کشف مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با عملکرد ورزشی فردی و گروهی فوتبالیست‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری روان شناسی دانشگاه اصفهان- اصفهان - ایران

2 استاد گروه روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان-اصفهان-ایران

4 استادگروه رفتار حرکتی-دانشگاه اصفهان-اصفهان- ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف کشف مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با عملکرد ورزشی در فوتبالیست‌ها انجام شد. روش: روش این پژوهش کیفی از نوع تحلیل مضمون (کینگ، 2004) بوده است. ابتدا از طریق مطالعه ­اکتشافی متون ­تخصصی و سپس از طریق مصاحبه ­اکتشافی با فوتبالیست ها (25 نفر)، مربیان (11 نفر)و متخصصین فوتبال (50­ نفر)که با شیوه نمونه­ گیری غیراحتمالی از نوع هدفمند انتخاب شدند، برای شناسایی گزاره­ ها، کد گذاری آن­ها، تشکیل شبکه­ مضامین­ وسیع، شناسایی مضامین ­فرعی و اختصاص آن­ها به  مضامین­ اصلی برای تدوین سیستم طبقه بندی اقدام شد. یافته­ ها: مضامین ­اصلی در نه حوزه    شامل شناختی (20 مضمون فرعی)، عاطفی (13 مضمون فرعی)، رفتاری (16 مضمون فرعی)، شناختی–عاطفی (9 مضمون فرعی)، شناختی–رفتاری (6 مضمون فرعی)، عاطفی– رفتاری (6 مضمون فرعی)، اجتماعی (6 مضمون فرعی)،  پایه (3 مضمون فرعی) و مؤلفه ­ها و مهارت­ های تیمی (11مضمون فرعی)شناسایی شدند. نتیجه­ گیری: کشف مؤلفه‌های شناختی، عاطفی و رفتاری مرتبط با عملکرد ورزشی فردی و گروهی فوتبالیست‌ها علاوه بر این که به عنوان معیارهای مهم تعیین فوتبالیست­ های موفق کاربرد دارد، در رشد و ارتقاء عملکرد فردی و تیمی آن­ها، حفظ و استمرار وضعیت ایده­ آل فوتبالیست­ های نخبه و موفق، مشاوره ­دهی به آن­ها، پیشگیری از آسیب و بازتوانی آن­ها برای دستیابی به اجرای بهینه کاربرد دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Detection of Cognitive, Affective, and Behavioral Items Related to Soccer Players’ Technical and Tactical Performance

نویسندگان [English]

  • mohammad bibak 1
  • Mohammadbagher Kajbaf 2
  • Hamid Taher Nashat Doost 3
  • Ahmad Reza Movahedi 4
1 Phd Condidat of psychology. Univercity of Isfahan- Isfhan-Iran
2 University of Isfahan
3 Proffesor of psychology- Univercity of Isfahan-Isfahan-Iran
4 , Professor of Psychomotor learning and development, University of Isfahan-isfahan-Iran
چکیده [English]

Aim:The present study aimed to detect cognitive, affective, and behavioral items related to soccer players’ technical and tactical performance. Method: The method of this study was Thematic Analysis (King, 2004). First, using exploratory study of specialized texts, units were identified and encoded and also units of each category were determined. Then by nonprobability based qualitative-purposive sampling method and via exploratory interviews with soccer players(n=25), coaches(n=11) and football specialists(n=50),  statements were identified, then a network of comprehensive themes was made and then main themes and categories were identified. Results: The themes and categories included cognitive items (20 items), affective items (13 items), behavioral items (16 items), cognitive- affective items (9 items), cognitive- behavioral items (6 items), affective- behavioral items (6 items), social items (6 items), basic items (3 items) and team items (11 items). Conclusion: Detection of cognitive, affective, and behavioral items related to soccer players’ technical and tactical performance, is useful and effective to distinguish successful soccer players, performance technical and tactical improvement, maintenance successful soccer players, counseling, injury prevention, and rehabilitation.  

کلیدواژه‌ها [English]

  • Affective Item
  • Behavioral Item
  • Cognitive Item
  • Football player
  • Sport Performance
Constandt, B. (2019). Does it really matter? A study on soccer fans’ perceptions of ethical leadership and their role as “stakeowners”. Sport Management Review, 23(3):374-386