باورهای خودکارآمدی، هیجان‌های پیشرفت و بهزیستی تحصیلی: یک تحلیل میانجیگر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

2 رضا رحیمی، استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی،دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.

10.48308/apsy.2023.232016.1502

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف آزمون نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت در رابطة بین باورهای خودکارآمدی با بهزیستی تحصیلی در دانشجویان انجام شد. روش: 300 دانشجوی کارشناسی (150 پسر و 150 دختر) که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند، به پرسشنامة خودکارآمدی تحصیلی (زاژاکووا، لینچ و اسپنشادا، 2005)، نسخة کوتاه پرسشنامه هیجان­ های پیشرفت (عبدالله‌پور، 1394)، سیاهة مشغولیت تحصیلی (سالملاـ آرو و آپادایا، 2012) و سیاهة فرسودگی تحصیلی (سالملا ـ آرو، کیورا، لسکینن و نورمی، 2009) پاسخ دادند. برای آزمون مدل پیشنهادی پژوهش از روش آماری مدل‌یابی معادله ساختاری استفاده شد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که مدل پیشنهادی واسطه‌مندی نسبی هیجان‌های پیشرفت در رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی در دانشجویان با داده­ ها برازش مطلوبی داشت. همچنین، نتایج نشان داد که در مدل‌ مفروض، تمامی وزن­ های رگرسیونی (به جز ضرایب مسیر مربوط به اثر مستقیم باورهای خودکارآمدی تحصیلی بر مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی) از لحاظ آماری معنادار بودند و در این مدل به ترتیب 61 و 59 درصد از پراکندگی نمرات مشغولیت تحصیلی و فرسودگی تحصیلی از طریق متغیرهای مکنون خودکارآمدی تحصیلی و هیجان‌های پیشرفت تبیین شد. نتیجه‌گیری: این یافته­ ها با پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی به عنوان یک نشانگر کیفی اثربخشی زندگی تحصیلی یادگیرندگان از طریق باورهای خودکارآمدی تحصیلی، شواهدی مضاعف و تکمیل کننده‌ای را در دفاع از آموزه‌های نظریة کنترل ـ ارزش هیجانات پیشرفت، فراهم آورد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Academic self-efficacy, achievement emotions and academic well-being: A mediation analysis

نویسندگان [English]

  • Ali khodaei 1
  • Reza Rahimi 2
1 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran. Faculty of Psychology, Payam Noor University
2 Assistant Professor, Department of Psychology, Faculty of Educational Sciences and Psychology, Payam Noor University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Aim: This study examined the mediating effect of achievement emotions on the relationship between academic self-efficacy and academic well-being among male and female university students. Method: In this correlational study, 300 students (150 male and 150 female), who were selected through available sampling, responded to the Academic Self-Efficacy Questionnaire (ASE, Zajacova, Lynch & Espenshade, 2005), the Achievement Emotions Questionnaire-Revised (AEQ-R, Abdollahpour, 1394), the Schoolwork Engagement Inventory (SEI, Salmela-Aro & Upadaya, 2012) and the School Burnout Inventory (SBI, Salmela-Aro, Kiuru, Leskinen & Nurmi, 2009). Structural equation modeling was used to assess the hypothesized model among students. Results: Results indicated that, the partially mediated model of positive and negative achievement emotions on the relationship between academic self-efficacy and academic well-being had good fit to data. Furthermore, all of the regression weights in the hypothesized model were statistically significant (except for the path coefficients related to the direct effects of academic self-efficacy on academic engagement and academic burnout) and model' predictors accounted for 61% and 59% of the variance in academic engagement and academic burnout, respectively. Conclusion: In sum, these findings provided additional and complementary evidence in defense of the theoretical approach of control-value of achievement emotions by predicting academic well-being as a qualitative indicator of the effectiveness of students' academic life through academic self-efficacy beliefs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Self-Efficacy
  • Control-Value Theory
  • Achievement Emotions
  • Academic Well-Being
داودوندی، فرزانه.، و شکری، امید. (1395). فرایندهای ارزیابی شناختی، هیجان‌های پیشرفت و تعهد تحصیلی: یک تحلیل واسطه‌ای. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 13 (50)، 183-198. ]پیوند[
ساداتیان، سیدمحمد.، شکری، امید.، و پورشهریار، حسین. (1399). رابطه تعارض والد نوجوان و سازگاری تحصیلی در نوجوانان: نقش واسطه‌ای راهبردهای حل تعارض. فصلنامه روان‌شناسی تحولی: روان‌شناسان ایرانی، 16 (64)، 400-387. ]پیوند [
شکری، امید.، طولابی، سعید.، غنایی، زیبا.، کاکابرایی، کیوان.، و فولادوند، خدیجه. (1390). مطالعه روان‌سنجی پرسشنامه باورهای خودکارآمدی تحصیلی. مجله مطالعات یادگیری و آموزش، 3 (2)، 61-45. ]پیوند [
صحرایی، سهراب.، شکری، ا.، خانبانی، مهدی.، و حکیمی‌راد، الهام. (1397). رابطه باورهای خودکارآمدی تحصیلی با بهزیستی تحصیلی: نقش واسطه‌ای تنیدگی تحصیلی ادراک شده و هیجانات پیشرفت. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 14 (49)، 84-53. ]پیوند [
عبدالله پور، محمد آزاد.، درتاج، فریبرز.، و احدی، حسن. (1395). تحلیل ویژگی‌های روان‌سنجی سیاهه فرسودگی تحصیلی در دانشجویان. فصلنامه اندازه گیری تربیتی، 6 (24)، 41-23. ]پیوند [
عبدالله­پور، محمدآزاد. (1394). تحلیل معادلات ساختاری الگوی شناختی ـ اجتماعی هیجانات پیشرفت: آزمون الگوهای رقیب. رساله دکتری. دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران.
عبدالله‌پور، محمدآزاد.، درتاج، فریبرز.، و احدی، حسن. (1393). ارزیابی ساختار عاملی پرسشنامه هیجانات پیشرفت در دانشجویان ایرانی. فصلنامة مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی، دورة 4، شمارة 8، 186-161. ]پیوند [
عبدالله‌پور، محمدآزاد.، و شکری، امید. (1394). تحلیل مشخصه‌های روان‌سنجی فهرست مشغولیت تحصیلی در دانشجویان ایرانی. مجلة مطالعات آموزش و یادگیری، 7 (69)، 108-90. ]پیوند [
لکی، داوود.، شکری، امید.، سپاه منصور، مژگان.، و ابراهیمی، سارا. (1397). رابطة تاب‌آوری تحصیلی و ارزیابی‌های شناختی با خودناتوان‌سازی تحصیلی: نقش واسطه‌ای هیجان‌های پیشرفت. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 14 (55)، 341-328. ]پیوند [
ملک جعفریان، مجتبی.، شکری، امید.، و شریفی، مسعود. (1400). نقش واسطه‌ای اسنادهای علّی در رابطه بین کمال‌گرایی با بهزیستی تحصیلی در نوجوانان. فصلنامه روانشناسی تحولی: روانشناسان ایرانی، 18 (70)، 72-51. ]پیوند [
نصیری، اکبر.، شکری، امید.، فتح‌آبادی، جلیل.، و شریفی، مسعود. (1400). رابطه هدف‌گزینی اجتماعی و سازگاری با مدرسه: نقش واسطه‌ای نشخوار فکری، همدلی و بخشایش. فصلنامه روان‌شناسی تربیتی، 17 (59)، 92-57. ]پیوند [
نورمحمدی، رها.، شکری، امید.، و خدایی، علی. (1399). رابطة بین جهت‌گیری‌های هدف پیشرفت، فرایندهای ارزیابی شناختی و هیجانات پیشرفت در دانشجویان دختر و پسر: یک تحلیل میانجیگری تعدیل شده. مجله مطالعات آموزش و یادگیری، 12 (78)، 180-158.      ]پیوند [
Chazan, D. J., Pelletier, G. N., & Daniels, L. N. (2022). Achievement Goal Theory Review: An Application to School Psychology. Canadian Journal of School Psychology, 37 (1), 40-56. [link]
Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate data analysis (7th ed., pp. 125–857). Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall. [link]
Hayat, A. A., Shateri, K., Amini, M., & Shokrpour, M. (2020). Relationships between academic self-efficacy, learning-related emotions, and metacognitive learning strategies with academic performance in medical students: a structural equation model, BMC Medical Education, 20 (76), 1-11. [link]
Kline, R. B. (2005). Principles and practices of Structural Equation Modeling (2nd Eds.). New York: Guilford. [link]
Krispenz, A., Gort, C., Schültke, L., & Dickhäuser, O. (2019). How to reduce test anxiety and academic procrastination through inquiry of cognitive appraisals: A pilot study investigating the role of academic self-efficacy. Frontiers in Psychology, 10, 1917. [link]
Lichtenfeld, S., Pekrun, R., Marsh, H. W., Nett, U. E., & Reiss, K. (2022). Achievement emotions and elementary school children’s academic performance: Longitudinal models of developmental ordering. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.1037/edu0000748. [link]
Luo, W., Ng, P. T., Lee, K., & Aye, K. M. (2016). Self-efficacy, value, and achievement emotions as mediators between parenting practice and homework behavior: A control-value theory perspective. Learning and Individual Differences, 50, 275–282. [link]
Meyers, L. S., Gamest. G., & Goarin, A. J. (2016). Applied multivariate research, design and interpretation. Thousand oaks. London. New Deihi, Sage publication. [link]
Naatanen, P., Aro, A., Matthiesen, S.B. and Salmela-Aro, K. (2003). Bergen burnout indicator 15. Edita Publishing Oy, Helsinki. [link]
Pekrun, R. (2006). The control-value theory of achievement emotions: Assumptions, corollaries, and implications for educational research and practice. Educational Psychology Review, 18, 315–341. [link]
Pekrun, R. (2017). Achievement emotions. In A. J. Elliot, C. S. Dweck, & D. S. Yeager (Eds.), Handbook of competence and motivation: Theory and application (2nd ed.). (pp. 251-271). New York: The Guilford Press. [link]
Pekrun, R. (2019). Achievement emotions: A control-value theory perspective. In R. Patulny, A. Bellocchi, R. E. Olson, S. Khorana, J. McKenzie, & M. Peterie (Eds.), Emotions in late modernity (pp. 142–157). Routledge/Taylor & Francis Group. [link]
Pekrun, R., & Loderer, K. (2020). Control-value theory and students with special needs: Achievement emotion disorders and their links to behavioural disorders and academic difficulties. In Martin, A. J., Sperling, R. A., Newton, K. J. (Eds.), Handbook of educational psychology and students with special needs (pp. 426–456). Routledge. [link]
Pekrun, R., & Perry, R. P. (2014). Control-value theory of achievement emotions. In Pekrun, R., Linnenbrink-Garcia, L. (Eds.), International handbook of emotions in education (pp. 120–141). Taylor & Francis. [link]
Pekrun, R., & Stephens, E. J. (2012). Academic emotions. In Harris, K. R., Graham, S., Urdan, T. (Eds.), APA educational psychology handbook: Vol. 2 individual differences and cultural and contextual factors (pp. 3–31). American Psychological Association. [link]
Pekrun, R., Frenzel, A. C., Goetz, T., & Perry, R. P. (2007). The control-value theory of achievement emotions: An integrative approach to emotions in education. In Schutz, P., Pekrun, R. (Eds.), Emotion in Education (pp. 13–36). Academic Press. [link]
Pekrun, R., Goetz, T., Frenzel, A., Barchfeld, P., & Perry, R. P. (2011). Measuring emotions in students' learning and performance: The Achievement Emotions Questionnaire (AEQ). Contemporary Educational Psychology, 36, 36-48. [link]
Pekrun, R., Stephens, E. J. (2010). Achievement emotions: A control-value approach. Social and Personality Psychology Compass, 4, 238–255. [link]
Putwain, D. W., Becker, S., Symes, W., & Pekran, R. (2018). Reciprocal relations between students’ academic enjoyment, boredom, and achievement over time. Learning and Instruction, 54, 73-81. [link]
Putwain, D. W., Schmitz, E. A., Wood, P., & Pekrun, R. (2021). The role of achievement emotions in primary school mathematics: Control–value antecedents and achievement outcomes. British Journal of Educational Psychology, 91, 347–367. [link]
Robayo-Tamayo, M., Blanco-Donoso, L. M., Román, F. J., Carmona-Cobo, I., Moreno-Jimenez, B. M., & Garrosa, E. (2020). Academic engagement: A diary study on the mediating role of academic support. Learning and Individual Differences, 80, 101111. [link]
Sağkal, A. S., & Sönmez, M. T. (2021). The effects of perceived parental math support on middle school students' math engagement: the serial multiple mediation of math self-efficacy and math enjoyment. European Journal of Psychology of Education, https://doi.org/10.1007/s10212-020-00518-w. [link]
Salmela-Aro, K., & Näätänen, P. (2005). Method of assessing adolescents’ school burnout [In Finnish]. Helsinki, Finland: Edita. [link]
Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI): Reliability and validity. European Journal of Psychological Assessment, 25(1), 48–57. [link]
Salmela-Aro, K., Näätänen, P., & Nurmi, J.-E. (2004). The role of work-related personal projects during two burnout interventions: A longitudinal study. Work and Stress, 18, 208–230. [link]
Salmela-Aro, K., Upadaya, K. (2012). The Schoolwork Engagement Inventory: Energy, dedication, and absorption (EDA). European Journal of Psychological Assessment, 28, 60-67. [link]
Schaufeli, W.B., Salanova, M., Gonzalez-Roma, V., & Bakker, A.B. (2002). The measurement of engagement and acteristic of giftedness? Gifted Education international, 23, 89–100. [link]
Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (2007). Using multivariate statistics. (p.934), Boston, MA: Allyn & Bacon. [link]
Tang, D., Fan, F., Zou, Y., George, R. A., Arbona, C., & Olvera, N. E. (2021). Self-efficacy and achievement emotions as mediators between learning climate and learning persistence in college calculus: A sequential mediation analysis. Learning and Individual Differences, 92, 102094. [link]
Tze, V., Parker, P., & Sukovieff, A. (2022). Control-value theory of achievement emotions and its relevance to school psychology. Canadian Journal of School Psychology, 37 (1), 23-39. [link]
Weiner, B. (2010). The development of an attribution-based theory of motivation: A History of Ideas. Educational Psychologist, 45, 28–36. [link]
Weiner, B. (2018). The legacy of an attribution approach to motivation and emotion: A no-crisis zone. Motivation Science, 4(1), 4–14. [link]
Weston, R., & Gore, Jr. P. A. (2006). A brief guide to structural equation modeling. Journal of Counseling Psychology, 5, 719-751. [link]
Zajacova, A.; Lynch, S. M. & Espenshade, T. J. (2005). Self-efficacy, stress, and academic success in college. Research in Higher Education, 46 (6), 678-706. [link]
Zeng, L. H., Hao, Y., & Tai, K. H. (2022). Online learning self-efficacy as a mediator between the instructional interactions and achievement emotions of rural students in elite universities. Sustainability, 14, 7231. [link]