مقایسه واکنش‌پذیری هیجانی و نظریه ذهن دختران براساس سبک‌های ابرازگری هیجانی مادران

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار گروه مشاوره، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسۀ واکنش ­پذیری هیجانی و نظریه ذهن کودکان بر اساس سبک ­های ابرازگری هیجانی مادرانشان بود. روش: روش پژوهش توصیفی از نوع علّی-مقایسه­ ای بود و در دو گام به صورت آنلاین به انجام رسید. ابتدا با استفاده از روش نمونه ­گیری در دسترس، تعداد 105 نفر از مادرانی که نمرات آن­ها در هر یک از پرسشنامه ­های ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990)، دوسوگرایی در ابرازگری هیجانی کینگ و امونز (1990) و کنترل هیجانی راجر و نشوور (1987) یک انحراف استاندارد بالاتر از میانگین به دست آمد (در هر گروه 35 نفر) به گام دوم وارد شدند. در گام دوم برای دختران 10-12 ساله این مادران پرسشنامه ­های نظریه ذهن (موریس، 1999؛ بارون-کوهن، 2001) و واکنش ­پذیری هیجانی ناک (2008) اجرا شد. داده­ ها به روش تحلیل واریانس و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته­ ها: نتایج نشان داد میزان واکنش ­پذیری هیجانی (001/0=p) فرزندانِ مادران با سبک­ های کنترل و دوسوگرایی هیجانی به ترتیب بالا­تر از سبک ابراز­گری هیجانی است و نمرات نظریه ذهن (001/0=p) فرزندانِ مادران با سبک­ های کنترل هیجانی و دوسوگرایی در ابرازگری هیجان به ترتیب پایین ­تر از سبک ابراز­گری هیجانی است. نتیجه ­گیری: تبیین یافته­ ها نشان می ­دهد که در سبک کنترل هیجانی به ­سبب سرکوب هیجانات، کودکان واکنش­ پذیری هیجانی بیشتری داشته و توانایی پردازش هیجانات در آن­ها پایین ­تر است؛ درحالی که در سبک ابراز­گری هیجانی، تعادل در ابراز هیجانات باعث می­ شود کودک از آگاهی هیجانی بالایی برخوردار بوده و بهتر بتواند با دیگران ارتباط بگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison of the Emotional Reactivity and Theory of Mind of girls based on Mothers' Emotional Expression Styles

نویسندگان [English]

  • Samin Baharshanjani 1
  • Neda Nazarboland 2
  • Hajar Falahzade 2
1 Master Degree, Department of counseling, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor Assistant, Deprtment of Counseling, Shahid Beheshti University. Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aims: The aim of this study was to compare emotional reactivity and children's theory of mind based on their mothers' emotional expression styles. Method: The research method was descriptive causal-comparative and was conducted online in two steps. First, using available sampling method, 105 mothers whose scores were a standard deviation above average in each of the emotional expressiveness (King and Emmons, 1990), Ambivalence over emotional expressiveness (King and Emmons, 1990) and Emotional Control (Roger and Nashvor, 1987) questionnaires (35 people in each group), entered the second step. In the second step, for the 10-12-year-old girls of these mothers, the Theory of Mind (Muris, 1999; Baron Cohen, 2001) and Emotional Reactivity (Nock, 2008) Questionnaires were administered. Data were analyzed by analysis of variance and Pearson correlation coefficient. Results: The results showed that children's emotional reactivity with mothers with control and emotional ambivalence styles are order higher than emotional expressiveness style and the scores of children's theory of minds (p = 0.001) with mothers with emotional control and emotional ambivalence styles are order lower than emotional expression style. Conclusions: The explanation of the findings shows that in the emotional control style due to the suppression of emotions, children have more emotional reactivity and the ability to process of emotions in them is lower, while in the emotional expression style, the balance of emotional expression makes the child has high emotional awareness and can better communicate with others.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Emotional Expressiveness
  • Ambivalence of emotional expressiveness
  • Emotional control
  • Theory of mind
  • Emotional reactivity
دولتشاهی، بهروز؛ یونسی سینکی، ملیحه. (1398). پیش­بینی مشکلات رفتاری کودکان بر­مبنای سبک­های والد­گری، ابراز­گری هیجان، کنترل هیجان و دوسوگرایی در ابراز هیجان مادران. فصلنامه روانشناسی کاربردی. 13 (1)، 7-31. [پیوند]
دهقان، فاطمه؛ یزدان­بخش، کامران و مؤمنی، خدا­مراد. (1393). تأثیر آموزش مهارت­های ارتباطی بر ارتقای سطوح نظریه ذهن کودکان. فصلنامه علمی-پژوهشی شناخت اجتماعی، 3 (ویژه­نامه). 83-96. [پیوند]
رفیعی­نیا، پروین؛ رسول­زاده طباطبایی، کاظم و آزاد­فلاح، پرویز. (1385). رابطه­ی سبک­های ابراز هیجان با سلامت­عمومی در دانشجویان. مجله روانشناسی، 1، 85-105. [پیوند]
عباسی، م؛ و پیرانی، ذ؛ و درگاهی، ؛ و آقاویردی نژاد، ش. (1393). ارتباط بین نارسایی شناختی و نارسایی هیجانی با تعلل ورزی تصمیم گیری در دانشجویان. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی, 14(10), 898-908. [پیوند]
علوی، خدیجه؛ اصغری مقدم، محمد­علی؛ رحیمی­نژاد، عباس و فراهانی، حجت­اله. (1396). ویژگی­های روان­سنجی پرسشنامه دوسوگرایی در ابراز هیجان. فصلنامه علمی-پژوهشی پژوهش در سلامت روانشناختی. 11(1)، 74-91. [پیوند]
علی اکبری، م؛ کاکوجویباری، ع؛ امیرآبادی، ف؛ شقاقی، ف؛ زارع، ن؛ و خالقی، ف. (1392). بررسی نقش تئوری ذهن و کارکردهای اجرایی در پیش بینی همدلی. تازههای علوم شناختی، 15 (2 (مسلسل 58)). 1-10. [پیوند]
قمرانی، ا.، و البرزی، ش.، و خیر، م. (1385). بررسی روایی و اعتبار آزمون نظریه ذهن در گروهی از دانش آموزان عقب مانده ذهنی و عادی شهر شیراز. مجله روانشناسی, 10(2 (پیاپی 38))، 181-199. [پیوند]
مقبلی هنزائی، معصومه؛ زنجانی، زهرا و امیدی، عبداله. بررسی ویژگیهای روانسنجی نسخه فارسی مقیاس واکنشپذیری هیجانی در دانشجویان. مجله دانشگاه علوم پزشکی جیرفت، 7( 1 ،)302-312 [پیوند]
Ahmetoglu, E., Ilhan Ildiz, G., Acar, I. H., & Encinger, A. (2018). Children's emotion regulation and attachment to parents: Parental emotion socialization as a Moderator. Social Behavior and Personality: an international journal46(6), 969-984. ]link[
Bariola, E., Gullone, E., & Hughes, E. K. (2011). Child and adolescent emotion regulation: The role of parental emotion regulation and expression. Clinical child and family psychology review14(2), 198. ]link[
Baron‐Cohen, S., Wheelwright, S., Hill, J., Raste, Y., & Plumb, I. (2001). The “Reading the Mind in the Eyes” test revised version: A study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high‐functioning autism. Journal of child psychology and psychiatry42(2), 241-251. ]link[
Borelli, J. L., Ensink, K., Hong, K., Sereno, A. T., Drury, R., & Fonagy, P. (2018). School-aged children with higher reflective functioning exhibit lower cardiovascular reactivity. Frontiers in Medicine5, 196. ]link[
Brothers, L. (1990). The neural basis of primate social communication. Motivation and emotion, 14(2), 81-91. ]link[
Bruno, S., Lutwak, N., & Agin, M. A. (2009). Conceptualizations of guilt and the corresponding relationships to emotional ambivalence, self-disclosure, loneliness and alienation. Personality and Individual Differences47(5), 487-491. ]link[
Buck, B. E., Healey, K. M., Gagen, E. C., Roberts, D. L., & Penn, D. L. (2016). Social cognition in schizophrenia: factor structure, clinical and functional correlates. Journal of Mental Health25(4), 330-337. ]link[
Cassels, T. G. C. (2015). A systematic analysis of the 'Reading the Mind in the Eyes' task in children and what it means for understanding social perspective taking (Doctoral dissertation, University of British Columbia). ]link[
Cebula, K. R., & Wishart, J. G. (2008). Social cognition in children with Down syndrome. International review of research in mental retardation35, 43-86. ]link[
Chaplin, T. M., Cole, P. M., & Zahn-Waxler, C. (2005). Parental Socialization of Emotion Expression: Gender Differences and Relations to Child Adjustment. Emotion, 5(1), 80–88. https://doi.org/10.1037/1528-3542.5.1.80 ]link[
Cheng, F., Wang, Y., Zhao, J., & Wu, X. (2018). Mothers’ negative emotional expression and preschoolers’ negative emotional regulation strategies in Beijing, China: The moderating effect of maternal educational attainment. Child abuse & neglect, 84, 74- 81. ]link[
Choi, A. (2018). Emotional well-being of children and adolescents: Recent trends and relevant factors. ]link[
Cummings, E. M., Goeke‐morey, M. C., & Papp, L. M. (2003). Children's responses to everyday marital conflict tactics in the home. Child development74(6), 1918-1929. ]link[
Davies, P. T., Harold, G. T., Goeke-Morey, M. C., Cummings, E. M., Shelton, K., Rasi, J. A., & Jenkins, J. M. (2002). Child emotional security and interparental conflict. Monographs of the society for Research in Child Development, i-127. ]link[
Deighton, R. M., & Traue, H. C. (2006). Emotionale Ambivalenz, Körperbeschwerden, Depressivität und soziale Interaktion: Untersuchungen zur deutschen Version des “Ambivalence over Emotional Expressiveness Questionnaire “(AEQG18). Zeitschrift für Gesundheitspsychologie, 14(4), 158-170. ]link[
Eisenberg, N., Valiente, C., Morris, A. S., Fabes, R. A., Cumberland, A., Reiser, M., ... & Losoya, S. (2003). Longitudinal relations among parental emotional expressivity, children's regulation, and quality of socioemotional functioning. Developmental psychology, 39(1), 3. ]link[
Ensink, K., Normandin, L., Plamondon, A., Berthelot, N., & Fonagy, P. (2016). Intergenerational pathways from reflective functioning to infant attachment through parenting. Canadian Journal of Behavioural Science/Revue canadienne des sciences du comportement, 48(1), 9. ]link[
Fosco, G. M., & Grych, J. H. (2007). Emotional expression in the family as a context for children's appraisals of interparental conflict. Journal of family psychology21(2), 248. ]link[
Gambin, M., Woźniak-Prus, M., Konecka, A., & Sharp, C. (2021). Relations between attachment to mother and father, mentalizing abilities and emotion regulation in adolescents. European Journal of Developmental Psychology, 18(1), 18-37. ]link[
Grych, J. H., & Cardoza-Fernandes, S. (2001). Understanding the impact of interparental conflict on children. Interparental conflict and child development, 157-187. ]link[
Güler, Ç. Y., & Karaca, T. (2021). The Role of Differentiation of Self in Predicting Rumination and Emotion Regulation Difficulties. Contemporary Family Therapy, 1-11. ]link[
Hollenstein, T., Tighe, A. B., & Lougheed, J. P. (2017). Emotional development in the context of mother–child relationships. Current opinion in psychology17, 140-144. ]link[
Jespersen, J. E., Hardy, N. R., & Morris, A. S. (2021). Parent and Peer Emotion Responsivity Styles: An Extension of Gottman’s Emotion Socialization Parenting Typologies. Children, 8(5), 319. ]link[
King, L. A., & Emmons, R. A. (1990). Conflict over emotional expression: Psychological and physical correlates. Journal of personality and social psychology58(5), 864. ]link[
Krause, E. D., Mendelson, T., & Lynch, T. R. (2003). Childhood emotional invalidation and adult psychological distress: The mediating role of emotional inhibition. Child abuse & neglect, 27(2), 199-213. ]link[
Lysaker, P. H., Minor, K. S., Lysaker, J. T., Hasson-Ohayon, I., Bonfils, K., Hochheiser, J., & Vohs, J. L. (2020). Metacognitive function and fragmentation in schizophrenia: Relationship to cognition, self-experience and developing treatments. Schizophrenia Research: Cognition19, 100142. ]link[
Mohammad Aminzadeh, D., Asmari, Y., Karimi, S., Hosiensabet, F., & Sharifi, M. (2018). Improvement of subjective well-being in students with physical disability: Mental rehabilitation based on teaching emotion regulation skills. ]link[
Morris, A. S., Criss, M. M., Silk, J. S., & Houltberg, B. J. (2017). The impact of parenting on emotion regulation during childhood and adolescence. Child Development Perspectives11(4), 233-238. ]link[
Muris, P., Steerneman, P., Meesters, C., Merckelbach, H., Horselenberg, R., van den Hogen, T., & van Dongen, L. (1999). The TOM test: A new instrument for assessing theory of mind in normal children and children with pervasive developmental disorders. Journal of Autism and Developmental Disorders, 29(1), 67-80. ]link[
Musser, E. D., Lugo, Y., Ward, A. R., Tenenbaum, R. B., Morris, S., Brijmohan, N., & Martinez, J. (2018). Parent emotion expression and autonomic-linked emotion dysregulation in childhood ADHD. Journal of Psychopathology and Behavioral Assessment40(4), 593-605. ]link[
Moritz, S., & Lysaker, P. H. (2018). Metacognition–what did James H. Flavell really say and the implications for the conceptualization and design of metacognitive interventions. Schizophrenia Research201, 20-26. ]link[
Nelson, J. A., O'Brien, M., Calkins, S. D., Leerkes, E. M., Marcovitch, S., & Blankson, A. N. (2012). Maternal expressive style and children's emotional development. Infant and child development, 21(3), 267-286. ]link[
Nock, M. K., Wedig, M. M., Holmberg, E. B., & Hooley, J. M. (2008). The emotion reactivity scale: development, evaluation, and relation to self-injurious thoughts and behaviors. Behavior therapy39(2), 107-116. ]link[
O’Bryan EM, McLeish AC, Johnson AL. (2017). The Role of Emotion Reactivity in Health Anxiety. Behavior Modification  ]link[
Palmer, P. A. (2017). PREDICTING COLLEGE STUDENTS’DIFFERENTIATION OF SELF WITH DIMENSIONS OF EXECUTIVE FUNCTIONING SKILLS (Doctoral dissertation, Middle Tennessee State University). ]link[
Pahnke, R., Mau-Moeller, A., Hamm, A. O., & Lischke, A. (2020). Reading the Mind in the Eyes of Children Test (RME-CT): Development and Validation of a Complex Emotion Recognition Test. Frontiers in Psychiatry, 11, 376  ]link[
Peña-López, I. (2016). PISA 2015 Results (Volume II). Policies and Practices for Successful Schools. ]link[
Ripper, C. A., Boyes, M. E., Clarke, P. J., & Hasking, P. A. (2018). Emotional reactivity, intensity, and perseveration: Independent dimensions of trait affect and associations with depression, anxiety, and stress symptoms. Personality and Individual Differences121, 93-99. ]link[
Roger, D., & Najarian, B. (2009). The construction and validation of a new scale for measuring emotion control. Personality and Individual Differences, 10:845- 853. ]link[
Roger, D., & Nesshoever, W. (1987). The construction and preliminary validation of a scale for measuring emotional control. Personality and individual Differences8(4), 527-534. ]link[
SAINI, M. P., & Saraswat, C. R. (2021). EMOTIONAL DEVELOPMENT: FACTORS AFFECTING EMOTIONAL DEVELOPMENT. Psychology and Education Journal58(2), 8876-8880. ]link[
Schwarzer, N. H., Nolte, T., Fonagy, P., & Gingelmaier, S. (2021, January). Mentalizing and emotion regulation: Evidence from a nonclinical sample. In International forum of psychoanalysis (Vol. 30, No. 1, pp. 34-45). Routledge. ]link[
Shapero, B. G., Abramson, L. Y., & Alloy, L. B. (2016). Emotional reactivity and internalizing symptoms: Moderating role of emotion regulation. Cognitive therapy and research40(3), 328-340. ]link[
Tullis, J. G., & Fraundorf, S. H. (2017). Predicting others’ memory performance: The accuracy and bases of social metacognition. Journal of Memory and Language95, 124-137. ]link[
WHO (2018), Mental Health: Strengthening our Response ]link[