تدوین مدل رابطه علّی مدیریت هدفمند کلاس مجازی با هویت علمی، سرزندگی تحصیلی، شکفتگی فردی و اخلاق تحصیلی دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روان‎شناسی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 استادیار گروه روانشناسی تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

3 دانشجوی دوره دکتری روان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی تهران

4 دانشجوی دوره دکتری روان‎شناسی تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هدف: با توجه به رشد روزافزون آموزش به شیوه مجازی و به ویژه در شرایط گسترش پاندمی کرونایروس، نقش اساسی مدیریت کلاسی در ارتقا کیفیت آموزش باید مورد توجه قرار گیرد و این پژوهش با هدف تدوین مدل رابطه علّی مدیریت هدفمند کلاس در آموزش مجازی با وضعیت روان‌شناختی و پیامدهای تحصیلی دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر حسب ماهیت از نوع توصیفی - همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش مشتمل بر دانشجویان انواع مقاطع تحصیلی در دانشگاه­ های دولتی و پیام نور شهر تهران بود. نمونه بر اساس جدول مورگان برای جوامع نامحدود و مبتنی بر شمار ابعاد متغیرهای موردمطالعه برابر با 384 نفر انتخاب شد. روش نمونه ‎گیری به صورت دردسترس و به دلیل محدودیت­ های کروناویروس به صورت الکترونیکی انجام شد. داده ­ها در نرم‌افزار SPSS24  و LISREL 8.8 مورد تحلیل قرار گرفت. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی، هویت علمی آشباخر و همکاران، اخلاق تحصیلی گل‎پرور، شکفتگی دینر و سرزندگی تحصیلی دهقانی‎ زاده و حسین‎ چاری بود. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدیریت هدفمند کلاس درس مجازی دارای رابطه علّی مثبت با هویت علمی، اخلاق تحصیلی، سرزندگی تحصیلی و شکفتگی دارد. نتیجه‌گیری: در نتیجه، نهادینه‎ سازی روش مدیریت هدفمند کلاس درس در میان اساتید می­ تواند یک ابزار کاربردی در ارتقای کیفی آموزش در فضای مجازی باشد و موجب شکل­ گیری پیامدهای مثبت تحصیلی، هیجانی و اجتماعی گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing a Causal Model of Virtual Purposeful Classroom Management with students' scientific identity, Academic Buoyancy, Flourishing and Academic ethics

نویسندگان [English]

  • saeed Abdolmaleki 1
  • kamran sheivandi 2
  • fazlollah hasanvand 3
  • zahra nafar 4
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Payame Noor University, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran
3 PhD student in Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran
4 PhD Student in Educational Psychology, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: Given the growing growth of virtual education and especially in the context of the spread of the coronavirus pandemic, the essential role of classroom management in improving the quality of education should be considered and The aim of this study was to develop a causal relationship model of purposeful classroom management in virtual education with students' psychological status and academic outcomes. Methods: The research method was applied in terms of purpose and descriptive-correlational in nature. The statistical population of the study included students of different educational levels in public and Payame Noor universities in Tehran. The sample was selected based on Morgan table for unlimited communities and based on the number of dimensions of the studied variables equal to 384 people. Sampling method was available electronically due to coronavirus limitations. Data were analyzed using SPSS24 and LISREL8.8 software. Research tools included purposeful classroom management questionnaire in virtual education, Aschbacher et al.'s academic identity, Dehghanizadeh and Hosseinchari Academic buoyancy, Diener flourishing and Golparvar academic ethics questionnaire. Results: Findings showed that purposeful management of virtual classroom has a positive causal relationship with academic identity, academic buoyancy, flourishing and academic ethics. Conclusion: As a result, the institutionalization of purposeful classroom management among Professors can be a practical tool in improving the quality of education in cyberspace and lead to the formation of positive academic, emotional and social consequences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Buoyancy
  • Academic ethics
  • Academic Identity
  • Flourishing
  • Purposeful classroom management
ابراهیمی‎بخت، حبیب الله.، یاراحمدی ، یحیی.، اسدزاده، حسن.، و احمدیان، حمزه. (1397). اثربخشی برنامه آموزشی سرزندگی تحصیلی بر عملکرد تحصیلی، اشتیاق تحصیلی و سرزندگی تحصیلی دانش آموزان. فصلنامه تدریس پژوهی. 6 (2)، 163-182. ]پیوند[.
احمدوند، علی.، نصیری، حسین.، نصرالهی نیا، فاطمه.، و محجوبیان، احمد. (1398). اینترنت اشیا، سامانه ای برای بهبود نظام آموزش عالی. نشریه علمی فناوری آموزش. 1، 158-168. ]پیوند[.
بهرامی، فاطمه.، و بدری، مرتضی. (1396). رابطه ادراک از محیط یادگیری و سرزندگی تحصیلی با نقش واسطه‌ای شناخت، فراشناخت، انگیزه پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان. راهبردهای شناختی در یادگیری. 5 (9)، 189-212.] پیوند[.
جعفری، اسماعیل.، خراسانی، اباصلت.، و عبدی، حمید. (1396). الگوی ساختاری رابطه‌ی شایستگی و خودکارآمدی مدیریتی کلاس درس و نگرش مدیریت کلاس درس در اعضای هیأت علمی. مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی. ۱۰ (۲۶)،۱۰-۲۳. ]پیوند[.
حبیب‌پور، ک.، و صفری شالی، ر. (1394). راهنمای جامع کاربرد SPSS در تحقیقات پیمایشی. تهران: متفکران. ]پیوند[
حجازی، الهه.، و عباسی،  فهیمه. (1400). اثر ادراک از روابط والدینی، رابطۀ معلم- دانش‌آموز و بهترین اهداف شخصی بر سرزندگی تحصیلی. فصلنامه روان شناسی کاربردی. 15 (2)، 179-205. ]پیوند[
دبیرزاده، شهلا.، سعدیان، نرگس.، و صالحی، شایسته. (1399). ارائه الگوی مفهومی تجارب مدیریت مؤثر کلاس درس در علوم پزشکی. رهیافتی نو در مدیریت آموزشی. 11(46)، 21-46. ]پیوند[.
دهقانی‎زاده، محمدحسین.، حسین‎چاری، مسعود.، مرادی، مرتضی.، و سلیمانی‎خشاب، عباسعلی. (1393). سرزندگی تحصیلی و ادراک از الگوهای ارتباطات خانواده و ساختار کلاس؛ نقش واسطه‎ای ابعاد خودکارآمدی. فصلنامهی روانشناسی تربیتی. 32 (9)، 30-1. ]پیوند[.
اسلامی، فرشته و رزقی، هادی. (1394). سبک مدیریت کلاس معلمان با انگیزش و خودپنداره ریاضی دانش‎آموزان. پژوهش­نامه تربیتی، 11 (45)، 12 – 1. ]پیوند[
رنجبر، منصور.، محمدعلیزاده، پژمان.، صادقی، فروزان.، رضوی­پور، مهران.، یاسری، علی.، و عمویی، فتانه. (1398). پیش بینی سرزندگی تحصیلی و خودکارآمدی بر اساس یادگیری خود راهبر دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مازندران. توسعه آموزش جندیشاپور. 10 (3)، 170 – 153. ]پیوند[.
سبزی، ندا.، و فولادچنگ، محبوبه. (1394). نقش واسطه‌ای باورهای انگیزشی در رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و سرزندگی تحصیلی .آموزش پژوهی .1(2)، 21-26. ]پیوند[.
سبزیان، سعیده.، قدم‎پور، عزت‌الله.، و میردریکوند، فضل‌الله. (1398). ارائه مدل علّی درگیری تحصیلی و اخلاق تحصیلی با تقلب تحصیلی: نقش میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی. مجله روانشناسی مدرسه. 8 (4)، 131-155. ]پیوند[
شورچه، بهروز.، حیدری، منصور.، موسیوند، مریم.، بشیریان، سعید.، فراهانی، فرهاد.، معصومی، محمد.، براتی، مجید.، و قادری، زهرا. (1398). مقایسه تأثیر شیوه آموزش حضوری و استادمحور با آموزش مجازی در میزان یادگیری درس تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی دانشجویان. مجله علمی پژوهان. ۱۸ (۲)، ۹۷-۱۰۶. ]پیوند[
غفوری‎فرد، منصور. (1399). رونق آموزش مجازی در ایران: توان بالقوه که با ویروس کرونا شکوفا شد. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 20 (4)، 33-34. ]پیوند[
فارسی، زهرا.، علیاری، شهلا.، احمدی، یزدان.، افاقی، عفت.، و سجادی، اعظم. (1400). بررسی رضایتمندی از کیفیت دوره تحصیلی و آموزش مجازی طی پاندمی کووید-۱۹ در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸. مجله طب نظامی. ۲۳ (۲) ، ۱۸۵-۱۷۴. ]پیوند[
فخاریان، جمیله.، یعقوبی، ابوالقاسم.، ضرغام حاجبی، مجید.، و محققی، حسین. (1398). تدوین مدل علّی سرزندگی تحصیلی بر اساس جوعاطفی خانواده، محیط یادگیری سازنده‌گرای اجتماعی و درگیری تحصیلی با میانجی‌گری خودکارآمدی تحصیلی در دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه. مجله تدریس پژوهی. 7 (3)، 1-28. ]پیوند[
کریمی، مینا. (1400). تحلیل پدیدارشناسانه ی تجارب زیسته اساتید و دانشجویان از آموزش مجازی در نظام آموزش عالی ایران. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی. 11 (4)، 153-174. ]پیوند[
کمالی، افسانه.، اعظم آزاده، منصوره.، و سجادیان، عفیفه. (1395). هویت علمی دانشجویان و سرمایه اجتماعی خانواده. کنگره پیشگامان پیشرفت.]پیوند[
گل پرور، محسن. (1389). رابطه اخلاق و عدالت آموزشی با پرهیز از فریبکاری علمی. اخلاق در علوم و فنآوری. 5 (2)، 57-66.] پیوند[
گل‎پرور، محسن. (1394). نقش اخلاق تحصیلی در رابطه عدالت و بی‎عدالتی آموزشی با فریبکاری تحصیلی: مدل معادله ساختاری. فصلنامه روانشناسی تربیتی. 11، 51-68. ]پیوند[
مرادی، محبوبه.، قاسمی، ندا.، و قمرانی، امیر. (1394). روایی و پایایی مقیاس شکفتگی و تعیین رابطه شکفتگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پزشکی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. 15 (42)، 330-336. ]پیوند[
ویسکرمی، حسن‌علی.، میردریکوند، فضل‌الله.، قره‌ویسی، سمیرا.، و سلیمانی، مجید. (1398). رابطه خودکارآمدی تحصیلی با سرزندگی تحصیلی: نقش میانجی‌گرانه نیازهای روانشناختی پایه.  نشریه علمی آموزش و ارزشیابی. 12 (47)، 141-158. ]پیوند[
هومن، حیدرعلی. (1393). مدل‎یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم‌افزار لیزرل. تهران، سمت. ]پیوند[
یعقوبی، ابوالقاسم.، محققی، حسین.، یارمحمدی، مصیب.، و به‌جامه، فاطمه. (1398). پیش‌بینی خود مدیریتی براساس عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی با نقش واسطه اخلاق تحصیلی. پژوهش‌های نوین روانشناختی. 14 (54)، 273-292. ]پیوند[
 
Ahmad, S., Hussain, A., Ayub, A., Zaheer, M., & Batool, A. (2017). Relationship of classroom management strategies with academic performance of students at college level. Bulletin of Education and Research, 39(2), 239–249. [Link].
Allison, L., Waters, L., & Kern, M. L. (2020). Flourishing Classrooms: Applying a Systems-Informed Approach to Positive Education. Contemporary School Psychology. Online springer. [Link].
Aschbacher, P. R., Li, E., & Roth, E. J. (2010). Is science me? High school students' identities, participation and aspirations in science, engineering, and medicine. Journal of Research in Science Teaching, 47 (5), 564–582. [Link].
Bao, W. (2020). COVID 19 and online teaching in higher education: A case study of Peking University. Human Behavior and Emerging Technologies. 2, 113 - 115. [Link].
Boz, Y., Yerdelen-Damar, S., Aydemir, N., & Aydemir, M. (2016). Investigating the relationships among students’ self-effi cacy beliefs, their perceptions of classroom learning environment, gender, and chemistry achievement through structural equation modeling. Research in Science & Technological Education, 34(3): 307–324. [Link].
Barrentine, S. D. (2017). Analyzing the online environment: How are more effective teachers spending their time? dissertation for degree of master of science, Teaching in general science, Portland State University. [Link].
Buchanan, R. (2019). Emerging Frontiers of Educational Technology in digital ethical dilemmas in teaching. Encyclopedia of Teacher Education, Springer.[Link].
Chowdhury, F. (2020). Virtual Classroom: To Create A Digital Education System in Bangladesh. International Journal of Higher Education. 9 (3), 129-138. [Link].
Comerford, J., Batteson, T., & Tormey, R. (2015). Academic buoyancy in second level schools: Insights from ireland. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 197, 98-103. [Link].
Daher, W., & Shahbari, J. A. (2020). Secondary Students’ Identities in the Virtual Classroom, Sustainability, 12 (1407), 1-13. [Link].
Datu, J. A. D., & King, R. B. (2018). Subjective well-being is reciprocally associated with academic engagement: A two-wave longitudinal study. Journal of School Psychology, 69, 100–110. [Link].
Diener, E., & Biswas-Diener R. (2008). Happiness: Unlocking the mysteries of psychological wealth. Malden, MA: Blackwell Publishing. [Link].
Eccles, J. (2009). Who am I and what am I going to do with my life? Personal and collective identities as motivators of action. Educational Psychologist, 44, 78–89.[Link].
Eccles, J. S., & Roeser, R. W. (2011). Schools as developmental contexts during adolescence. Journal of Research on Adolescence, 21(1), 225–241. [Link].
Faize F, Nawaz M. (2020). Evaluation and improvement of students’ satisfaction in online learning during COVID-19. Open Praxis;12(4):495-507. [Link].
Fatani TH. (2020). Student satisfaction with videoconferencing teaching quality during the COVID-19 pandemic. BMC Medical Education;20(396):1-8. [Link].
Fredericks, J. A., Blumenfeld, P. C., & Paris, A. H. (2004). School engagement: Potential of the concept, state of the evidence. Review of Educational Research, 74, 59–109.[Link].
Ghorbani, A. T., Zarifsanaiey, N., Negahban, M. B. (2020). Comparing the Impacts of E-learning and Conventional Education on Students’ Academic Motivation and Performance: A Descriptive Study, Interdisciplinary Journal of Virtual Learning in Medical Sciences, 11 (3), 169 – 180. [Link].
Green, J., Liem, G. A. D., Martin, A. J., Colmar, S., Marsh, H. W., & McInerney, D. (2012). Academic motivation, self-concept, engagement, and performance in high school: Key processes from a longitudinal perspective. Journal of Adolescence, 35, 1111–1122.[Link].
Heffner, A. L., & Antaramian, S. P. (2016). The role of life satisfaction in predicting
student engagement and achievement. Journal of Happiness Studies, 17, 1681–1701.[Link].
kavrayıcı, Ceyhun. (2021). THE relationship between classroom management and sense of classroom community in graduate virtual classrooms. Turkish Online Journal of Distance Education. 112-125. [Link].
Li, C. H., Rajamohan, A. G., Acharya, P. T., Liu, C. J., Patel, V., Go, J. L., Acharya, J. (2020). Virtual read-out: radiology education for the 21st century during the COVID-19 Pandemic. Academic Radiology, 27 (6), 872-881. [Link].
Loyens, S. M. M., Rikers, R. M.J., & Schmidt, H. G. (2008). Relationships between students’ conceptions of constructivist learning and their regulation and processing strategies. Instructional Science, 36, 445–462. [ Link].
Lucas, R. E., & Dyrenforth, P. S. (2006). Does the existence of social relationships matter for subjective wellbeing? In K. D. Vohs & E. J. Finkel (Eds.), Self and relationships: Connecting intrapersonal and interpersonal processes, The Guilford Press, 254–273. [Link].
Martin, J. (2019). Building Relationships and Increasing Engagement in the Virtual Classroom. The Journal of Educators Online16(1). [ Link].
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2006). Academic buoyancy and its psychological and educational correlates: A construct validity approach. Psychology in the Schools, 43 (3), 267-282.[Link].
Martin, A. J., & Marsh, H. W. (2008). Workplace and academic buoyancy: psychometric assessment and construct validity amongst school personnel and students, Journal of Psycho educational Assessment26, 168–184. [Link].
Maxwell, S., Reynolds, K. J., Lee, E., Subasic, E., Bromhead, D. (2017). The Impact of School Climate and School Identification on Academic Achievement: Multilevel Modeling with Student and Teacher Data. Frontiers Psychology, 5 (8), 2069. [Link].
Megahed, M., & Mohammed, A. (2020). Modeling adaptive E-Learning environment using facial expressions and fuzzy logic. Expert Systems with Applications, 157, 113460.[Link].
Mehall, S. (2020). Purposeful interpersonal interaction in online learning: What is it and how is it measured? Online Learning Journal, 24 (1), 181-203.[Link].
Mian, A., Khan, S. (2020). Medical education during pandemics: a UK perspective. BMC Medication, 18 (100). [Link].
Middleton, T., Shafi, A. A., Millican, R., & Templeton, S. (2020). Developing effective assessment feedback: Academic buoyancy and the relational dimensions of feedback. Teaching in Higher Education, 1-18. [Link].
Morice, A., Jablon, E., Delevaque, C., Khonsari, R. H., Picard, A., and Kadlub, N. (2020). Virtual versus traditional classroom on facial traumatology learning: evaluation of medical student’s knowledge acquisition and satisfaction. Journal of Stomatology, Oral and Maxillofacial Surgery. [Link].
Mohammadi, S. (2020). Classroom climate, Academic self-concept, Learning self-regulation, and academic identity status among EFL students: A structural equation modeling approach. International Journal of Research in English Education. 5 (3), 90- 106. [ Link].
Oliver, R. M., & Reschly, D. J. (2007). Effective classroom nanagement: teacher preparation and professional development. TQ connection. ational Comprehensive Center for Teacher Quality, first edition.[ Link].
Prilop, C. N., Weber, K. E., & Kleinknecht, M. (2021). The role of expert feedback in the development of pre-service teachers’ professional vision of classroom management in an online blended learning environment. Teaching and Teacher Education, 99 (12), 1-15. [Link].
Rufai M. M., Alebiosu S. O., Adeakin O. A. S. (2015). A conceptual model for virtual classroom management, International Journal of Computer Science, Engineering and Information Technology (IJCSEIT), 5 (1). [Link].
Reynolds, K. J., Lee, E., Turner, I., Bromhead, D., and Subasic, E. (2017). How does school climate impact academic achievement? An examination of social identity processes. School Psychology International. 38, 78–97. [Link].
Rosen, J. A., Glennie, E. J., Dalton, B. W., Lennon, J. M., & Bozick, R. N. (2010). noncognitive skills in the classroom: New perspectives on educational research. RTI International. [Link].
Sajed, A. N., Amgain, K. (2020). Corona Virus Disease (COVID-19) Outbreak and the Strategy for Prevention. Europasian Journal of Medication Science. 2 (1), 1-3. [Link].
Sanchez, E., Young, S., & Jouneau-Sion, C. (2017). Classcraft: From gamification to
ludicization of classroom management. Education and Information Technologies, 22(2), 497e513. [Link ].
Shanahan, M. C. (2009). Identity in science learning: Exploring the attention given to agency and structure in studies of identity. Studies in Science Education, 45 (1), 43–64.[Link].
Smith, T. R., Kudlac, C., Fera, A. G. (2013). Deviant reactions to the college pressure cooker: A test of general strain theory on undergraduate students in the united states. Journal of International Criminal Justice Sciences. 8 (2), 88-104.[Link].
Stamatis, P. (2021). Impact of COVID-19 on Teaching and Classroom Management: Thoughts Based on Current Situation and the Role of Communication. European Journal of Education and Pedagogy, 2 (1), 57-63. [ Link].
Sufriadi, S., & Yusoff, M. Z. (2020). Influence of understanding integrity and professional values for academic ethics practices among lecturers in islamic religious higherEducation. International Journal of Educational Management and Innovation,1 (2), 134 – 145. [Link].
Ucar, M. F, & Sungur, S. (2017). The role of perceived classroom goal structures, self-efficacy, and engagement in student science achievement, Journal Research in Science & Technological Education, 35, 149-168. [Link].
Vincent-Ruz, P., & Schunn, C. D. (2018). The nature of science identity and its role as the driver of student choices. International Journal of STEM Education, 5 (1). 1-1-0. [Link].
Viner, R. M., Russell, S. J., Croker, H., Packer, J., Ward, J., Stansfield, C., Mytton, O., Bonell, C., Booy, R. (2020). School closure and management practices during coronavirus outbreaks including COVID-19: A rapid systematic review. Lancet Child Adolesc Health. 4 (5), 397-404. [Link].
Wang, M. T. (2012). Educational and career interests in math: A longitudinal examination of the links between classroom environment, motivational beliefs, and interests. Developmental Psychology, 48, 1643–1657.[Link].
Wang, M. T., Degol, J. l., Amemiya, J., Parra, A., Guo, J. (2020). Classroom climate and children’s academic and psychological wellbeing: A systematic review and meta-analysis, Developmental Review Journal, 57, 100912, 1-10.[Link].
Yao, S., Li, D., Yohannes, A., & Song, H. (2021). Exploration for network distance teaching and resource sharing system for higher education in epidemic situation of COVID-19. Procedia Computer Science183, 807–813. [Link].