ناایمنی‌های دلبستگی و صفات اختلال شخصیت مرزی: نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 پژوهشکدۀ خانواده، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه روان‌شناسی بالینی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استادیار گروه روان‌شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

10.48308/apsy.2023.229702.1427

چکیده

هدف: مطالعۀ حاضر با هدف بررسی نقش میانجی تفکر دوپاره و اعتماد اجتماعی در ارتباط بین ابعاد دلبستگی ناایمن و صفات اختلال شخصیت مرزی انجام شد. روش: جامعۀ آماری پژوهش متشکل از دانشجویان دانشگاه‌های 20 استان ایران بود. جمع‌آوری داده‌ها از بهمن 1399 تا اسفند 1399 ادامه یافت. با به‌کارگیری طرح همبستگی مبتنی بر مدل‌یابی معادلات ساختاری و نمونه‌گیری در دسترس، 436 دانشجو به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. شرکت‌کنندگان مجموعه‌ای از پرسشنامه‌های خودگزارش‌دهی، شامل سیاهۀ سنجش شخصیت– خرده‌مقیاس مرزی، سیاهۀ دلبستگی بزرگسال، پرسشنامۀ اعتماد اجتماعی و سیاهۀ تفکر دوپاره را تکمیل کردند. از مدل‌یابی معادلات ساختاری برای آزمون مدل پیشنهادی استفاده شد. یافته‌ها: نتایج مدل میانجی‌گری سریالی نشان داد که تفکر دوپاره، میانجی‌گر رابطۀ ابعاد دلبستگی ناایمن و اعتماد اجتماعی بود و از سوی دیگر، اعتماد اجتماعی صفات مرزی را پیش‌بینی می‌کرد. متغیرهای پیش‌بین به‌ترتیب 4، 49 و 60 درصد از واریانس تفکر دوپاره، اعتماد اجتماعی و صفات شخصیت مرزی را تبیین می‌کردند. نتیجه‌گیری: مسیری که ناامنی‌های دلبستگی از طریق آن بر صفات اختلال شخصیت مرزی تأثیر می‌گذارند، برای هر یک از ابعاد دلبستگی متفاوت است. به‌علاوه، بی‌اعتمادی اجتماعی، و نه تفکر دوپاره، سازوکاری است که ناایمنی دلبستگی از مسیر آن به صفات اختلال شخصیت مرزی منجر می‌شود. بنابراین، پرداختن به بی‌اعتمادی اجتماعی می‌تواند به درک جامع‌تری از اختلال شخصیت مرزی بیانجامد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Attachment Insecurities and Features of Borderline Personality Disorder: The Mediational Role of Dichotomous Thinking and Social Trust

نویسندگان [English]

  • Ahmad Asgarizadeh 1
  • Mahsa Hunjani 2
  • Mohsen Dehghani 3
  • Saeed Ghanbari 4
1 Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Family Research Institute, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Education and Psychology, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Aim: The current study was aimed to investigate the mediating role of dichotomous thinking and social trust in the association between insecure attachment dimensions and features of Borderline Personality Disorder (BPD). Method: The statistical population included students of universities across 20 provinces in Iran. The data was gathered from February to March 2021. We adopted a correlational design based on structural equation modeling, with 436 university students selected through convenience sampling. Participants completed a battery of self-report measures comprising Personality Assessment Inventory-Borderline Scale, Adult Attachment Inventory, Social Trust Questionnaire and Dichotomous Thinking Inventory. Structural equation modeling was used to test the proposed model. Results: Results of the serial mediation model delineated that dichotomous thinking mediated the link between insecure attachment dimensions and social trust, and in turn, trust predicted the features of BPD. Predictor variables explained 4, 50 and 60 percent of the variance in dichotomous thinking, social trust and BPD features, respectively. Conclusion: The route by which attachment insecurities affect BPD features is specific to each attachment dimension. Moreover, rather than dichotomous thinking, social mistrust is a mechanism through which attachment insecurities contribute to BPD features. Thus, addressing social mistrust may help gain a more comprehensive understanding of BPD.

کلیدواژه‌ها [English]

  • borderline personality disorder
  • dichotomous thinking
  • insecure attachment
  • social trust
اسماعیلیان، نسرین. (1398). تأثیر القای طرد اجتماعی بر پردازش هیجانی و سوگیری شناختی نسبت به درد در افراد دارای ویژگیهای اختلال شخصیت مرزی با و بدون سابقه خودجرحی. رسالۀ دکتری، رشته روان‌شناسی بالینی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی. (پیوند)
رضوی، سید مهدی. (16 آذر 1400). آمار دانشجویان ایرانی در داخل و خارج از کشور. ایمنا. برگرفته در تاریخ 3 آبان 1401 از (پیوند)
زارعی، گیتی، رحیمیان بوگر، اسحق، معاضدیان، آمنه و جهان، علی. (1399). تغییرات سازمان شخصیت در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B.  فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، 14(4)، 493-473. (پیوند)
زارعی، گیتی، رحیمیان بوگر، اسحق، معاضدیان، آمنه و جهان، علی. (1401). بررسی تغییرات روابط موضوعی در بازه‌های زمانی مختلف درمان معطوف به انتقال در اختلالات شخصیت خوشه B. فصلنامه روان‌شناسی کاربردی، انتشار آنلاین پیش از چاپ. (پیوند)
صفاری نیا، مجید، و شریف، نسیم. (1392). ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه اعتماد اجتماعی، فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی، 3(11)، 57-47. (پیوند)
صیدی، ستار، احمدیان، حمزه، و صفاری نیا، مجید. (1398). پیش بینی رفتار جامعه پسند بر اساس اعتماد اجتماعی و دیدگاه گیری اجتماعی. فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی. 20(3)، 21-11. (پیوند)
یعقوبی، ابوالقاسم، محمدی، سحر، ذوقی پایدار، محمدرضا، و فرهادی، مهران. (1400). تدوین مدل ساختاری تبیین رفتار جامعه‌پسند بر اساس انگیزه تعلق و حساسیت طردشدگی با میانجی‌گری اعتماد اجتماعی. شناخت اجتماعی. 10(1)، 43-26. (پیوند)
 
Abramov, G., Kautz, J., Miellet, S., & Deane, F. P. (2022). The influence of attachment style, self-protective beliefs, and feelings of rejection on the decline and growth of trust as a function of borderline personality disorder trait count. Journal of psychopathology and behavioral assessment, 1-14. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s10862-022-09965-9  [link]
Allahyarahmadi, R. (2013). Investigation the role and effect of social trust in societies based on sociological theories. Procedia-social and behavioral sciences, 82, 780-783. http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.06.348 [link]
Alberts, H. J., Thewissen, R., & Raes, L. (2012). Dealing with problematic eating behaviour. The effects of a mindfulness-based intervention on eating behaviour, food cravings, dichotomous thinking and body image concern. Appetite, 58(3), 847-851. https://doi.org/10.1016/j.appet.2012.01.009  [link]
American Psychiatric Association (2022). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed. Text Revision). Washington DC: American Psychiatric Publishing. [link]
Arksey, H., & O'Malley, L. (2005). Scoping studies: Towards a methodological framework. International journal of social research methodology8(1), 19-32. https://doi.org/10.1080/1364557032000119616 [link]
Arntz, A., & Veen, G. (2001). Evaluations of others by borderline patients. The Journal of nervous and mental disease, 189(8), 513-521. https://doi.org/10.1097/00005053-200108000-00004  [link]
Bao, X., Li, S., Zhang, Y., Tang, Q., & Chen, X. (2022). Different effects of anxiety and avoidance dimensions of attachment on interpersonal trust: a multilevel meta-analysis. Journal of Social and Personal Relationships39(7), 2069-2093. https://doi.org/10.1177/02654075221074387  [link]
Bartholomew, K., & Horowitz, L. M. (1991). Attachment styles among young adults: A test of a four-category model. Journal of Personality and Social Psychology, 61(2), 226–244. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.61.2.226 [link]
Bateman, A., & Fonagy, P. (2016). Mentalization-based treatment for personality disorders: A practical guide. Oxford University Press.[link]
Beck, A. T., Butler, A. C., Brown, G. K., Dahlsgaard, K. K., Newman, C. F., & Beck, J. S. (2001). Dysfunctional beliefs discriminate personality disorders. Behaviour research and therapy39(10), 1213-1225. https://doi.org/10.1016/S0005-7967(00)00099 [link]
Bentler, P. M., & Chou, C.-P. (1987). Practical issues in structural modeling. Sociological Methods & Research, 16(1), 78–117. [link]
Besharat, M. A. (2011). Development and validation of adult attachment inventory. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 475-479.  https://doi.org/10.1177/0049124187016001004 [link]
Bo, S., Sharp, C., Fonagy, P., & Kongerslev, M. (2017). Hypermentalizing, attachment, and epistemic trust in adolescent BPD: Clinical illustrations. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 8.172.(2) https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/per0000161  [link]
Bora, E. (2021). A meta-analysis of theory of mind and ‘mentalization’in borderline personality disorder: a true neuro-social-cognitive or meta-social-cognitive impairment? Psychological medicine, 51(15), 2541-2551. https://doi.org/10.1017/S0033291721003718  [link]
Bowlby, J. (1973). Attachment and loss: Volume II: Separation, anxiety and anger. London: The Hogarth press and the institute of psycho-analysis. [link]
Caligor, E., Kernberg, O. F., Clarkin, J. F., & Yeomans F. E. (2018). Psychodynamic therapy for personality pathology: Treating self and interpersonal functioning. American Psychiatric Association Publishing. [link]
Campbell, L., & Stanton, S. C. (2019). Adult attachment and trust in romantic relationships. Current Opinion in Psychology, 25, 148-151. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.copsyc.2018.08.004 [link]
Chan, D. (2009). So why ask me? Are self-report data really that bad? In Statistical and methodological myths and urban legends: Doctrine, verity and fable in the organizational and social sciences. (pp. 309-336). Routledge/Taylor & Francis Group. [link]
Cortes, K., & Wood, J. V. (2019). How was your day? Conveying care, but under the radar, for people lower in trust. Journal of Experimental Social Psychology, 83, 11-22. https://doi.org/10.1016/j.jesp.2019.03.003 [link]
Crowell, J. A., Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (1999). Measurement of individual differences in adolescent and adult attachment. In J. Cassidy & P. R. Shaver (Eds.), Handbook of attachment: Theory, research, and clinical applications (pp. 434–465). The Guilford Press. [link]
Daros, A. R., & Williams, G. E. (2019). A meta-analysis and systematic review of emotion-regulation strategies in borderline personality disorder. Harvard review of psychiatry, 27(4), 217-232. https://psycnet.apa.org/doi/10.1097/HRP.0000000000000212 [link]
De Moor, M. H., Distel, M. A., Trull, T. J., & Boomsma, D. I. (2009). Assessment of borderline personality features in population samples: Is the Personality Assessment Inventory-Borderline Features scale measurement invariant across sex and age? Psychol Assess, 21(1), 125-130. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/a0014502  [link]
Fertuck, E. A., Fischer, S., & Beeney, J. (2018). Social cognition and borderline personality disorder: splitting and trust impairment findings. Psychiatric Clinics, 41(4), 613-632. https://psycnet.apa.org/doi/10.1016/j.psc.2018.07.003 [link]
Fertuck, E., Jekal, A., Song, I., Wyman, B., Morris, M., Wilson, S., . . . Stanley, B. (2009). Enhanced ‘reading the mind in the eyes’ in borderline personality disorder compared to healthy controls. Psychological medicine, 39(12), 1979-1988. https://doi.org/10.1017/S003329170900600X [link]
Fonagy, P., Luyten, P., & Allison, E. (2015). Epistemic petrification and the restoration of epistemic trust: A new conceptualization of borderline personality disorder and its psychosocial treatment. J Pers Disord, 29(5), 575-609. https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/pedi.2015.29.5.575  [link]
Fraley, R. C., & Shaver, P. R. (2000). Adult romantic attachment: Theoretical developments, emerging controversies, and unanswered questions. Review of general psychology, 4(2), 132-154. https://doi.org/10.1037/1089-2680.4.2.132  [link]
Garofalo, C., & Bogaerts, S. (2019). Attachment and personality disorders among child molesters: The role of trust. Sexual Abuse, 31(1), 97-124. https://doi.org/10.1177/1079063217720928  [link]
Gillath, O., Karantzas, G. C., & Selcuk, E. (2017). A net of friends: Investigating friendship by integrating attachment theory and social network analysis. Personality and Social Psychology Bulletin, 43(11), 1546-1565. https://doi.org/10.1177/0146167217719731 [link]
Godbout, N., Daspe, M.-È., Runtz, M., Cyr, G., & Briere, J. (2019). Childhood maltreatment, attachment, and borderline personality–related symptoms: Gender-specific structural equation models. Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy, 11(1), 90. https://doi.org/10.1037/tra0000403 [link]
Gould, J. R., Prentice, N. M., & Aisnlie, R. C. (1996). The Splitting index: Construction of a scale measuring the defense mechanism of splitting. Journal of Personality Assessment66(2), 414-430. https://doi.org/10.1207/s15327752jpa6602_18 [link]
Hashworth, T., Reis, S., & Grenyer, B. F. (2021). Personal agency in borderline personality disorder: The impact of adult attachment style. Frontiers in psychology, 12, 2224. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.669512  [link]
Hazan, C., & Shaver, P. (1987). Romantic love conceptualized as an attachment process. Journal of Personality and Social Psychology, 52,511–524. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0022-3514.52.3.511 [link]
Howard, K. P., Lazarus, S. A., & Cheavens, J. S. (2022). A longitudinal examination of the reciprocal relationship between borderline personality features and interpersonal relationship quality. Personality Disorders: Theory, Research, and Treatment, 13(1), 3. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/per0000484 [link]
Jackson, D. L. (2003). Revisiting sample size and number of parameter estimates: Some Support for the N:q Hypothesis. Structural Equation Modeling: A Multidisciplinary Journal, 10(1), 128-141. https://doi.org/10.1207/S15328007SEM1001_6 [link]
Jackson, K. M., & Trull, T. J. (2001). The factor structure of the Personality Assessment Inventory-Borderline Features (PAI-BOR) Scale in a nonclinical sample. Journal of Personality Disorders, 15, 536-545. https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/pedi.15.6.536.19187 [link].
Kaufman, E. A., & Meddaoui, B. (2021). Identity pathology and borderline personality disorder: An empirical overview. Current Opinion in Psychology, 37, 82-88. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.08.015  [link]
Kaufman, E. A., Beeney, J. E., & Stepp, S. D. (2022). Self-report response style bias and borderline personality features. Current Psychology, 1-9. [link]
Kernberg, O. (1967). Borderline personality organization. Journal of the American psychoanalytic Association15(3), 641-685. https://doi.org/10.1177/000306516701500309
Kernberg, O. F. (1985). Borderline conditions and pathological narcissism. Rowman & Littlefield.
Kim H. Y. (2013). Statistical notes for clinical researchers: assessing normal distribution (2) using skewness and kurtosis. Restorative dentistry & endodontics38(1), 52–54. https://doi.org/10.5395/rde.2013.38.1.52  [link]
King-Casas, B., Sharp, C., Lomax-Bream, L., Lohrenz, T., Fonagy, P., & Montague, P. R. (2008). The rupture and repair of cooperation in borderline personality disorder. science, 321(5890), 806-810. https://psycnet.apa.org/doi/10.1126/science.1156902 [link]
Kline R. B. (2016). Principles and practice of structural equation modeling (4th Ed.). New York: Guilford Press. [link]
Kyriazos, T. (2018) Applied Psychometrics: Sample Size and Sample Power Considerations in Factor Analysis (EFA, CFA) and SEM in General. Psychology9, 2207-2230. https://doi.org/10.4236/psych.2018.98126 [link]
Levy, K. N., Johnson, B. N., Clouthier, T. L., Scala, J., & Temes, C. M. (2015). An attachment theoretical framework for personality disorders. Canadian Psychology/Psychologie Canadienne, 56(2), 197. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/cap0000025  [link]
Luyten, P., Campbell, C., & Fonagy, P. (2021). Rethinking the relationship between attachment and personality disorder. Current Opinion in Psychology, 37, 109-113. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2020.11.003  [link]
MacDonald, K., Berlow, R., & Thomas, M. L. (2013). Attachment, affective temperament, and personality disorders: A study of their relationships in psychiatric outpatients. Journal of Affective Disorders, 151(3), 932-941. https://doi.org/10.1016/j.jad.2013.07.040 [link]
Maraz, A., Nagy, T., & Ziegler, M. (2021). When bad gets worse: Negative wording amplifies negative recall in persons with the borderline personality trait. Applied Cognitive Psychology, 35(1), 274-285. https://doi.org/10.1002/acp.3764  [link]
Mares, S., & McMahon, C. (2020). Attachment security: Influences on social and emotional competence, executive functioning and readiness for school. Health and Education Interdependence, 55-74. [link]
Meyer, B., Pilkonis, P. A., & Beevers, C. G. (2004). What’s in a (neutral) face? Personality disorders, attachment styles, and the appraisal of ambiguous social cues. Journal of Personality Disorders, 18, 320–336. https://psycnet.apa.org/doi/10.1521/pedi.18.4.320.40344 [link]
Mieda, T., Taku, K., & Oshio, A. (2021). Dichotomous thinking and cognitive ability. Personality and Individual Differences169, 110008. https://doi.org/10.1016/j.paid.2020.110008 [link]
Mikulincer, M., & Shaver, P. R. (2017). Attachment in adulthood: Structure, dynamics, and change (2nd ed.). New York, NY: Guilford Press. [link]
Morey, L. C. (1991). The personality assessment inventory professional manual. Odessa, FL: Psychological Assessment Resources.[link]
Nakash-Eisikovits, O. R. A., Dutra, L., & Westen, D. (2002). Relationship between attachment patterns and personality pathology in adolescents. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry41(9), 1111-1123. https://doi.org/10.1097/00004583-200209000-00012 [link]
Napolitano, L. A., & McKay, D. (2007). Dichotomous thinking in borderline personality disorder. Cognitive Therapy and Research, 31(6), 717-726. DOI:10.1007/s10608-007-9123-4  [link]
Pituch K. A. & Stevens J. (2016). Applied multivariate statistics for the social sciences: Analyses with SAS and IBM's SPSS (6th Ed.). Routledge. [link]
Saleh, S. A. (2022). Defense mechanisms and personality disorders. In The Psychology of Consciousness: Theory and Practice (pp. 57-79). Springer, Cham. [link]
Sándor, A., Bugán, A., Nagy, A., Bogdán, L. S., & Molnár, J. (2021). Attachment characteristics and emotion regulation difficulties among maladaptive and normal daydreamers. Current Psychology, 1-18. https://psycnet.apa.org/doi/10.1007/s12144-021-01546-5  [link]
Sauer, S. E., & Baer, R. A. (2010). Validation of Measures of Biosocial Precursors to Borderline Personality Disorder: Childhood Emotional Vulnerability and Environmental Invalidation. Assessment, 17(4), 454–466. https://doi.org/10.1177/1073191110373226 [link]
Schermelleh-Engel, K., Moosbrugger, H., & Müller, H. (2003). Evaluating the fit of structural equation models: Tests of significance and descriptive goodness-of-fit measures. Methods of psychological research online8(2), 23-74. [link]
Schreiber, J. B., Nora, A., Stage, F. K., Barlow, E. A., & King, J. (2006). Reporting structural equation modeling and confirmatory factor analysis results: A Review. The Journal of Educational Research, 99(6), 323-338. https://doi.org/10.3200/JOER.99.6.323-338  [link]
Scott, L. N., Kim, Y., Nolf, K. A., Hallquist, M. N., Wright, A. G., Stepp, S. D., . . . Pilkonis, P. A. (2013). Preoccupied attachment and emotional dysregulation: Specific aspects of borderline personality disorder or general dimensions of personality pathology? Journal of personality disorders, 27(4), 473. https://doi.org/10.1521/pedi_2013_27_099  [link]
Sieswerda, S., Barnow, S., Verheul, R., & Arntz, A. (2013). Neither dichotomous nor split, but schema-related negative interpersonal evaluations characterize borderline patients. Journal of Personality Disorders, 27(1), 36–52. https://doi.org/10.1521/pedi.2013.27.1.36 [link]
Sih, A., & Del Giudice, M. (2012). Linking behavioural syndromes and cognition: A behavioural ecology perspective. Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 367(1603), 2762-2772. https://doi.org/10.1098/rstb.2012.0216  [link]
Simpson, J. A., & Rholes, W. S. (2012). Adult attachment orientations, stress, and romantic relationships. Advances in experimental social psychology (Vol. 45, pp. 279-328): Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-12-394286-9.00006-8  [link]
Smith, M., & South, S. (2020). Romantic attachment style and borderline personality pathology: A meta-analysis. Clinical Psychology Review, 75, 101781. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2019.101781  [link]
Soper, D.S. (2022). A-priori sample size calculator for structural equation models [Software]. Available from [link]
Stallman H. M. (2008). Prevalence of psychological distress in university students--implications for service delivery. Australian family physician37(8), 673–677. [link]
Stein, M. B., Pinsker-Aspen, J. H., & Hilsenroth, M. J. (2007). Borderline pathology and the Personality Assessment Inventory (PAI): An evaluation of criterion and concurrent validity. J Pers Assess, 88(1), 81-89. https://doi.org/10.1080/00223890709336838  [link]
Suor, J. H., Sturge‐Apple, M. L., Davies, P. T., & Cicchetti, D. (2017). A life history approach to delineating how harsh environments and hawk temperament traits differentially shape children's problem‐solving skills. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 58(8), 902-909. https://psycnet.apa.org/doi/10.1111/jcpp.12718  [link]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2019). Using multivariate statistics. New York: Pearson. [link]
Trull, T. J. (1995). Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 1. Identification and validation. Psychological Assessment, 7, 33-41. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/1040-3590.7.1.33  [link]
Trull, T. J., Useda, J. D., Conforti, K., & Doan, B. T. (1997). Borderline personality disorder features in nonclinical young adults: 2. Two-year outcome. J Abnorm Psychol, 106(2), 307-314. https://psycnet.apa.org/doi/10.1037/0021-843X.106.2.307  [link]
Unoka, Z., Seres, I., Aspán, N., Bódi, N., & Kéri, S. (2009). Trust game reveals restricted interpersonal transactions in patients with borderline personality disorder. Journal of personality disorders, 23(4), 399-409. https://doi.org/10.1521/pedi.2009.23.4.399 [link]
Van Heel, M., Luyten, P., De Meulemeester, C., Vanwalleghem, D., Vermote, R., & Lowyck, B. (2019). Mentalizing based on external features in borderline personality disorder compared with healthy controls: The role of attachment dimensions and childhood trauma. Journal of personality disorders, 33(6). https://doi.org/10.1521/pedi_2019_33_373   [link]
Veen, G., & Arntz, A. (2000). Multidimensional dichotomous thinking characterizes borderline personality disorder. Cognitive Therapy and Research, 24(1), 23-45. https://psycnet.apa.org/doi/10.1023/A:1005498824175  [link]