اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روانشناسی، گروه روانشناسی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه روانشناسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه داروشناسی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48308/apsy.2022.226318.1293

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو انجام شد. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان مبتلا به بیماری پوستی ویتیلیگو مراجعه‌کننده به مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک اصفهان بود که در این میان تعداد 20 نفر با روش نمونه‌گیری دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل (10 نفر برای هر گروه) جایگزین شدند. هر دو گروه پرسشنامه‌های اضطراب بک (1988) و درماتولوژی کیفیت زندگی (2004) را به عنوان پیش‌آزمون تکمیل کردند و پس از اتمام دوره‍ هشت جلسه ای روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی (هفته‌ای یک جلسه ۹۰  دقیقه‌ای به مدت هشت هفته) مجدداً پس‌آزمون و یک ماه بعد پیگیری برای گروه کنترل و آزمایش اجرا شد. داده‌های گردآوری‍شده با استفاده از روش تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر در نرم‍افزارSPSS.23  مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند. یافته‌ها: براساس یافته‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مکرر مشخص شد که روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی میانگین نمرات اضطراب را کاهش و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو را افزایش داد. نتیجه‌گیری: با توجه به اینکه روان‌درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر اضطراب و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو تاثیر دارد، لذا آموزش این رویکرد درمانی به عنوان یک روش مداخله‌ای مؤثر برای کاهش اضطراب و بهبود کیفیت زندگی زنان مبتلا به ویتیلیگو توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effectiveness of Improving the Quality of Life Therapy on Anxiety and Quality of Life in Women with Vitiligo

نویسندگان [English]

  • Misagh Nourozi 1
  • Hamid Taher Neshat Doust 2
  • Fariba Jafari 3
1 Department of Psychology, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Psychology, University of Isfahan, Isfahan, Iran
3 - Professor, Department of pharmacology, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Aim: The aim of this study was to determine the effectiveness of psychotherapy based on improving quality of life on anxiety and quality of life in women with vitiligo. Method: The present study was a quasi-experimental study .The statistical population of this study included all women with vitiligo skin disease referred to Isfahan Dermatology and Leishmaniasis Research Center, among which, 20 people were selected by available sampling method and randomly assigned to experimental and control groups (10 people for each group). Both groups completed Beck Anxiety Questionnaire (1988) and Quality of Life Dermatology (2004) as a pre-test and after completing eight sessions of psychotherapy based on improving quality of life (one 90-minute session per week for eight weeks), the post-test was performed again and one month later for the control and experimental groups. The collected data were analyzed using repeated measures analysis of variance in SPSS.23 software. Results: Based on the findings of repeated measures analysis of variance, it was found that psychotherapy based on improving quality of life reduced the average anxiety scores and increased the quality of life of women with vitiligo. Conclusion: Considering that psychotherapy based on improving the quality of life has an effect on anxiety and quality of life in women with vitiligo, so teaching this therapeutic approach is recommended as an effective intervention method to reduce anxiety and improve the quality of life of women with vitiligo.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Anxiety
  • Quality of life
  • Improving the quality of life therapy
  • Vitiligo
احمدی، راحله؛ سجادیان، ایلناز؛ جعفری، فریبا. (1398). اثربخشی درمان مبتنی بر شفقت بر اضطراب، افسردگی و میل به خودکشی در زنان مبتلا به ویتیلیگو. پوست و زیبایی، 10(1): 29-18. [پیوند]
ایزدی راوندی، سمیه؛ تسلسمی، زهرا؛ حق پرست، عباس؛ و قلعه‍ای ها، علی. (1395). کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به درد مزمن: تعیین نقش شدت و مدت درد. فصلنامه کومش، 17(4): 845-836. [پیوند]
رفیعی، محمد؛ سیفی، اکرم. (1392). بررسی پایایی و اعتبار مقیاس اضطراب بک در دانشجویان. اندیشه و رفتار، 7(27): 46-37. [پیوند]
فریش مایکل بی. (1390). رواندرمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی: کاربرد رویکرد رضایتمندی از زندگی در روانشناسی مثبتنگر و شناخت درمانی، اکرم خمسه، تهران: انتشارات ارجمند. [پیوند]
یوسف‍پور، نرگس؛  اکبری، احمد؛  آهنگری، الهه؛ ثمری، علی اکبر. (1396). بررسی اثربخشی روان درمانی مبتنی بر بهبود کیفیت زندگی بر کاهش افسردگی مبتلایان به سوگ پیچیده. پژوهشهای روانشناسی بالینی و مشاوره (مطالعات تربیتی و روانشناسی). 7(1): 21-37. [پیوند]
 
Aghaei, S., Sodaifi, M., Jafari, P., Mazharinia, Z.,  & Finlay, A.Y. (2004). DLQI scores in vitiligo: reliability and validity of the Persian version. BMC Dermatol 4, 8. [link]
Aghayousefi, M., & Seifi, M. (2013).Group Quality Of  Life Therapy in Patients with multiple Sclerosis.Cilinical psycology ,1(2): 77-81. [link]
Barlow, D.H. (2006). Anxiety and its disorder: The nature and treatment of anxiety and panic (4nd ed.). New York: Guilford Press. [link]
Beck, A.T., Epstein, N., Brown, G., & Steer, R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: Psychometric properties. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 56, 893–897. [link]
Borg, W., & Gall, J. (2017). Quantitative and qualitative research methods in Psychology and Educational Sciences. 5nd ed, SAGE Publishing; 455-6. [link]
Chan, S. (2017). P077 Incongruity in detecting dog sensitized individuals between skin prick and specific dog IgE testing. Ann Allergy Asthma Immunol,119(5): S32. [link]
DeJong, H., Fox E., & Stein, A. (2019). Does rumination mediate the relationship between attentional control and symptoms of depression? J behav Ther Exp Psychiatry, 63: 28-35. [link]
Ezzedine, K., Eleftheriadou, V., Whitton, M., & van Geel, N. (2015). Vitiligo. Lancet, 386 (9988): 74-84. [link]
 Greenberg, J.L., Weingarden, H., & Wilhelm, S. (2019). A practical guide to managing body dysmorphic disorder in the cosmetic surgery setting. JAMA Facial Plast Surg,21(3): 181-2. [link]
Jha, A., Mehta, M., Khaitan, B.K., Sharma, V.K., & Ramam, M. (2016). Cognitive behavior therapy for psychosocial stress in vitiligo. Indian J Dermatol Venereol Leprol, 82(3):308-10. [link]
Kaplan, B.J., & Sadock, V.A. (2015). Synopsis of psychiatry behavioral science/clinical psychiatry, 11th ed. New York:Lippincott Williams & Wilkins. [link]
Karimi, M., & Brazier, J. (2016). Health, health-related quality of life, and quality of life: what is the difference? Pharmacoeconomics, 34(7): 645-9. [link]
Kaviani, H., & Mousavi, A.S. (2009). Psychometric properties of the Persian version of Beck Anxiety Inventory. Tehran University Medical Journal ,66(2): 136-140. [link]
Morrison, B., Burden-The, E., Batchelor, J.M., Mead,  E., Grindlay,  D., & Ratib, S. (2017). Quality of life in people with vitiligo: a systematic review and meta-analysis. Br J Dermatol, 177(6):338-9. 11. [link]
Papadopoulos, L., Bor, R., & Legg, C. (1999). Coping with the disfiguring effects of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitive-behavioural therapy. Br J Med Psychol ,72 (3):385-96. [link]
Papadopoulos, L., Bor, R., & Legg, C. (1999). Coping with the disfiguring effects of vitiligo: a preliminary investigation into the effects of cognitive-behavioural therapy. Br J Med Psychol ,72 (3):385-96. [link]
Rodrigue, J.R., Baz, M.A., Widows, R.M., Ehlers, L., & Shawna M. (2005). A Randomized  Evaluation of Quality Of Life Therapy With patients Awaiting Lung ransplantation. American Jornal of Transplanatation 5, 2425-2432. [link]
Rodrigue, J.R., Mandelbrot, D.A., & Pavlakis, M. (2011).A Psychological intervention to mprove quality of life and reduce psychological distress in adults awaiting kedney Transplantation. Nephrology Dialysis, Transplantation, 26(2): 709-715. [link]
Salman, A., Kurt, E., Topcuoglu, V., & Demircay, Z. (2016). Social anxiety and quality of life in vitiligo and acne patients with facial involvement: a cross-sectional controlled study, Am J Clin Dermatol, 17-11. [link]
Ujiie, H. (2019). Regulatory T cells in autoimmune skin diseases. Exp Dermatol,28(6): 642-6. [link]