles Scale-5 to Turkish: Validity and reliability study. Journal of Human Sciences17(1), 142-153. [Link]
Olson, D. H., Fournier, D. G., & Druckman, J. M. (1987). Counselor's manual for Prepare//Enrich (Rev. ed). Minneapolis. [Link]
Oosterhouse, K., Riggs, S. A., Kaminski, P., & Blumenthal, H. (2020). The Executive Subsystem in Middle Childhood: Adult Mental Health, Marital Satisfaction, and Secure‐Base Parenting. Family Relations69(1), 166-179. [Link]
Riikonen, A., Aho, A. L., & Rantanen, A. (2019). The Relationship Satisfaction of Parents to Children With Congenital Heart Disease. Interpersona: An International Journal on Personal Relationships13 (1), 57-71. [Link]
Sidis, A., Ramirez, J., Dawson, L., River, J., Buus, N., Singh, R., & Deane, F. (2020). Not ‘Just a Talking Head’: Experiences of Australian Public Mental Health Clinicians Implementing a Dialogical Family Therapy Approach for Young People with Severe Mental Health Concerns. Australian and New Zealand Journal of Family Therapy41(1), 6-28. [Link]
Stratton, P., & Low, D. C. (2020). of Family Therapy. The Handbook of Systemic Family Therapy, Systemic Family Therapy and Global Health Issues4, 77. [Link]
Yang, C. C., Holden, S. M., & Carter, M. D. (2018). Social media social comparison of ability  (but not opinion) predicts lower identity clarity: Identity processing style as a mediator. Journal of youth and adolescence47 (10), 2114-2128. [Link]
Zarzycka, B., Bartczuk, R. P., & Rybarski, R. (2020). Centrality of Religiosity Scale in Polish Research: A Curvilinear Mechanism that Explains the Categories of Centrality of Religiosity. Religions11(2), 64. [Link]
Žukauskienė, R., Truskauskaitė-Kunevičienė, I., Kaniušonytė, G., & Crocetti, E. (2018). How do Lithuanian adolescents address identity questions? A four-wave longitudinal study on change and stability in identity styles. European Journal of Developmental Psychology15 (1), 41-60. [Link]