تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته نوجوانان سازگار و ناسازگار از ادراک رابطه والد – فرزندی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مشاوره، گروه مشاوره، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

2 . استادیار گروه پژوهشی مطالعات زنان و خانواده، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران. ایمیل: nori.t1363@gmail.com

چکیده

هدف: از مهم‌ترین عوامل مؤثر در مشخصه‌های روانی و رفتاری نوجوانان، نحوۀ ادراک آنان از رابطه با والدین است. این پژوهش کیفی با هدف تحلیل پدیدارشناسانه تجارب زیسته نوجوانان سازگار و ناسازگار از ادراک رابطه والد – فرزندی  انجام شد. روش: مشارکت‌کنندگان این مطالعه از میان نوجوانان گروه سنی 13 الی 19 که به شیوه مبتنی بر هدف انتخاب شدند. روش تحقیق از نوع کیفی پدیدارشناسی تفسیری بود. جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد که پس از مصاحبه با 20 نفر پاسخ‌های مشارکت‌کنندگان به اشباع رسید. در این مطالعه با استفاده از روش کدگذاری باز 115 کد مرتبط با اهداف پژوهش شناسایی شد. یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ادراک نوجوانان سازگار و ناسازگار از رابطۀ والد- فرزندی در 6 مضمون اصلی شناسایی شد. ادراکات منفی نسبت به خود، ادراکات منفی نسبت به والدین، و ادراکات منفی نسبت به تعاملات سه مضمون اصلی مربوط به نوجوانان ناسازگار و سه مضمون اصلی دیگر؛ ادراکات مثبت نسبت به خود، ادراکات مثبت نسبت به والدین، و ادراکات مثبت نسبت به تعاملات مربوط به نوجوانان سازگار استخراج شد. نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که نوجوانان سازگار در رابطه با والدین ادراکات مثبت بیشتری نسبت به خود گزارش کردند و همچنین نسبت به والدین و ارتباط برقرار کردن و گفتگو با آن‌ها دید مثبت‌تر و ثمربخش‌تری داشتند، در مقابل نوجوانان ناسازگار در تعامل با والدین هم خود ادراکی منفی را گزارش کردند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Phenomenological analysis of the lived experiences of adaptive and maladapted adolescents from the perception of the parent-child relationship

نویسندگان [English]

  • samira hashemi 1
  • zahra amanolahi 1
  • tahereh nori 2
1 PhD in Counseling, Department of Counseling, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran.
2 Assistant Professor, Research Department of Women and Family Studies, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran. Email: nori.t1363@gmail.com
چکیده [English]

Aim: One of the most important factors in adolescents' psychological and behavioral characteristics is how they perceive the relationship with parents. This qualitative study was conducted with the aim of phenomenological analysis of the lived experiences of adaptive and maladapted adolescents from the perception of the parent-child relationship. Method: The participants of this study were among the adolescents in the age group of 13 to 19 who were selected based on purpose. The research method was qualitative interpretive phenomenology. Data collection was performed using a semi-structured interview, which after interviewing 20 people, the participants' responses were saturated. In this study, 115 codes related to research objectives were identified using open coding method. Results: The results showed that adaptive and maladaptive adolescents' perceptions of the parent-child relationship were identified in 6 main themes. Negative perceptions of self, negative perceptions of parents, and negative perceptions of the interactions of the three main themes of maladaptive adolescents and the other three main themes; Positive perceptions of self, positive perceptions of parents, and positive perceptions of interactions related to adaptive adolescents were extracted. Conclusion: The results showed that adaptive adolescents reported more positive perceptions of themselves in relation to parents and also had a more positive and fruitful view of parents and communicating with them, in contrast to maladapted adolescents in interaction with parents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Phenomenological
  • adaptive adolescents
  • maladaptive & perception
  • parent-child
ایل بیگی، رضا.، و رستمی، مریم. (1395). نقش سبک‌های فرزندپروری، کمال‌گرایی و کیفیت دوستی در پیش‌بینی ولع مصرف افراد وابسته به مواد مخدر. فصلنامه اعتیاد پژوهی، 10(37):134-113.  ]پیوند[                                          
سلطانی، لادن.، و زینالی، علی. (1398). نقش شیوه‌های تربیتی، استعداد اعتیاد والدین و مزاج فرزند در پیش‌بینی استعداد اعتیاد دانش آموزان نوجوان، فصلنامه اعتیاد پژوهی. 13(54):146-127. ]پیوند[
علوی، خدیجه.، و رمضانی، شیوا. (1399). نقش سبک‌های فرزندپروری ادراک‌شده و شفقت به خود در پیش‌بینی آمادگی اعتیاد جوانان، فصلنامه علمی اعتیاد پژوهی. 14(58):112-89. ]پیوند [
والی نژاد، آرزو؛ نعمت طاووسی، محترم؛ رضابخش، حسین؛ کراسکیان موجمناری، آدیس؛ هواسی سومار، ناهید. (1400). نقش واسطه‌ای نیازهای بین فردی، تعارض والد – نوجوان در رابطه بین سبک‌های والدگری، نیازهای بنیادین با جرح خویشتن خودکشی گرا، ایده پردازی خودکشی، فصلنامه علمی – پژوهشی روانشناسی کاربردی، 3(59):564-537. ]پیوند [
 
 Armour, J.A., Joussemet, M., Varin, R. (2022). Perceived Parenting and Borderline Personality Features during Adolescence, Child Psychiatry & Human Developmen, 69(3):533–545. [Link]
APA. (2002). Developing adolescents: A reference for professionals. Washington, DC: American Psychological Society. [Link]
Baumrind, D. (1991). The influence of parenting style on adolescent competence and substanceuse.J.EarlyAdolesc.11(1):56–95. [Link]
Bi, X., Yang, Y., Li, H., Wang, M., Zhang, W., & Deater-Deckard, K. (2018). Parenting Styles and Parent–Adolescent Relationships: The Mediating Roles of Behavioral Autonomy and Parental Authority. Frontiers in Psychology. 9(13): 21-87. [Link]
Chentsova Dutton, YE., Choi, I-J., & Choi, E. (2020). Perceived Parental Support and Adolescents’ Positive Self-Beliefs and Levels of Distress Across Four Countries. Front. Psychol.11(1):353-5645. [Link]
De Haan, A., Prinzie, P., Sentse, M., & Jongerling, J. (2018). Latent difference score modeling: a flexible approach for studying informant discrepancies. Psychological Assessment, 30(3): 358–369. [Link]
De Los Reyes, A., Ohannessian, C. M., & Racz, S. J. (2019). Discrepancies between adolescent and parent reports about family relationships. Child Development Perspectives, 13(6):53–58. [Link]
Hou, Y., Benner, A. D., Kim, S. Y., Chen, S., Spitz, S., Shi, Y., & Beretvas, T. (2019). Discordance in parents’ and adolescents’ reports of parenting: a meta-analysis and qualitative review. American Psychologist, 75(2): 329–348. [Link]
Huang, C. Y., Cheah, C. S., Lamb, M. E., & Zhou, N. (2017). Associations between parenting styles and perceived child eortful control within Chinese families in the United States, the United Kingdom, and Taiwan. Journal of Cross-CulturalPsychology,48(6):795–812. [Link]
Korelitz, K. E., & Garber, J. (2016). Congruence of parents’ and children’s perceptions of parenting: a meta-analysis. Journal of Youth and Adolescence, 45(3), 1973–1995. https://doi.org/10.1007/ s10964-016-0524-0. [Link]
Miranda, M. C., Affuso, G., Esposito, C., & Bacchini, D. (2016). Parental acceptance–rejection and adolescent maladjustment: Mothers’ and fathers’ combined roles. Journal of Child and Family Studies, 25(4): 1352–1362. [Link]
Mickova., Z. (2022). Impulsivity of Adolescents and Parenting Styles in the Contextof Experimentation with Smoking, journal GRANT,10(2):22-26. [Link]
Perez-Gramaje, A. F., Garcia, O. F., Reyes, M., Serra, E., & Garcia, F. (2019). Parenting Styles and Aggressive Adolescents: Relationships with Self-esteem and Personal Maladjustment. The European Journal of Psychology Applied o Legal Context, 12(1): 1 - 10. [Link]
 Ribeiro.,  O,  Freitas., M,  Rubin., K,  Santos., A. (2022). USA and Portuguese Young Adolescents’ Perceived Qualities and Satisfaction in Their Relationships with Mothers, Fathers and Best-Friends, Children, 9(1): 26 -32. [Link]
Steinberg, L. (2014). Age of opportunity: Lessons from the new science of adolescence. Boston, MA: Houghton Mifflin Harcourt. [Link]
Warren., R, Aloia, L. (2022). Parental Mediation of Cell Phone Use and Adolescent Autonomy, Journal of Family Issues,7(2), 69–88. [Link]
Zuquetto, C. R., Opaleye, E. S., Feijó, M. R., Amato, T. C., Ferri, C. P., & Noto, A. R. (2019). Contributions of parenting styles and parental drunkenness to adolescent drinking. Brazilian Journal of Psychiatry, 41(6): 511-517. [Link]