نقش واسطه‌ای رفتارهای سلامت در رابطة پنج عامل بزرگ شخصیت و استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد روانشناسی دانشگاه شهید بهشتی

2 عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

3 هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی

10.48308/apsy.2022.223335.1202

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آزمون نقش واسطه­ای رفتارهای سلامت در رابطة ویژگی‌­های شخصیتی و رفتار استفادة پرخطر و مشکل­آفرین از اینترنت در دانشجویان انجام شد. روش: در این پژوهش همبستگی، 279 دانشجو (116 پسر و 163 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب شدند، به نسخة کوتاه پرسشنامه پنج عاملی بزرگ شخصیت (مک‌کری و کاستا، 1987)، نیمرخ سبک زندگی ارتقا دهندة سلامت ـ نسخة تجدید‌نظرشده دوم (والکر، سیچریست و پندر، 1995) و مقیاس غربالگری استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت (جلینکینگ و همکاران، 2014) پاسخ دادند. به منظور آزمون روابط مفروض در مدل پیشنهادی از روش آماری مدل‌یابی معادله ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل واسطه­‌مندی نسبی رفتارهای ارتقا دهندة سبک زندگی سلامت‌محور در رابطة ویژگی­‌های شخصیتی و استفادة پرخطر و مشکل­آفرین از اینترنت با داده­‌ها برازش مطلوبی داشت. نتایج نشان داد که در مدل مفروض، تمامی وزن‌­های رگرسیونی از لحاظ آماری معنادار بودند و متغیرهای صفات شخصیت و رفتارهای سلامت، 42 درصد از واریانس نمرات رفتارهای استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از اینترنت را تبیین کردند. نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج مطالعة حاضر همسو با دیگر دغدغة تحرکات نظری و تجربی نشان داد که پنج عامل بزرگ شخصیت از طریق تقویت و یا تضعیف منابع خودنظم‌بخشی مانند حالت‌های عاطفی، ادراکات از کنترل و جهت‌گیری‌های هدف‌مدارانه و متعاقب آن فراخوانی رفتارهای تسهیل‌گر/بازدارنده سبک زندگی سلامت‌محور، در پیش‌بینی رفتار استفادة پرخطر و مشکل‌آفرین از فناوری اینترنت در دانشجویان موثر واقع می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Mediating role of Health Behaviors on the Relationship between Big Five Personality Traits and Problematic and Risky Internet Use

نویسندگان [English]

  • shirin moezzodini 1
  • Shahla pakdaman 2
  • omid shokri 3
1 Graduated from Master of Science in Psychology in Shahid Beheshti University
2 Associate Professor of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University
3 faculty of Shahid Beheshti university
چکیده [English]

Aim: The present study examined the mediating role of health behaviors on the relationship between big five personality traits and problematic and risky internet use among university students. Method: In this correlational study, 297 students (116 male and 163 female) who were selected by available sampling method, responded to the Five Factor Personality Traits Questionnaire (McCrae & Costa, 1987), the Health-Promoting Lifestyle Profile-II (Walker, Sechrist & Pender, 1995) and The Problematic and Risky Internet Use Screening Scale (Jelenchick & colleagues, 2014). Results: Results indicated that the partially mediated model of health behaviors on the relationship between personality traits and problematic and risky internet use had good fit to data. All of the regression weights in hypothesized model were statistically significant and the big five personality traits and health behavior variables accounted for 42% of the variance in problematic and risky internet use. Conclusion: Overall, the results of the present study in line with the other concerns of theoretical and experimental movements showed that the big five personality factors through strengthening or weakening sources of self-regulation such as affective states, perceptions of control and goal-based orientations and then elicitation health-promoting/inhibiting lifestyle behaviors, were effective in predicting the behavior of risky and problematic use of internet technology in students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Problematic And Risky Internet Use
  • Health Behaviors
  • Personality Traits
عبدالله‌پور، م. آ.، شکری، ا.، تقی‌لو، ص.، طولابی، س.، فولادوند، خ. (1391). تغییرناپذیری جنسی روابط بین روان‌رنجورخویی، سبک‌های مقابله، تنشگرهای تحصیلی و واکنش به آنها با بهزیستی ذهنی. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 6 (4)، 118-103.
محمدی، آ.، شکری، ا.، و سپاه منصور، م. (1397). رابطة بین رگه­های شخصیتی و فریبکاری تحصیلی: نقش واسطه­ای فرایندهای ارزیابی شناختی. فصلنامة اخلاق در علوم و فناوری. سال 13، (1)، 176-164.
یگانه، ن. (1401). روابط ساختاری پنج عامل بزرگ شخصیت با نشانه‌های صفت شخصیتی دگرآزاری با میانجیگری شادنفرود در دانشجویان. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 16 (1)، 159-135.  
Meyers, L. S., Gamest. G., & Goarin, A. J. (2016). Applied multivariate research, design and interpretation. Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication.
Sava, F. A., & Popa, R. I. (2011). Personality types based on the Big Five model: A cluster analysis over the Romanian population. Cognition, Brain, Behavior: An Interdisciplinary Journal, 15, 359–384.
Steptoe, A. (2010). Positive well-being and health. In A. Steptoe (Ed.), Handbook of behavioral medicine (pp. 185–195). New York: Springer.
Tsitsika, A., Janikian, M., Greydanus, D. E., Omar, H. A., & Merrick, J. (2013). Internet addiction: A public health concern in adolescence. Hauppauge, NY: Nova Science Publishers.
Walker, S. N., Sechrist, K. R., & Pender, N. J. (1995). The health-promoting lifestyle profile II. Omaha: University of Nebraska Medical Center, College Of Nursing.