آثار رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهرهوری نیروی کار در بخش کشاورزی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسنده

دانشگاه آزاد اسلامی واححد کرج

چکیده

هدف از این پژوهش بررسی اثر رضامندی شغلی و انگیزه شغلی بر بهره وری نیروی کار کشاورزی بود. جمعیت مورد بررسی شامل کلیه شاغلین بهره برداری های کشاورزی بود . از جامعه تحقیق، طی سه مرحله مستقل نمونه گیری شد و برای تعیین حجم نمونه از روش برآورد و تقلیل و با بهره گیری از فرمول کوکران و شارپ استفاده شد (مجموعاَ 300 آزمودنی). ابزار سنجش رضامندی شغلی عبارت بودند از مقیاس رضامندی شغلی بری فیلد و روته و مقیاس رضامندی شغلی اسمیت، کندال و هولین و مقیاس انگیزه پیشرفت نودال و کجنز هر سه آزمون از اعتبار و پایایی قابل قبول برخوردارند. نتایج حاصله نشان داد که بین رضامندی شغلی و انگیزه شغلی نیروی کار در بهره بردار یهای کشاورزی با بهره وری بالا پایین (که بر حسب نسبت ستانده به تعداد نیروی کار در واحد تولید سنجیده شد) تفاوت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها