رابطه ویژگیهای شخصیتی و پرخاشگری در تماشاچیان فوتبال

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

دانشگاه شهید رجایی

چکیده

در این پژوهش به مسئله پرخاشگری در طرفداران فوتبال از دید روانشناختی پرداخته میشود. در این طرح که یک مطالعة توصیفی است، از روشهای علی- مقایسه ای یا پس - رویدادی و همبستگی استفاده میگردد. بدین منظور انواع احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه به عنوان متغیر وابسته یا ملاک و متغیرهایی چون هیجان خواهی، عزت نفس، الگوی رفتاری A، همانندسازی تیمی، و متغیرهای جمعیت شناختی به عنوان متغیر مستقل به کار میروند. هدف این مطالعه تحلیل روابط بین متغیرها و انجام مقایسه های گروهی به منظور پیش بینی روابط علت و معلولی احتمالی است. نمونه پژوهش مشتمل بر 370 نفر است که به شیوه نمونه گیری در دسترس از ورزشگاه آزادی تهران، مدارس، پارک ها، ( دانشگاهها و ادارات انتخاب شده اند و چهار گروه را تشکیل میدهند. . 1) گروه تماشاچیان متعصب 2) گروه تماشاچیان معمولی 3) گروه تماشاچیان تلویزیونی 4) گروه گواه. ابزارهای مورد استفاده در پژوهش عبارتند از: الف) مقیاس همانندسازی تماشاچی، ب) مقیاس هیجان خواهی، ج) پرسشنامه تیپ A د) پرسشنامه عزت نفس، و)پرسشنامه پرخاشگری. برخی از نتایج پژوهش عبارتند از: 1) گروه تماشاچیان متعصب دارای رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری هستند، 2) تماشاچیان دارای عزت نفس پایین احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه بیشتری بروز میدهند، 3) تماشاچیان هیجان خواه بالاتر همانند سازی تیمی بیشتری بروز میدهند، 4) بین ویژگی های هیجا ن خواهی با رفتارهای خصمانه رابطه مثبت وجود دارد و 5) بین رفتارهای سمی الگوی رفتاری A و انواع احساسات و رفتارهای پرخاشگرانه رابطه مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها