نحوۀ بازنمایی ذهنی از خود و دیگری در مبتلایان به مولتیپل اسکلروزیس: نقش بافتار فرهنگی- اجتماعی

نوع مقاله : علمی- پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد روان شناسی عمومی. گروه روان شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استاد گروه روان شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استادیار گروه روان شناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 استاد گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده پزشکی مرکز تحقیقات علوم اعصاب، مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س)، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

10.48308/apsy.2023.231575.1487

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی بازنمایی­‌های ذهنی از خود و دیگری در مبتلایان به بیماری مولتیپل اسکلروزیس (ام­اس) و مقایسۀ بازنمایی­‌های ذهنی در دو فرهنگ اصفهان و تهران و در دو مطالعه صورت گرفت. مطالعۀ اول- روش: این یک پژوهش شبه ­آزمایشی با طرح عاملی ترکیبی بوده است. جامعۀ آماری مطالعۀ اول، بیماران مبتلا به ام­اس و افراد غیر بیمار در شهر اصفهان بوده است که از این بین 82 نفر بیمار و 82 نفر غیر بیمار به تنظیم فاصله با شخصیت­‌های تصویر خود (در کودکی و در زمان حال)، مادر، شریک عاطفی و دوست در آزمون فاصلۀ بین­ فردی مطبوع در دو حالت فعال و منفعل پرداختند. یافته­‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه­‌گیری مکرر نشان داد مبتلایان به ام­اس فاصلۀ بین­ فردی بیشتری را در مقایسه با افراد غیر بیمار در مواجهه با تصویر خود در زمان حال، شخصیت دوست و شریک عاطفی ترجیح می­دهند. مطالعۀ دوم- روش: در مطالعۀ دوم افراد غیر بیمار شهر تهران به مطالعۀ اول اضافه شدند. جامعۀ آماری گروه سوم دانشجویان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال بوده است که 80 نفر به آزمون فاصلۀ بین­ فردی مطبوع پاسخ دادند. یافته­‌ها: نتایج تحلیل واریانس با اندازه‌­گیری مکرر نشان داد دو گروه اصفهانی در مقایسه با گروه تهران به طور معناداری فواصل بین­ فردی بزرگتری را با تمامی شخصیت­‌ها برگزیند. نتیجه­‌گیری: یافته­‌های پژوهش می­‌تواند بیانگر نوعی تجربه از خود بیگانگی در بیماران مبتلا به ام­اس در سطح بازنمایی‌­های ذهنی و اهمیت فرهنگ در صورت­‌بندی بازنمایی­‌های ذهنی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Self and Other Mental Representations in Multiple Sclerosis Patients: The Role of Cultural-Social Context

نویسندگان [English]

  • Leila Ziaie 1
  • Mohammad Ali Mazaheri 2
  • Abbas Zabihzadeh 3
  • Masoud Etemadifar 4
1 Department of Psyhology,, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Behehsti University
2 Department of Psyhology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Behehsti University
3 Department of Psyhology, Faculty of Psychology and Educational Sciences, Shahid Behehsti University
4 Department of Neurosurgery, School of Medicine Neurosciences Research Center Al-Zahra Hospital, Isfahan University of Medical Sciences.
چکیده [English]

Aim: The present study investigated self and others' mental representations in multiple sclerosis (MS) patients and compared mental representations in the cultures of Isfahan and Tehran. Study 1- Method: This research was quasi-experimental with a mixed factorial design. The statistical population of the first study was MS patients and non-MS patients living in Isfahan City, of which 164 people (82 patients and 82 non-patients) were adjusted interpersonal distance with protagonists (childhood self-image, current self-image, mother, love partner and friend) in comfortable interpersonal distance test (CID) in both active and passive modes. Results: The analysis of repeated measures ANOVA test showed that MS patients preferred more interpersonal distance than non-patients when faced with their current self-image, a close friend and a partner. Study 2- Method: A third group (non-patients from Tehran) was added to the first study in the second study. The statistical population of the third group was the students and employees of Islamic Azad University, North Tehran branch, 80 of whom participated in the CID task. Results: The repeated measures ANOVA test analysis showed that the two Isfahan groups significantly chose larger interpersonal distances with all the protagonists than the Tehran group. Conclusion: The findings can suggest a kind of self-alienation experience in patients with MS at the level of mental representation and the importance of culture in the formulation of mental representations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • culture
  • mental representation
  • multiple sclerosis (MS)
  • others
  • self
خلعتبری، ج.، نوروزی، ف.، همتی ثابت، و. و مداحی، م. (1396). نقش میانجی­گرانه راهبردهای نظم­جویی شناختی هیجان در رابطه سبک­های دلبستگی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل­اسکلروزیس. مجله­ی علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 5 (26)، 425-410. ]پیوند[
ذبیح­زاده، ع. (1397). مفهوم­بندی فرهنگی حریم خصوصی در ارتباط درمانی بین روان­درمانگر و درمانجو، پایان­نامه مقطع دکتری، روان­شناسی بالینی، دانشکدۀ روان­شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران. ]پیوند[
رحمانی، ج. (1396). فرهنگ و شخصیت در اصفهان (مطالعه ای انسان شناختی در باب یک گونه شخصیتی در شهر اصفهان). پژوهش های انسان شناسی ایران (نامه علوم اجتماعی)، 7(1)،29-7. ]پیوند[
عبدولی، م.، و ذبیح زاده، ع. (1400). خودپنداره و تنظیم فاصله بینافردی در روابط نزدیک: مطالعه ای با آزمون فاصله بینافردی مطبوع. روان شناسی کاربردی، 15(2 (پیاپی 58) )، 225-207.]پیوند
 
Abdevali, M., Mazaheri, M. A., Besharat, M. A., Zabihzadeh, A., & Green, J. D. (2021). Borderline personality disorder and larger comfortable interpersonal distance in close relationships. Personality and Individual Differences, 182, 111067. [Link]
 
Akbarian, H., Mazaheri, M. A., Zabihzadeh, A., & Green, J. D. (2020). Attachment-related anxiety and avoidance and regulation of interpersonal distance in close relationships. Current Psychology, 1–7. [Link]  
 
Alareqe, N. A., Roslan, S., Taresh, S. M., & Nordin, M. S. (2021). Universality and Normativity of the Attachment Theory in Non-Western Psychiatric and Non-Psychiatric Samples: Multiple Group Confirmatory Factor Analysis (CFA). International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(11), 5770. [Link]
 
Barazzone, N., Santos, I., McGowan, J., & Donaghay‐Spire, E. (2019). The links between adult attachment and post‐traumatic stress: A systematic review. Psychology and Psychotherapy: Theory, Research and Practice, 92(1), 131–147. [Link]
 
Blum, B., Goodman, G., Rentrop, C., Malberg, N., & Agrawal, P. (2022). Gender, Attachment Patterns, and Mental Representations of Parents and Self as Predictors of Young Adolescents’ Trauma Symptoms. Journal of Infant, Child, and Adolescent Psychotherapy, 21(4), 309–324. [Link]
 
Cherniak, A. D., Mikulincer, M., Shaver, P. R., & Granqvist, P. (2021). Attachment theory and religion. Current Opinion in Psychology, 40, 126–130. [Link]  
 
Clegg, J. M., Wen, N. J., DeBaylo, P. H., Alcott, A., Keltner, E. C., & Legare, C. H. (2021). Teaching through collaboration: Flexibility and diversity in caregiver–child interaction across cultures. Child Development, 92(1), e56–e75. [Link]
 
Duke, M. P., & Nowicki, S. (1972). A new measure and social-learning model for interpersonal distance. Journal of Experimental Research in Personality.
 
Etemadifar, M., Ghourchian, S., Sabeti, F., Akbari, M., Etemadifar, F., & Salari, M. (2020). The higher prevalence of multiple sclerosis among Iranian Georgians; new clues to the role of genetic factors. Revue Neurologique, 176(1–2), 113–117. [Link]
 
Huang, C.-Y., Sirikantraporn, S., Pichayayothin, N. B., & Turner-Cobb, J. M. (2020). Parental attachment, adult-child romantic attachment, and marital satisfaction: An examination of cultural context in Taiwanese and Thai heterosexual couples. International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(3), 692. [Link]
 
Lee, E. Y. L. (2019). Application of myelin water imaging to detect diffuse white matter damage in multiple sclerosis. [Link]
 
Mohamadirizi, S., Shaygannejad, V., & Mohamadirizi, S. (2017). The survey of mindfulness in multiple sclerosis patients and its association with attachment style. Journal of Education and Health Promotion, 6. [Link]
 
Ozdemir, A. (2008). Shopping malls: Measuring interpersonal distance under changing conditions and across cultures. Field Methods, 20(3), 226-248. [Link]
 
Perry, A., Nichiporuk, N., & Knight, R. T. (2016). Where does one stand: A biological account of preferred interpersonal distance. Social Cognitive and Affective Neuroscience, 11(2), 317–326. [Link]
 
Ponizovsky, A. M., Finkelstein, I., Poliakova, I., Mostovoy, D., Goldberger, N., & Rosca, P. (2013). Interpersonal distances, coping strategies and psychopathology in patients with depression and schizophrenia. World Journal of Psychiatry, 3(3), 74. [Link]
 
Rodríguez Murúa, S., Farez, M. F., & Quintana, F. J. (2022). The immune response in multiple sclerosis. Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease, 17, 121–139. [Link]
 
Sorokowska, A., Sorokowski, P., Hilpert, P., Cantarero, K., Frackowiak, T., Ahmadi, K., ... & Pierce Jr, J. D. (2017). Preferred interpersonal distances: A global comparison. Journal of Cross-Cultural Psychology, 48(4), 577-592. [Link]
 
Stern, J. A., Barbarin, O., & Cassidy, J. (2022). Working toward anti-racist perspectives in attachment theory, research, and practice. Attachment & Human Development, 24(3), 392–422. [Link]
 
Van Ijzendoorn, M. H., & Bakermans-Kranenburg, M. J. (2019). Bridges across the intergenerational transmission of attachment gap. Current Opinion in Psychology, 25, 31–36. [Link]
 
Veitch, R., Getsinger, A., & Arkkelin, D. (1976). A note on the reliability and validity of the comfortable interpersonal distance scale. The Journal of Psychology, 94(2), 163-165. [Link]
 
 
Zaidman-Mograbi, R., le Roux, L. M., & Hall, H. (2020). The influence of culture on maternal attachment behaviours: A South African case study. Children Australia, 45(1), 30–39. [Link