نقش واسطه‌ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 استاد، گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی واسطه‌­ای راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان در رابطه باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان بود. روش: روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش‌­آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1401-1400 تشکیل دادند که تعداد 456 نفر به روش نمونه‏‌گیری در دسترس انتخاب و در این پژوهش شرکت کردند. ابزارها شامل سیاهه اضطراب امتحان ابوالقاسمی و همکاران (1375)، پرسشنامه باورهای فراشناختی باکو و دیگران (2009)، فرم کوتاه پرسشنامه راهبردهای تنظیم شناختی هیجانی گارنفسکی و کرایج (2006) بود. داده‌های پژوهش با استفاده از روش همبستگی پیرسون و معادلات ساختاری توسط نرم‌افزارهای SPSS نسخه 24 و AMOS بررسی شدند. یافته‌­ها: نتایج نشان داد که باورهای فراشناختی، راهبردهای سازش نایافته تنظیم شناختی هیجان، رابطه‌ مستقیم و غیرمستقیم معنادار با اضطراب امتحان دارند(05/0p<). همچنین، تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته نیز نقش میانجی در رابطه بین باورهای فراشناختی با اضطراب امتحان دانش­آموزان دارد(05/0p<). نتیجه‏‌گیری: با توجه به یافته­‌های پژوهش باورهای فراشناختی با واسطه­‌گری راهبردهای تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته دانش‏آموزان می‌‏تواند بر اضطراب امتحان آنان اثرگذار باشد. لذا پیشنهاد می‏‌شود مداخلات مبتنی بر درمان فراشناخت و مداخلات مبتنی بر تنظیم شناختی هیجان در درمان اضطراب امتحان دانش‌‏آموزان مورد توجه قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating Role of Maladaptive Cognitive Emotion Regulation Strategies in the Relationship between Metacognitive Beliefs and Test Anxiety

نویسندگان [English]

  • sajad eslamiyan 1
  • robabeh noury ghasemabadi 2
  • jafar hasani 3
1 Msc, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran.
3 Professor, Department of Clinical Psychology, University of Kharazmi, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The purpose of this study was mediating role of maladaptive cognitive emotion regulation strategies in the relationship between metacognitive beliefs and test anxiety. Method: The method of this study was descriptive -correlational. The whole secondary school students in Tehran city in academic year 1401-1400 were constituted the statistical population of this study. 456 people from this statistical population were selected randomly by convenience sampling and participated in this study. The instruments were test anxiety inventory of Aboighasemi and et al (1375), metacognitions questionnaire for children of Bacow and et al (2009)) and cognitive emotion regulation questionnaire (CERQ) of Garnefski and Kraaij (2006). Data were evaluated and analyzed with the use of Pearson’s correlation and Structural Equation Model (SEM) by SPSS-24 and AMOS. Results: Results showed that metacognitive beliefs and maladaptive cognitive emotion regulation have significant direct and indirect relations with test anxiety in students (p<0.05). Also, maladaptive emotion regulation mediate the relationship between metacognitive beliefs with test anxiety in students (p<0.05). Conclusion: To the result, focusing on the metacognitive beliefs and maladaptive cognitive regulation emotion can play on important role in student test anxiety. More interventions based on metacognitive and cognitive emotion regulation-based interventions in treatment for pathological test anxiety are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Maladaptive Cognitive Emotion Regulation Strategies
  • Metacognitive Beliefs
  • Test Anxiety
ابوالقاسمی، عباس؛ اسدی‌ مقدم، عزیزه؛ نجاریان، بهمن؛ و شکرکن، حسین. (1375). ساخت‌ و اعتباریابی‌ مقیاسی‌ برای‌ سنجش‌ اضطراب‌ امتحان‌ در دانش‌آموزان‌ پایه‌ سوم‌ دوره راهنمایی‌ تحصیلی‌اهواز. مجله علوم تربیتی، 3(2)، 74-61. {پیوند}
بشارت، محمدعلی؛ و بزازیان، سعیده. (1393). بررسی ویژگی­های روانسنجی پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان در نمونه­ای از جامعه ایرانی. مجله دانشکده پرستاری، 84(1)، 70-61. {پیوند}
بیرامی، منصور؛ و پورفرج عمران، مجید. (1392). رابطه بین باورهای فراشناختی، خودکارآمدی، خوشبینی با اضطراب امتحان دانشجویان علوم پزشکی. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی ایلام، 21 (7)، 16-9. {پیوند}
جوادی، وحید؛ خامسان، احمد؛ و راستگو مقدم، میترا. (1395). نقش واسطه‏ای خودتنظیمی در رابطه‏ بین سبک‏های تفکر و اضطراب امتحان دانشجویان دانشگاه بیرجند. فصلنامه روان شناسی شناختی، 4 (4)، 22-11. {پیوند}
خردمند، محدثه؛ زادافشار، سارا؛ عباسخانیان دوانلو، فهیمه؛ و یزدخواستی، فریبا. (1400). نقش خوش‌بینی بر سلامت روان و رشد پس از آسیب پرستاران بخش کرونایی با میانجی‌گری تاب‌آوری و تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه علمی و پژوهشی روان شناسی کاربردی، 15(4)، 50-33. {پیوند}
سپهری، مینا؛ و کیانی، قمر. (1399). رابطه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و گرایش به اعتیاد: نقش میانجی احساس تنهایی اجتماعی عاطفی و طرحواره­های ناسازگار اولیه. اعتیادپژوهی، 14 (56)، 338-313. {پیوند}
عظیمی، سمیه؛ و باقری، نسرین. (1401). نقش میانجیگر خودهای ممکن در رابطه بین چشم­انداز زمان با اضطراب امتحان دانش­آموزان. فصلنامه علمی و پژوهشی روان شناسی کاربردی، 16(1)، 29-11. {پیوند}
غریب­نواز، سعیده؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ و مقدسین، مریم. (1396). ارتباط باورهای فراشناخت با اضطراب امتحان: نقش واسطه­ای راهبردهای راهبردهای تنظیم شناختی هیجان. فصلنامه روان شناسی شناختی، 5 (4)، 15-1. {پیوند}
قادری، بیان؛ محمدخانی، شهرام؛ حسن آبادی، حمیدرضا. (1394). پیش­بینی کننده­های شناختی و فراشناختی اضطراب در نوجوانان. مجله روان شناسی بالینی، 7 (4)، 28-13. {پیوند}
مرادی زاده، یزدان؛ نوری قاسم آبادی، ربابه؛ و حسنی، جعفر. (1395). نقش باورهای فراشناخت و راهبردهای کنترل فکر در علائم اضطراب امتحان دانش­آموزان. مجله روانشناسی شناختی، 4 (4)، 30-21. {پیوند}
Aliche, J. C., Ifeagwazi, C. M., Chukwuorji, J. C., & Eze, J. E. (2020). Roles of religious commitment, emotion regulation and social support in preoperative anxiety. Journal of religion and health59 (2), 905-919. [Link]
Bacow, T. L., Pincus, D. B., Ehrenreich, J. T., & Brody, L. R. (2009). The metacognitions questionnaire for children: Development and validation in a clinical sample of children and adolescents with anxiety disorders. Journal of anxiety disorders23 (6), 727-736. [Link]
Barendse, M. E., Simmons, J. G., Patton, G., Mundy, L., Byrne, M. L., Seal, M. L., & Whittle, S. (2020). Adrenarcheal timing longitudinally predicts anxiety symptoms via amygdala connectivity during emotion processing. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry59 (6), 739-748. [Link]
Chamizo-Nieto, M. T., Rey, L., & Sánchez-Álvarez, N. (2020). Validation of the spanish version of the Cognitive Emotion Regulation Questionnaire in adolescents. Psicothema32 (1), 153-159. [Link]
Chorpita, B. F., Tracey, S. A., Brown, T. A., Collica, T. J., & Barlow, D. H. (1997). Assessment of worry in children and adolescents: An adaptation of the Penn State Worry Questionnaire. Behaviour Research and Therapy35(6), 569-581. [Link]
Chow, S. C., Shao, J., Wang, H., & Lokhnygina, Y. (2017). Sample size calculations in clinical research. Chapman and Hall/CRC. [Link]
Christner, C. H., & Strömsten, T. (2015). Scientists, venture capitalists and the stock exchange: The mediating role of accounting in product innovation. Management Accounting Research28, 50-67. [Link]
Dourado, D. M., Rolim, J. A., Machado, N., de Souza Ahnerth, N. M. G., & Batista, E. C. (2020). Anxiety and Depression in the Caregiver of the Family Member with Mental Disorder. Anxiety3 (1), 1-10. [Link]
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2006). Cognitive emotion regulation questionnaire–development of a short 18-item version (CERQ-short). Personality and Individual Differences41 (6), 1045-1053. [Link]
Garnefski, N., & Kraaij, V. (2018). Specificity of relations between adolescents’ cognitive emotion regulation strategies and symptoms of depression and anxiety. Cognition and Emotion32 (7), 1401-1408. [Link]
Grezellschak, S., Lincoln, T. M., & Westermann, S. (2015). Cognitive emotion regulation in patients with schizophrenia: Evidence for effective reappraisal and distraction. Psychiatry research229(1-2), 434-439. [Link]
Hewitt, E., & Stephenson, J. (2012). Foreign language anxiety and oral exam performance: A replication of Phillips's MLJ study. The Modern Language Journal96 (2), 170-189. [Link]
Huntley, C. D., Young, B., Smith, C. T., Jha, V., & Fisher, P. L. (2020). Assessing metacognitive beliefs in test anxiety: Psychometric properties of the metacognitions questionnaire, 30 (MCQ-30) among university students. Current Psychology, 2(5), 1-9. [Link]
Jamieson, J. P., Peters, B. J., Greenwood, E. J., & Altose, A. J. (2016). Reappraising stress arousal improves performance and reduces evaluation anxiety in classroom exam situations. Social Psychological and Personality Science7 (6), 579-587. [Link]
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.), New York: The Guilford Press. [Link]
Lei, H., Zhang, X., Cai, L., Wang, Y., Bai, M., & Zhu, X. (2014). Cognitive emotion regulation strategies in outpatients with major depressive disorder. Psychiatry research218(1-2), 87-92. [Link]
Liu, Y., Pan, H., Yang, R., Wang, X., Rao, J., Zhang, X., & Pan, C. (2020). Test anxiety and emotion regulation among undergraduate medical students in China: the mediating role of psychological resilience. Researchsquare, 1 (2), 1-23. [Link]
Mills, P., Newman, E. F., Cossar, J., & Murray, G. (2015). Emotional maltreatment and disordered eating in adolescents: Testing the mediating role of emotion regulation. Child abuse & neglect39, 156-166. [Link]
Nandrino, J. L., Claisse, C., Duprez, C., Defrance, L., Brunelle, E., Naassila, M., & Gandolphe, M. C. (2021). Training emotion regulation processes in alcohol-abstinent individuals: A pilot study. Addictive Behaviors114 (1), 1-28. [Link]
Natalini, E., Fioretti, A., Riedl, D., Moschen, R., & Eibenstein, A. (2021). Tinnitus and Metacognitive Beliefs—Results of a Cross-Sectional Observational Study. Brain Sciences, 11 (1), 3-10.  [Link]
Patron, E., Benvenuti, S. M., Favretto, G., Gasparotto, R., & Palomba, D. (2014). Depression and reduced heart rate variability after cardiac surgery: the mediating role of emotion regulation. Autonomic Neuroscience180, 53-58. [Link]
Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2004). SPSS and SAS procedures for estimating indirect effects in simple mediation models. Behavior research methods, instruments, & computers36(4), 717-731. [Link]
Sellers, R., Varese, F., Wells, A., & Morrison, A. P. (2017). A meta-analysis of metacognitive beliefs as implicated in the self-regulatory executive function model in clinical psychosis. Schizophrenia research, 179 (1), 75-84. [Link]
Taube-Schiff, M., Van Exan, J., Tanaka, R., Wnuk, S., Hawa, R., & Sockalingam, S. (2015). Attachment style and emotional eating in bariatric surgery candidates: The mediating role of difficulties in emotion regulation. Eating behaviors18, 36-40. [Link]
Vanstone, D. M., & Hicks, R. E. (2019). Transitioning to university: Coping styles as mediators between adaptive-maladaptive perfectionism and test anxiety. Personality and Individual Differences141(2), 68-75. [Link]
Wells, A. (2011). Metacognitive therapy for anxiety and depression. NewYork: Giulford Press. [Link]