نقش میزان استفاده از وسایل دیجیتال در پیش‌بینی مشکلات خواب و تغذیهِ خردسالان با علائم اختلال طیف اُتیسم زیر سه سال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید بهشتی تهران

2 علوم پزشکی تهران

چکیده

هدف: دسترسی خردسالان به وسایل دیجیتال در سال­ های اخیر افزایش چشمگیری داشته است. افراد با اختلال طیف اُتیسم به دلیل علائق محدود و تکراری بیشتر از این وسایل استفاده می­ کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین میزان استفاده از وسایل دیجیتال با مشکلات تغذیه و خواب خردسالان با علائم اختلال طیف اُتیسم انجام شد. روش: مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود. 45 خردسال بین 16 الی 36 ماه با روش نمونه­ گیری در دسترس انتخاب شدند. داده­­ ها با استفاده از چک‌لیست سبک زندگی، چک‌لیست ویرایش شده اُتیسم در کودکان نوپا (M-CHAT)، مقیاس درجه‌بندی اُتیسم گیلیام (GARS-2) و پرسشنامۀ مشکلات غذا خوردن (FPI) جمع­ آوری شد. برای تحلیل داده ­ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. یافته ­ها: نتایج ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که میزان استفاده خردسالان از وسایل دیجیتال رابطۀ معنی ­داری با دیرخوابیدن (p <05، r=0/30)، علائق محدود غذایی (p <05، r=0/31)، رضایت مادر از غذاخوردن کودک (p <05، r=0/32) و نمرۀ کل مشکلات تغذیه (p <05، r=0/31) در خردسالان دارد و به ترتیب 09/0، 11/0، 10/0 و 13/0 درصد از تغییرات مربوط به متغیرهای بالا را به ­طور معنی­داری تبیین می­کند. نتیجه ­گیری: استفادۀ بیشتر کودکان با علائم اختلال طیف اُتیسم از وسایل دیجیتال با تشدید مشکل دیر خوابیدن و تنوع غذایی محدود، نارضایتی مادر از رفتار تغذیه‌ای کودک و به‌طورکلی مشکلات تغذیه همراه است. ارائۀ مداخلات با هدف مدیریت استفاده خردسالان با علائم اختلال طیف اُتیسم از وسایل دیجیتال ضروری به نظر می­ رسد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Screen-Time Predicts Sleep and Feeding Problems in Young Children with Autism Spectrum Disorder Symptoms Under the Age of Three

نویسندگان [English]

  • saeid sadeghi 1
  • Hamidreza Pouretemad 1
  • Reza Shervin 2
1 Shahid Beheshti University of Tehran
2 Tehran Medical Sciences
چکیده [English]

Aim: Young children's access to digital devices has increased significantly in recent years. Individuals with autism spectrum disorder (ASD) use these devices extremely because of restricted and repetitive interests. The aim of this study was to investigate the relationship between the use of digital devices with feeding and sleep problems in young children with ASD symptoms. Method: The present research was a cross-sectional study. 45 young children with ASD symptoms between 16 and 36 months were selected by convenience sampling method. Data were collected using a lifestyle checklist, the Modified Checklist for Autism in Toddlers (M-CHAT), the Gilliam Autism Rating Scale (GARS-2), and the Feeding Problem Inventory (FPI). Pearson correlation coefficient and enter regression were used to analyze the data. Results: Pearson correlation coefficient and simultaneous regression analysis showed that children's use of digital devices had a significant relationship with sleeping late (p <05, r = 0.30), limited food interests (p <05, r = 0 / 31), the mother's dissatisfaction with the child's feeding (p <05, r = 0.32) and the total score of feeding problems (p <05, r = 0.31) in young children and explain 0.09, 0.11, 0.10 and 0.13% of the changes related to the above variables, respectively. Conclusion: More use of digital devices by children with ASD symptoms is associated with the problems in late sleep and limited food interest diversity, maternal dissatisfaction with the child's feeding behavior and feeding problems in general. It seems necessary to provide interventions to manage the use of digital devices in children with autism spectrum disorders symptoms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital device use
  • Autism spectrum disorder
  • Sleep problems
  • Feeding problems
پوراعتماد، حمیدرضا.، صادقی، سعید.، و رحمتی، یاسمین. (1396). دایه‌گری دیجیتالی و اختلال طیف اُتیسم. تعلیم و تربیت استثنایی. ۳ (۱۴۶)، ۳۹-۴۴. [پیوند].
زینالی، شیرین. (1389). بررسی تأثیر آموزش ماداران بر کاهش مشکلات تغذیه کودکان. پایان­نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه شهید بهشتی تهران، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی. [پیوند].
صادقی، سعید.، پوراعتماد، حمیدرضا.، خسروآبادی، رضا.، فتح­آبادی، جلیل.، و نیکبخت، صدیقه. (۱۳۹7). اثربخشی مداخله جیره عاطفی بر رابطه والد- کودک و استرس والدینی مادران خردسالان با علائم شبه اُتیسم در معرض دایه‌گری دیجیتالی. دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی، ۲۶(۱۳۷)، ۱-1۰. [پیوند].
صادقی، سعید.، پوراعتماد، حمیدرضا.، خسروآبادی، رضا.، فتح­آبادی، جلیل.، و نیکبخت، صدیقه. (۱۳۹۷). تأثیر استفاده از وسایل دیجیتال بر سلامت کودکان: مروری نظام‌مند. مجله آموزش و سلامت جامعه. ۵ (۲)، ۶۲-۷۱. [پیوند].
صلواتی قاسمی، شهناز.، چراغی، فاطمه.، حسن طهران، طیبه.، و مقیم بیگی، عباس. (1394). تأثیر آموزش رفتار تغذیه­ای به مادران بر عادات غذایی کودکان نوپای مهدهای کودک. مجله پرستاری کودکان. ۲ (۲) :۶۸-۷۹ . [پیوند].
قمری‌گیوی، حسین.، کیان‌ارثی، فرحناز.، نسودی، رضا.، آق، عبدالصمد.، و مهرآبادی، سعید. (1391). مقایسه اثربخشی روش تحلیل رفتار کاربردی و روش درمانی-آموزشی بر رفتار کلیشه‌ای، مشکلات تعاملی و ارتباطی کودکان مبتلا به اوتیسم. مجله توانبخشی. ۱۳ (۳) :۲۵-۳۳. [پیوند].
American Academy of Pediatrics Council on Communications and Media.
Media and Young Minds (2016). Pediatrics. 138(5): e20162591. [Link].
Anderson, D. R., & Pempek, T. A. (2005). Television and very young children. American Behavioral Scientist48(5), 505-522. [Link].
Assathiany, R., Guery, E., Caron, F. M., Cheymol, J., Picherot, G., Foucaud, P., & Gelbert, N. (2018). Children and screens: A survey by French pediatricians. Archives de Pediatrie25(2), 84-88. [Link].
Barr, R. (2013). Memory constraints on infant learning from picture books, television, and touch screens. Child Development Perspectives, 7(4), 205-210. [Link].
Bittman, M., Rutherford, L., Brown, J., & Unsworth, L. (2011). Digital natives? New and old media and children's outcomes. Australian journal of education55(2), 161-175. [Link].
Borghese, M. M., Tremblay, M. S., Leduc, G., Boyer, C., Bélanger, P., LeBlanc, A. G., ... & Chaput, J. P. (2015). Television viewing and food intake during television viewing in normal-weight, overweight and obese 9-to 11-year-old Canadian children: a cross-sectional analysis. Journal of nutritional science4(8), 1-9. [Link].
Cartanyà‐Hueso, À., Lidón‐Moyano, C., Martín‐Sánchez, J. C., González‐Marrón, A., Matilla‐Santander, N., Miró, Q., & Martínez‐Sánchez, J. M. (2021). Association of screen time and sleep duration among Spanish 1‐14 years old children. Paediatric and Perinatal Epidemiology35(1), 120-129. [Link].
Chang, H. Y., Park, E. J., Yoo, H. J., won Lee, J., & Shin, Y. (2018). Electronic Media Exposure and Use among Toddlers. Psychiatry investigation. 15(6):568-573. [Link].
Charman, T., & Gotham, K. (2013). Measurement Issues: Screening and diagnostic instruments for autism spectrum disorders–lessons from research and practice. Child and adolescent mental health18(1), 52-63. [Link].
Chen, J.-Y., Strodl, E., Huang, L.-H., Chen, Y.-J., Yang, G.-Y., & Chen, W.-Q. (2020). Early Electronic Screen Exposure and Autistic-Like Behaviors among Preschoolers: The Mediating Role of Caregiver-Child Interaction, Sleep Duration and Outdoor Activities. Children, 7(11), 200. [Link].
Chonchaiya, W., & Pruksananonda, C. (2008). Television viewing associates with delayed language development. Acta Paediatrica, 97(7), 977-982. [Link].
Dong, H. Y., Wang, B., Li, H. H., Yue, X. J., & Jia, F. Y. (2021). Correlation Between Screen Time and Autistic Symptoms as Well as Development Quotients in Children with Autism Spectrum Disorder. Frontiers in Psychiatry12, 140. [Link].
Duch, H., Fisher, E. M., Ensari, I., & Harrington, A. (2013). Screen time use in children under 3 years old: a systematic review of correlates. International journal of behavioral nutrition and physical activity10(1), 102. [Link].
Figueiro, M. G., Wood, B., Plitnick, B., & Rea, M. S. (2011). The impact of light from computer monitors on melatonin levels in college students. Neuroendocrinology Letters, 32(2), 158-163. [Link].
Garmy, P., Clausson, E. K., Nyberg, P., & Jakobsson, U. (2014). Overweight and television and computer habits in S wedish school‐age children and adolescents: A cross‐sectional study. Nursing & health sciences16(2), 143-148. [Link].
Gilliam, JE. (1995). The Gilliam autism rating scale: GARS. Austin, TX: Pro-Ed. [Link].
Healy, S., Haegele, J. A., Grenier, M., & Garcia, J. M. (2017). Physical activity, screen-time behavior, and obesity among 13-year olds in Ireland with and without autism spectrum disorder. Journal of autism and developmental disorders, 47(1), 49-57. [Link].
Heffler, K. F., & Oestreicher, L. M. (2016). Causation model of autism: Audiovisual brain specialization in infancy competes with social brain networks. Medical hypotheses91, 114-122. [Link].
Heffler, K. F., Sienko, D. M., Subedi, K., McCann, K. A., & Bennett, D. S. (2020). Association of Early-Life Social and Digital Media Experiences with Development of Autism Spectrum Disorder–Like Symptoms. JAMA pediatrics. [Link].
Hermawati, D., Rahmadi, F. A., Sumekar, T. A., & Winarni, T. I. (2018). Early electronic screen exposure and autistic-like symptoms. Intractable & rare diseases research7(1), 69-71. [Link].
Hill, M. M., Gangi, D., Miller, M., Rafi, S. M., & Ozonoff, S. (2020). Screen time in 36-month-olds at increased likelihood for ASD and ADHD. Infant Behavior and Development, 61, 101484. [Link].
Inada, N., Koyama, T., Inokuchi, E., Kuroda, M., & Kamio, Y. (2011). Reliability and validity of the Japanese version of the Modified Checklist for autism in toddlers (M-CHAT). Research in Autism Spectrum Disorders5(1), 330-336. [Link].
Kabali, H. K., Irigoyen, M. M., Nunez-Davis, R., Budacki, J. G., Mohanty, S. H., Leister, K. P., & Bonner, R. L. (2015). Exposure and use of mobile media devices by young children. Pediatric. 136(6): 1044-1050. [Link].
Lewinsohn, P. M., Holm-Denoma, J. M., Gau, J. M., Joiner, T. R., Striegel- Moore, R. (2005). International Problematic eating and feeding behaviors of 36-month-old children. Journal of Eating Disorders, 38 (3), 208 – 219. [Link].
Lillard, A. S., Li, H., & Boguszewski, K. (2015). Television and children's executive function. In Advances in child development and behavior, 48(1). 219-248). [Link].
Liu, W., Wu, X., Huang, K., Yan, S., Ma, L., Cao, H., ... & Tao, F. (2021). Early childhood screen time as a predictor of emotional and behavioral problems in children at 4 years: a birth cohort study in China. Environmental Health and Preventive Medicine26(1), 1-9. [Link].
Montes, G. (2016). Children with autism spectrum disorder and screen time: Results from a large, nationally representative US study. Academic pediatrics16(2), 122-128. [Link].
Nabi, R. L., & Krcmar, M. (2016). It takes two: the effect of child characteristics on US parents’ motivations for allowing electronic media use. Journal of Children and Media, 10(3), 285-303. [Link].
Nagata, J. M., Abdel Magid, H. S., & Pettee Gabriel, K. (2020). Screen time for children and adolescents during the coronavirus disease 2019 pandemic. Obesity, 28(9), 1582-1583. [Link].
Nathanson, A. I., Aladé, F., Sharp, M. L., Rasmussen, E. E., & Christy, K. (2014). The relation between television exposure and executive function among preschoolers. Developmental psychology50(5), 1497. [Link].
Nuutinen, T., Ray, C., & Roos, E. (2013). Do computer use, TV viewing, and the presence of the media in the bedroom predict school-aged children’s sleep habits in a longitudinal study?. BMC public health13(1), 684. [Link].
Pearson, N., Biddle, S. J., Griffiths, P., Johnston, J. P., & Haycraft, E. (2018). Clustering and correlates of screen-time and eating behaviours among young children. BMC public health18(1), 1-9. [Link].
Radesky, J. S., & Christakis, D. A. (2016). Increased screen time: implications for early childhood development and behavior. Pediatric Clinics, 63(5), 827-839. [Link].
Radesky, J. S., Schumacher, J., & Zuckerman, B. (2015). "Mobile and interactive media use by young children: the good, the bad, and the unknown." Pediatrics, 135(1), 1-3. [Link].
Russ, S. A., Larson, K., Franke, T. M., & Halfon, N. (2009). Associations between media use and health in US children. Academic pediatrics9(5), 300-306. [Link].
Sadeghi, S., Pouretemad, H. R., & Shalani, B. (2021). Internet-based versus face-to-face intervention training for parents of young children with excessive screen-time and autism spectrum disorder–like symptoms: a comparative study. International Journal of Developmental Disabilities, 1-12. [Link].
Sadeghi, S., Pouretemad, H. R., Khosrowabadi, R., Fathabadi, J., & Nikbakht, S. (2019 b). Effects of parent–child interaction training on children who are excessively exposed to digital devices: A pilot study. The International Journal of Psychiatry in Medicine54(6), 408-423. [Link].
Sadeghi, S., Pouretemad, H. R., Khosrowabadi, R., Fathabadi, J., & Nikbakht, S. (2019 c). Parent–child interaction effects on autism symptoms and EEG relative power in young children with excessive screen-time. Early Child Development and Care, 1-10. [Link].
Sadeghi, S., Pouretemad, H., Khosrowabadi, R., Fathabadi, J., & Nikbakht, S. (2019 a). Behavioral and electrophysiological evidence for parent training in young children with autism symptoms and excessive screen-time. Asian journal of psychiatry, 45, 7-12. [Link].
Samadi, S. A., & McConkey, R. (2014). The utility of the Gilliam autism rating scale for identifying Iranian children with autism. Disability and rehabilitation36(6), 452-456. [Link].
Scaglioni, S., De Cosmi, V., Ciappolino, V., Parazzini, F., Brambilla, P., & Agostoni, C. (2018). Factors influencing children’s eating behaviours. Nutrients10(6), 706. [Link].
Slobodin, O., Heffler, K. F., & Davidovitch, M. (2019). Screen media and autism spectrum disorder: a systematic literature review. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics40(4), 303-311. [Link].
Takeuchi, H., Taki, Y., Hashizume, H., Asano, K., Asano, M., Sassa, Y., ... & Kawashima, R. (2015). The impact of television viewing on brain structures: cross-sectional and longitudinal analyses. Cerebral Cortex25(5), 1188-1197. [Link].
Westby, C. (2020). Screen Time and Children with Autism Spectrum Disorder. Folia Phoniatrica et Logopaedica, 1-8. [Link].
Whiting, S., Buoncristiano, M., Gelius, P., Abu-Omar, K., Pattison, M., Hyska, J., ... & Breda, J. (2021). Physical Activity, Screen Time, and Sleep Duration of Children Aged 6–9 Years in 25 Countries: An Analysis within the WHO European Childhood Obesity Surveillance Initiative (COSI) 2015–2017. Obesity facts, 14(1), 32-44. [Link].
Yousef, S., Eapen, V., Zoubeidi, T., & Mabrouk, A. (2014). Behavioral correlation with television watching and videogame playing among children in the United Arab Emirates. International journal of psychiatry in clinical practice18(3), 203-207. [Link].
Yurika, N. U., Hiroyuki, Y., Hiroki, S., Wakaba, E., Mitsugu, U., Chieko, N., & Shigeo, K. (2018). Attachment Disorder and Early Media Exposure: Neurobehavioral symptoms mimicking autism spectrum disorder. The Journal of Medical Investigation65(3.4), 280-282. [Link].